Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός μᾶς εὐλογεῖ καί μᾶς ὁδηγεῖ».

Τό κεντρικό ἡρωϊκό πρόσωπο στίς ἐκδηλώσεις τιμῆς καί μνήμης γιά τούς ἣρωες καί μάρτυρες Κληρικούς καί Λαϊκούς πού ἀγωνίστηκαν καί ἒπεσαν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἐπετειακοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου στήν Πάτρα, ἦτο ὃπως πάντοτε ὁ θρυλικός καί λεοντόκαρδος Δεσπότης τῶν Πατρῶν, Γερμανός ὁ Ἐθνεγέρτης.

Κάτω ἀπό τόν Ἀνδριάντα τοῦ λαμπροῦ Ἱεράρχου, Στά Ψηλά ὑποκλίθηκε ἡ πόλις τοῦ Πρωτοκλήτου καί ἡ Ἑλλάς σύμπασα γιά μιά ἀκόμη φορά. Tόν τιμήσαμε, καταθέσαμε δάφνινο στεφάνι στή μνήμη του καί ὑποκλιθήκαμε Ἂρχοντες καί Λαός, μικροί καί μεγάλοι μπροστά στήν μεγίστη προσφορά του στήν Ἐκκλησία καί τό Γένος.

Ἀλλά καί στόν τόπο πού ὓψωσε τήν Σημαία, ὁ θρυλικός Ἱεράρχης καί κάτω ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό ὃρκισε τά παλληκάρια καί ἐξαπέλυσε τό περίφημο Ἐπαναστατικό Μανιφέστο, πρός τούς Προξένους τῶν ξένων Δυνάμεων, τιμήθηκε ὁ Ἱεράρχης καί οἱ ἡρωϊκοί προασπισταί τῶν Ἱερῶν καί τῶν Ὁσίων τοῦ Γένους μας, μέ μιά συγκλονιστική τελετή τῆς Ἀναπαράστασης αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος, ἀπό τόν Λαογραφικό Σύλλογο «Μωραΐτες ἐν χορῷ», ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Τά παιδιά «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», μαζί μέ τόν Σύλλογο Ἱστορικῆς Ἀναβίωσης «Βοστίτσα 1821», παρουσίᾳ Βουλευτῶν, Ἐκπροσώπων τοπικῶν Ἀρχῶν καί Φορέων καί πλήθους Λαοῦ μᾶς μετέφεραν στήν συγκλονιστική ὣρα τῆς ὁρκωμοσίας ἀπό τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό καί ζωντάνεψαν μνῆμες καί θύμησες πού κρατᾶνε ζωντανή τήν Ἑλλάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τό τρισάγιο γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἡρώων καί μαρτύρων τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καί ἐτόνισε ἐν βαθυτάτῃ συγκινήσει: «Ὃσο ὑπάρχουν παιδιά πού ἐμφοροῦνται ἀπό τά ζήδωρα τοῦ Γένους μας, ὃσο ὑπάρχουν νέοι καί νέες, Ἑλληνόπουλα, πού ξέρουν νά γονατίζουν μπροστά στούς ἣρωες, νά δακρύζουν μπροστά στίς θυσίες τους γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα καί νά εἶναι ἓτοιμοι νά ψάλουν, ὃπως ἐτόνισαν οἱ ἲδιοι, πρίν ἀπό λίγο, καί τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τους, πρό τῆς θυσίας τους ἂν χρειασθῆ, γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά ζήσουν τήν Ἀνάσταση περνώντας ἀπό τό Πάθος, ὃπως οἱ ἡρωικοί πρόγονοί μας, ἡ Πατρίδα μας θά εἶναι ἐλεύθερη ἓως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Τήν Πάτρα καί τήν Ἑλλάδα ὁλόκληρη, εὐλογεῖ καί ὁδηγεῖ ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, κρατώντας τό Λάβαρο καί ἐπαναλαμβάνοντας διαχρονικά: «Ἢ νά ἐλευθερωθῶμεν ἢ νά ἀποθάνωμεν ὃλοι!...»


Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Η ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ π. Δημητρίου Μπόκου

Ὁ Χριστὸς θεραπεύει ἕνα νεαρὸ παιδὶ ἀπὸ πνεῦμα πονηρὸ (δαιμόνιο), πράγμα ποὺ εἶχαν δοκιμάσει νὰ κάνουν νωρίτερα, ἀλλὰ χωρὶς ἐπιτυχία καὶ οἱ μαθητές του. Ὅταν τὸν ρώτησαν γιατί δὲν τὰ κατάφεραν αὐτοί, ὁ Χριστὸς τοὺς ἀπάντησε, ὅτι αὐτὸ τὸ γένος τῶν δαιμόνων δὲν βγαίνει, παρὰ μόνο μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία (Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν). Εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ μέσα στὸν χρόνο ποὺ ἀκοῦμε γιὰ τὸ περιστατικὸ αὐτό, μᾶς τὸ ἐκθέτει καὶ ὁ Ματθαῖος στὴν παραπλήσια δική του ἐκδοχὴ (Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου).

Ὁ Χριστὸς ἐπιμένει γιὰ προσευχὴ καὶ νηστεία. Λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ἡγούμενος τοῦ Σινᾶ καὶ συγγραφέας τῆς περίφημης «Κλίμακας», ποὺ ὡς ἄνθρωπος προσευχῆς καὶ ἄσκησης προβάλλεται καὶ ἑορτάζεται ἰδιαίτερα τὴ σημερινὴ Κυριακή: «Προσευχή ἐστι συνουσία καὶ ἕνωσις ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ». Εἶναι ἡ πιὸ βαθειὰ σχέση μὲ τὸν Θεό, μετοχὴ καὶ κοινωνία τοῦ ὑλικοῦ (κτιστοῦ) ἀνθρώπου μὲ τὸν ἄυλο (ἄκτιστο) Θεό. Μιὰ τέτοια προσευχὴ κάνει πανίσχυρο τὸν ἄνθρωπο ἀπέναντι στὶς δαιμονικὲς ἐνέργειες. Καταργεῖ τὴν ἰσχὺ τοῦ δαίμονα, ποὺ ἀλλιῶς φαίνεται τρομακτικὸς καὶ ἀνίκητος.

Ὅταν βασίλευε ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης, ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶχε προσπαθήσει νὰ ἐπαναφέρει τὴν εἰδωλολατρία καὶ δίωξε τοὺς Χριστιανούς, ἔκαμε μιὰ ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν Περσῶν ποὺ τότε ἀποτελοῦσαν ἀκόμα ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀνατολικὴ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία. Ἐπειδὴ περίμενε κάποια ἀπάντηση ἀπὸ τὴ Δύση (τὴ δυτικὴ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία) καὶ βιαζόταν πολύ, ἔστειλε, λέει ἡ παράδοση, ἕνα δαίμονα (ὁ Ἰουλιανὸς ἦταν μπλεγμένος μὲ τὴ μαγεία), γιὰ νὰ πάει καὶ νὰ τοῦ φέρει τὴν ἀπάντηση ἀστραπιαῖα. Ὁ δαίμονας ὅμως πέρασε ἀπὸ ἕνα τόπο, ὅπου μόναζε κάποιος μοναχός, ὀνόματι Πούπλιος. Ὁ δαίμονας ἔμεινε ἐκεῖ καθηλωμένος, ἀκίνητος ἐπὶ δέκα μέρες, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ προχωρήσει οὔτε ἕνα βῆμα παραπέρα. Ὁ λόγος; Ἡ προσευχὴ τοῦ μοναχοῦ. Ἐπὶ δέκα μέρες καὶ δέκα νύχτες ὁ μοναχὸς δὲν εἶχε σταματήσει οὔτε στιγμὴ νὰ προσεύχεται.

Ὁ δαίμονας γύρισε ἄπρακτος στὸν Ἰουλιανό. «Γιατί ἄργησες;» τὸν ρώτησε ἐκεῖνος. «Ὄχι μόνο ἄργησα, ἀλλὰ γύρισα καὶ ἄπρακτος», ἀπάντησε ντροπιασμένος ὁ δαίμονας. «Παρέμεινα δέκα μέρες φυλάγοντας τὸν μοναχὸ Πούπλιο, μήπως πάψει νὰ προσεύχεται γιὰ νὰ μπορέσω νὰ περάσω, ἀλλὰ δὲν σταμάτησε. Τελικὰ δὲν μπόρεσα νὰ περάσω καὶ γύρισα ἄπρακτος». Ὁ ἀσεβὴς αὐτοκράτορας ἀγανάκτησε τότε καὶ εἶπε: «Ὅταν ἐπιστρέψω, θὰ τὸν ἐκδικηθῶ». Ἀλλά, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς κάνει τὰ δικά του σχέδια, ὁ Ἰουλιανὸς σκοτώθηκε στὸν πόλεμο. Βλέποντας αὐτὰ ἕνας ἀπ’ τοὺς ἄρχοντές του τότε, ἐγκατέλειψε τὴ βασιλικὴ αὐλή, πούλησε ὅ,τι εἶχε καὶ δὲν εἶχε, μοίρασε τὰ χρήματα στοὺς φτωχοὺς καὶ πῆγε νὰ μονάσει κοντὰ στὸν ἅγιο ἐκεῖνο γέροντα. Καὶ ἔγινε πράγματι μεγάλος ἀσκητὴς καὶ εἶχε ὀσιακό, θεάρεστο τέλος.

Ἔχει ὅμως ἡ κάθε προσευχὴ τέτοια πνευματικὴ τελειότητα; Ὄχι βέβαια! Χρειάζονται καὶ γι’ αὐτὴ προϋποθέσεις καὶ κόπος. Καὶ κυρίως νὰ μὴν τὴν ἔχουμε στὸ περιθώριο, ἀλλὰ στὸ κέντρο τῆς ζωῆς μας. «Ἂν κάνεις τὸ ἐργόχειρό σου, λέει κάποιος γέροντας, καὶ ἔλθει ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς, μὴν πεῖς, ‘‘ἂς τελειώσω πρῶτα καὶ τοῦτο καὶ κεῖνο καὶ μετὰ θὰ προσευχηθῶ’’. Ἀλλὰ σήκω ἀμέσως ὅταν εἶναι γιὰ προσευχή, καὶ κάνε στὸν Θεὸ τὸ χρέος σου. Ἀλλιῶς σιγά-σιγὰ συνηθίζεις στὴν ἀμέλεια καὶ θὰ ἐρημώσει ἡ ψυχή σου ἀπὸ κάθε ἐργασία, καὶ σωματικὴ καὶ πνευματική» (Τὸ Μέγα Γεροντικόν, τ. Γ΄, σ. 372, 378).

Μεγάλη Τεσσαρακοστή… η Ψυχωφελής!!! Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιωάννου, συγγραφέα του βιβλίου της «Κλίμακος», που υπήρξε κήρυκας της μετανοίας και της νηστείας. Γεννήθηκε στην Παλαιστίνη γύρω στο 523 και από μικρός άρχισε τους ασκητικούς αγώνες. Έγινε Ηγούμενος της Ι. Μονής του Σινά και συνέγραψε έργο με τριάκοντα λόγους, των οποίων ο καθένας αναφέρεται σε μία αρετή, από τις ευκολότερες προς τις δυσκολότερες, αναβιβάζοντας τον άνθρωπο με σκαλοπάτια πνευματικά σε ουράνιο ύψος. Γι' αυτό το λόγο και το σύγγραμμα ονομάστηκε «Κλίμαξ των αρετών». Εκοιμήθη το 603.
Η μνήμη του εορτάζεται κανονικά την 30η Μαρτίου, αλλά επαναλαμβάνεται την Δ΄ Κυριακή των νηστειών, διότι η Εκκλησία μ' αυτό τον τρόπο μας προβάλλει προς μίμηση ένα άνθρωπο σαν και εμάς, που με την άσκηση έφθασε σε εκατονταπλασίονα καρποφορία και αγιότητα. Κυρίως όμως προβάλλεται ο Άγιος Ιωάννης διότι μετά τις τρεις βασικές Κυριακές της Μεγ. Τεσσαρακοστής, οι όποιες μας δίδουν τα συγκεκριμένα δογματικά στοιχεία της πίστεως, με τα οποία εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ορθής λατρείας του Θεού και μετά την ενίσχυση που δεχόμαστε από την παρουσία του Τιμίου Σταυρού, την τέταρτη αυτή Κυριακή παρουσιάζεται η άλλη πλευρά του θέματος, δηλ. η μεθοδολογική ενημέρωση με το βιβλίο της «Κλίμακος» και η θεολογική κατοχύρωση της εσωτερικής αναγεννήσεως, που επιτυγχάνεται με την ασκητική και κατανυκτική ζωή του πιστού, που περιγράφεται στο βιβλίο αυτό του Αγίου Ιωάννου. Γι' αυτό διαβάζεται στις Μονές την περίοδο αυτή η «Κλίμακα». Από Δευτέρα αρχίζει η πέμπτη εβδομάδα των Νηστειών, η οποία αποτελεί το λειτουργικό αποκορύφωμα της Τεσσαρακοστής. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα βαστάζει το βάρος του τέλους, διότι ακολουθεί η Μεγ. Εβδομάδα με τις πυκνές, πρωί - βράδυ και μακρές Ακολουθίες της. 

Με «διάκριση» δηλ. οι Άγιοι Πατέρες πρόσθεσαν σ' αυτή την εβδομάδα δύο νέες ακολουθίες: την Πέμπτη το Μέγα Κανόνα και το Σάββατο τον Ακάθιστο Ύμνο, ώστε στο μεσοδιάστημα της έκτης εβδομάδας να υπάρξει μια σχετική μικρή λειτουργική ανάπαυλα και ανάπαυση των πιστών, για να εισέλθουν «ξεκούραστοι» στη Μεγ. Εβδομάδα. 

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 27/3 έως 2/4/2023

  • Κυριακή, 26.3.2023 καί ὣρα 6 το ἀπόγευμα, ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός θά τελεσθῇ στόν Ἱερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρῶν. Στήν ἱερά Ἀκολουθία θά χοροστατήσῃ καί θά ὁμιλήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
  • Κατά την Εβδομάδα αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη θα τελείται το Μέγα Απόδειπνο 17:30. 
  • Οι καθημερινές ακολουθίες Όρθρου-Ωρών-Εσπερινού άνευ Θείας Λειτουργίας θα τελούνται το πρωί στις 7. 
  • 29/3 ΤΕΤΑΡΤΗ : Όρθρος-΄Ωρες-Προηγιασμένη Θ.Λ. 6:15-09:00, ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος 18:00 
  • 31/3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Όρθρος-΄Ωρες-Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία 06:15-09:00, Απόγευμα: Ο Ακάθιστος Ύμνος στις 19:00 
  • 1/4 ΣΑΒΒΑΤΟ Ακαθίστου: Αγιασμός-Θεία Λειτουργία 06:45
  • 2/4 ΚΥΡΙΑΚΗ Έ ΝΗΣΤΕΙΩΝ & Οσίου Σάββα εν Καλύμνω: Θεία Λειτουργία 06:45-10:00
  • Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών μηνός Απριλίου, ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ θα διανεμηθεί κατά την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου τη Παρασκευή 31/3/2023.

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στήν Πάτρα.

Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στό θρησκευτικό μέρος, δηλαδή στήν Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου καί β) στό Ἐθνικό μέρος ἀναφερθείς στά στοιχεῖα τά ὁποῖα συνέθεσαν τήν νίκη ἐναντίον τῶν Τούρκων καί τήν ἀποτίναξη τῆς δουλείας 400 ὁλοκλήρων ἐτῶν.
Α) Πίστη στόν Χριστό
Β)Ἀγάπη στήν Πατρίδα καί
γ) ἑνότητα καί ὀμοψυχία.

Ἀνεφέρθη στήν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, στόν ἀγῶνα κάτω ἀπό τό Λάβαρο καί τήν Σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως καί ἀνέγνωσε τήν Διακήρυξη τοῦ Ἱεράρχου στήν Ἁγία Λαύρα καί τό κείμενο (μανιφέστο) πού ἀπέστειλε στούς Προξένους τῶν ξένων Δυνάμεων στήν Πάτρα, ὑπογεγραμμένο καί ἀπό τῆς Προκρίτους τῆς Ἀχαΐας, ζητώντας τους νά ἀναλάβουν τίς εὐθύνες τους καί νά βοηθήσουν τόν ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων γιά τήν Ἐλευθερία.

Κατέληξε δέ μέ τά λόγια τοῦ Κόντογλου.
«Ἀγιασμένη Ἑλλάδα! Εἶσαι ἁγιασμένη γιατί εἶσαι βασανισμένη. Καί ἡ κάθε γιορτή σου μνημονεύει καί ἓνα μαρτύριό σου. Τά πάθη τοῦ Χριστοῦ, τἂκανες δικά σου πάθη, τά μαρτύρια τῶν ἁγίων εἶναι καί δικά σου μαρτύρια».
Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ἡ Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τοῦ 1821, μέ τήν παρουσία τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν καὶ Ἀστυνομικῶν καὶ Ἐκπροσώπων ἂλλων Ἀρχῶν καὶ Φορέων.

Τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση ἐξεπροσώπησε ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ἀνδρέας Κατσανιώτης. 

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος παρηκολούθησε ἀπό τήν ἐξἐδρα τῶν Ἐπισήμων τήν Παρέλαση τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν τμημάτων.ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate