Σάββατο 30 Απριλίου 2022

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 1/5 έως 8/5/2022

  • 1/5 ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ-ΤΟΥ ΘΩΜΑ: Θεία Λειτουργία-Αγιασμός: 06:40-10:00 
  • 3/5 ΤΡΙΤΗ, Αγίας Ξενίας: Θεία Λειτουργία 07:00-09:00 (κάτω Ι.Ν.)  Απόγευμα: 18:00 Ιερά Παράκληση στην Αγία Ξενία.
  • 5/5 ΠΕΜΠΤΗ, Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης-Οσίου Εφραίμ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:00  
  • 7/5 ΣΑΒΒΑΤΟ, Θεία Λειτουργία 07:00(κάτω Ι.Ν.)  
  • 8/5 ΚΥΡΙΑΚΗ, Γ΄ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ - ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ - Αποστόλου & Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου: 07:00-10:00 
Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 25/4 έως 1/5/2022

ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

v 25/4 ΔΕΥΤΕΡΑ, Αγίου  Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου:  Θεία Λειτουργία  07:00

v 26/4 ΤΡΙΤΗ Αποστόλου Μάρκου-Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης: Θεία  Λειτουργία  07:00

v 29/4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ζωοδόχου Πηγής: Θεία  Λειτουργία  07:00

v 30/4 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία  Λειτουργία  07:00

v1/5 ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ): Θεία Λειτουργία-Μικρός Αγιασμός 06:40-10:00

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022


Ἀριθμ. Πρωτ.: 107

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 400ή

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ


Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,


Σήμερα, τήν ἡμέρα τήν λαμπρή καί ἁγία, τήν πανευφρόσυνη καί σωτήρια, μέ χαρά ἀνεκλάλητη, ἑορτάζομε τήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν δική μας ἀνάσταση καί σωτηρία.
Σήμερα ἑορτάζομε τήν νίκη τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου καί πανηγυρίζομε, γιατί ἀπολαμβάνομε καί πάλι τήν παραδείσια ἀγαλλίαση, τήν εἰρήνη, τήν κοινωνία μέ τόν Σωτῆρα μας, μέ τούς συνανθρώπους μας καί τήν συνδιαλλαγή μας μέ τήν ὃλη δημιουργία τοῦ Θεοῦ.
Καμμιά δυσκολία, κανένα πρόβλημα, καμμιά στενοχώρια, οὒτε λύπη, οὒτε ἀσθένεια, οὒτε αὐτός ὁ θάνατος δύνανται νά σκιάσουν τήν ἀναστάσιμη χαρά, πού πηγάζει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο, ἀπό τόν ὁποῖον «ζωή φύεται πέρας οὐκ ἔχουσα». Αὐτό βιώνομε, αὐτό ζοῦμε, ὅσοι πιστοί, ὅσοι εὐσεβεῖς καί φιλόθεοι μετέχομε τῆς καλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς πανηγύρεως, κατά τόν λόγον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Σ’ αὐτή τήν παγκόσμια ἀλλά καί ὑπερκόσμια πανήγυρη μετέχουν οἱ Ἄγγελοι καί πάντες οἱ Ἅγιοι οἱ ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστήσαντες, μετέχει καί ἡ σύμπασα κτίσις. «Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει, ὃτι Χριστός Ἀνέστη καί ἃδης ἐσκυλεύθη».
Αὐτή τήν ἀναστάσιμη χαρά καί οὐράνια ἐμπειρία γεύονται οἱ θεούμενοι, ὃλοι ὃσοι ἒκαναν τήν καρδιά τους τόπο καταπαύσεως τοῦ σαρκί παθόντος καί ἐκ τάφου ἀνατείλαντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὃλοι οἱ ἂλλοι μένουν ἒξω τοῦ Νυμφῶνος, μένουν δυστυχῶς, ἠθελημένα στό σκοτάδι, ἀπολαμβάνουν τόν ζόφο τῆς θλιβερῆς μοναξιᾶς καί τῆς ἀπανθρωπίας καί βαδίζουν ἀπό τό τίποτα στό πουθενά, ἀφοῦ δέν ζοῦν πραγματικά, ἀλλά ὑπάρχουν ὡς ἁπλές βιολογικές ὑπάρξεις. Γιά τόν ἂνθρωπο, ὁ ὁποῖος διάγει μακράν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει: «Νοῦς ἀποστάς τοῦ Θεοῦ ἢ κτηνώδης ἢ δαιμονιώδης γίνεται».
Αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀναστάσεως, αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντηση τῶν θεουμένων, τῶν Ἁγίων διαχρονικά, στό ἐρώτημα: «γιατί τόσος πόνος στόν κόσμο, γιατί τόση ὀσμή θανάτου, γιατί τόσο μῖσος, γιατί ὁ πόλεμος, γιατί τόσα ἐγκλήματα, γιατί τόσος παραλογισμός;!!!».

Παιδιά μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Κρατεῖστε στήν καρδιά σας ὡς θησαυρόν ἀτίμητο, τήν χαρά πού πηγάζει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο, ἀπό τόν ὄλβιο Τάφο, ἀπό τό κενό (ἄδειο) καί καινό (καινούργιο) Μνῆμα τῆς Ἀναστάσεως, γιά τήν ὁποία χαρά ὁ ἲδιος ὁ Κύριος μᾶς βεβαιώνει, ὃτι εἶναι ἀτελεύτητη καί οὐδείς δύναται νά μᾶς τήν ἀφαιρέσῃ.
Φυλάξτε ὡς πολύτιμο μαργαρίτη τήν εἰρήνη, ἡ ὁποία εἶναι ὑπόθεση ἐσωτερική, βαθειᾶς, οὐσιαστικῆς σχέσεως καί κοινωνίας μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο καί ἰσορροπίας τῶν ἐσωτερικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ὁποία διακτινίζεται ὡς ἑνότητα καί κοινωνία μέ τόν συνάνθρωπο.
Χαρεῖτε τήν ὀμορφιά τῆς Ἀγάπης, ὃπως βιώνεται στό κλῖμα τῆς Ἀναστάσεως. Ἀκοῦστε τόν ἱερό Ὑμνογράφο, πού ἐν εὐφροσύνῃ παραγγέλλει: «Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, εἲπομεν ἀδελφοί καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει...»
Ἀπολαῦστε τήν ἀτελεύτητη ζωή, πού εἶναι ὁ ἲδιος ὁ Κύριός μας, ὁ Ὁποῖος σαρκώθηκε, σταυρώθηκε, κατέβηκε στόν ἅδη καί ἀνέστη ἐκ νεκρῶν γιά τήν ἰδική μας σωτηρία καί λύτρωση. Ζῆστε αὐτή τήν οὐράνια μακαριότητα μέσα στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως μέ τήν συμμετοχή στήν Μυστηριακή ζωή.
Μήνυμα ἀγάπης καί ἀσπασμούς ἀναστασίμους ἀπευθύνω μαζί σας, αὐτή τήν κλητή καί ἁγία ἡμέρα καί στούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὑρισκομένους Ἕλληνας Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι κρατᾶνε ὡς θησαυρόν ἀτίμητο τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοσή μας καί ἀγωνίζονται νά βαστάσουν ἄσβεστη τήν λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως καί νά παραδώσουν τήν ἱερά παρακαταθήκη τοῦ Γένους μας, στά παιδιά τους.
Σᾶς ἐναγκαλίζομαι ὃλους καί σᾶς ἀσπάζομαι ἀναστάσιμα καί εὒχομαι νά ἒχετε πάντα Ἀνάσταση, χαρά, εἰρήνη καί εὐτυχία στήν καρδιά σας, στό σπίτι σας, στόν τόπο μας.
Εἰς ἒτη πολλά νά ἑορτάζετε αὐτή τήν λαμπρή καί μεγάλη ἡμέρα. Νά χαίρεστε ὃ,τι ἀγαπᾶτε κατά Θεόν καί νά ἀπολαμβάνετε μόνο εὐτυχισμένες, ἀναστάσιμες, πανευφρόσυνες ἡμέρες καί στιγμές στή ζωή σας.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ + Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Δ/νσις: Βότση 34, Τ.Θ.3155,Τ.Κ.26221,Πάτραι
Τηλ.: 2610.320.602 - Fax: 2610.279.533

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στήν Πάτρα.

Μέ τήν συμμετοχή πλειάδος Ἱερέων καί πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα-Ἀγάπης στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Οἱ Ἀρχιερεῖς ἐνεδύθησαν τά ἱερά ἂμφιά τους στόν παλαιό Ἱερό Ναό, ψαλλομένου τοῦ ἀργού «Ἀναστάσεως ἡμέρα...». Στόν ἲδιο Ναό ἐνεδύθησαν τά ἱερά ἂμφιά τους καί ἃπαντες οἱ Ἱερεῖς. Ἐν συνεχείᾳ ἐσχηματίσθη λιτανευτική πομπή ἒχουσα στό κέντρο τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καί κατευθύνθηκε στόν νέο Ἱερό Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου, ὃπου σέ κλῖμα πανηγυρικό ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.

Τό Εὐαγγέλιο ἀνεγνώσθη ἐκτός τῆς Ἑλληνικῆς καί σέ ἂλλες γλῶσσες.

Ἀπευθυνόμενος πρός τό πλῆθος τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὁ Σεβασμιώτατος, ἐξέφρασε τήν βαθειά συγκίνησή του γιά τήν ἀθρόα συμμετοχή τοῦ Λαοῦ στίς ἑορτές τοῦ Πάσχα.

Εἶπε χαραστηρικά ὁ Σεβασμιώτατος: «...Τοῦ ποταμοῦ τά ὁρμήματα ἀπεδείχθησαν ἰσχυρότερα, πλουσιότερα καί ὁρμητικότερα ἀπ’ ὃτι ἐφαντάσθησαν πολλοί. Ἒτσι ἒσπασαν ὃλα τά ἐμπόδια, τίς δυσκολίες καί τούς περιοσμούς καί ὁ Λαός ἐξεχύθη στούς Ναούς καί ἐπλημμύρισε τούς δρόμους καί τίς πλατεῖες, δοξάζοντας τόν Θεό καί ἐκφράζοντας κατά τόν πανηγυρικότερο τρόπο τήν ὀρθόδοξο πίστη. Αὐτός ὁ ποταμός εἶστε σεῖς...», ἐτόνισε πρός τό Ἐκκλησιάσμα ἐπαινώντας τόν ζῆλο καί τήν φλόγα τῆς καρδιᾶς γιά τόν Ἀναστάντα Κύριο.

Στό τέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας, ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε τό πατροπαράδοτο πασχαλινό αὐγό καί τό κουλούρι.


Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου στήν Ἀποστολική πόλη καί Μητρόπολη τῶν Πατρῶν.

Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ἒμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στό Ἐπισκοπεῖο Πατρῶν, ἒγινε ἐπισήμως ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο καί πολλούς Ἱερεῖς καί πλῆθος κόσμου.

Τό Ἃγιο Φῶς μετέφερε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα στήν Ἑλλάδα, στό Ἀεροδρόμιο Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί ἐν συνεχείᾳ στήν Πάτρα ὁ ἐξοχώτατος Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ἀνδρέας Κατσανιώτης, ὁ ὁποῖος μετέβη στά Ἱεροσόλυμα, ὡς Ἐκπρόσωπος τῆς Κυβερνήσεως, μαζί μέ τόν ἀξιότιμο Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη γιά τήν τελετή τῆς ἀφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος προέστη τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί ἐτέλεσε τήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τόν ὁποῖον ἐντός καί ἐκτός κατέκλυσαν χιλιάδες εὐσεβῶν χριστιανῶν Πατρέων, ἀλλά καί ἀπό ἂλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας.

Τό πλῆθος ἒψαλε τό «Χριστός Ἀνέστη» μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό καί μέ βαθειά συγκίνηση ἀφοῦ ἐβίωσε τό μέγα αὐτό γεγονός καί πάλι πανηγυρικά μετά ἀπό τίς δυσκολίες τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν, ἓνεκα τῆς πανδημίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπευθυνόμενος πρός τό μέγα πλῆθος τῶν πανηγυριστῶν τῆς Ἀναστάσεως μίλησε γιά τό Φῶς, τήν Χαρά καί τήν Εἰρήνη πού πηγάζει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο καί εὐχήθηκε τό Ἃγιο Φῶς νά καταλάμπῃ τήν ψυχή μας καί τή ζωή μας, ἡ οὐράνια καί ἀναστάσιμη Χαρά νά καταυγάζῃ τό εἶναι μας καί ἡ Εἰρήνη ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα νά γαληνεύῃ τήν καρδιά μας καί νά πρυτανεύσῃ στόν κόσμο ἡ λογική, ὣστε νά σταματήσουν τά μίση καί οἱ πόλεμοι στόν κόσμο.

Ἰδιαιτέρως παρεκάλεσε νά προσευχηθοῦν ὃλοι ὣστε νά σταματήσῃ ὁ παράλογος καί ἂδικος πόλεμος στήν Οὐκρανία ἓνεκα τῆς Ρωσικῆς εἰσβολῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι πληγή στό σῶμα τῆς παγκόσμιας κοινωνίας, ἰδιαιτέρως δέ διότι εἶναι πόλεμος μιᾶς Ὀρθοδόξου χώρας, ἐναντίον ἂλλης ὁμοδόξου, Ὀρθοδόξου δηλ. χώρας. Εὐχήθηκε δέ ὁ Κύριος νά ἀναπαύσῃ τά θύματα τοῦ πολέμου καί νά δώσῃ ἀναψυχή καί αἰσία ἒκβαση στό δρᾶμα τῶν δοκιμαζομένων καί τῶν προσφύγων.

Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν, στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο ὑπερμεγέθη καί περίλαμπρο Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἡ συμμετοχή τοῦ Λαοῦ στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἦτο μεγάλη καί συγκινητική. Κατά τήν Θεία Λειτουργία ἀνεγνώσθη ἡ Πασχαλινή Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Ἡ Ἀναστάσιμη Λειτουργική καί λατρευτική σύναξη ἒκλεισε μέ τόν θριαμβευτικό κατηχητικό λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί μέ τόν νικητήριο παιᾶνα «Χριστός Ἀνέστη» πού ἒψαλε γεγονυία τῇ φωνῇ ὁ εὐσεβής Λαός συνοδεύοντας τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη.

•Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος, προέστη τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ἱστορικό καί περικαλλῆ Μητροπολιτικό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, τόν ὁποῖον κατέκλυσαν πλήθη πιστῶν ὃπως καί τάς ὁδούς πέριξ αὐτοῦ.

Ὁ Θεοφιλέστατος μετέφερε τό Ἀναστάσιμο μήνυμα τῆς ζωῆς καί τῆς χαρᾶς, ὡς καί τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου.
 

Πατρῶν Χρυσόστομος: « Μέγα Σάββατο καί λαμπροτέρα ξεχύνεται ἡ Ἀναστάσιμη φλόγα ἀπό τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.»

Κατά τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, τήν λεγομένη «πρώτη Ἀνάσταση» στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ἀπευθυνόμενος πρός τά πλήθη τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν πού κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό καί τοῦς δρόμους ἒμπροσθεν αὐτοῦ, ἐξέφρασε τήν βαθειά συγκίνηση, τήν χαρά καί εὐφροσύνη γιά τήν ἀθρόα συμμετοχή τοῦ Λαοῦ στίς ἱερές Ἀκολουθίες, καθ’ ὃλην τήν διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί ἐσημείωσε ὃτι μέσα καί μετά ἀπό τόσες δυσκολίες, ἒλαμψε λαμπροτέρα ἡ πίστη στόν Ἀναστάντα Κύριο καί δυνατοτέρα ἐξεχύθη ἀπό τίς καρδιές ἡ φλόγα τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐπήνεσε ἰδιαιτέρως τήν συμμετοχή τοῦ πλήθους στίς ἱερές Ἀκολουθίες καί ἰδιαιτέρως τῶν νέων ἀνθρώπων, τῶν νέων ζευγαριῶν πού κρατᾶνε τά παιδιά τους στά χέρια τους καί ἀναμένουν ἐν χαρᾷ νά κοινωνήσουν ὃλοι τῶν Θείων καί Ἀχράντων Μυστηρίων.
Ἰδιαιτέρως ἀνεφέρθη στήν ὑπερκόσμια χαρά πού ἐπλήρωσε τόν Ναό, ὡς ἀπαύγασμα τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων, ὃταν ἐψάλη τό «Ἀνάστα ὁ Θεός» καί ὁ Ἀρχιερεύς ἐσκόρπισε τά βαΐα στόν Λαό καί στό Ἐκκλησίασμα.
Ἀθρόα ἦτο ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν στήν Θεία Κοινωνία. Ὃλοι προσῆλθαν μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης καί τηροῦντες τήν τάξιν κατά τήν φοβερά αὐτή στιγμή.


Λαοθάλασσα στήν Ἀκολουθία καί Λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου στήν Πάτρα.

Μέ ἱερά κατάνυξη ἐτελέσθη στούς Ἱερούς Ναούς ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερά Λιτάνευσις στίς ὁδούς τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ἐνῶ λαοθάλασσα κατέκλυσε , τούς Ναούς καί τούς δρόμους τῆς πόλεως ἀπ’ ὃπου πέρασε ὁ Ἐπιτάφιος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στίς Ἱερές Ἀκολουθίες στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὃπου ἐκκλησιάσθησαν οἱ Ἂρχοντες τοῦ τόπου καί Ἐκπρόσωποι Φορέων τῆς Περιφερείας καί τῆς πόλεως.

Ἡ συμμετοχή τοῦ κόσμου ἦτο πρωτοφανής καί συγκινητική.

Μετά τήν Λιτανεία ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε ἀπό τά πρόπυλα, τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στίς χιλιάδες Πατρινούς, περί τῆς εἰς ἃδου καθόδου τοῦ Κυρίου καί τῆς νίκης τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου, γιά τήν κατάλυση τοῦ κράτους τοῦ ἃδου καί τῆς δυναστείας τοῦ διαβόλου καί ἐχαρακτήρισε τήν συμμετοχή τοῦ Λαοῦ ὡς ποταμόν τοῦ ὁποίου τά ρεύματα ἐξεχύθησαν πλουσιότερα καί ὁρμητικότερα ἀπό πρίν, ἀναφερόμενος στήν παρελθοῦσα διετία πού ἀντιμετωπίσαμε τά προβλήματα ἓνεκα κορωνοϊοῦ.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐκάλεσε ὃλους εἰς προσευχήν, ὣστε νά σταματήσῃ ὁ ἂδικος καί παράλογος πόλεμος στήν Οὐκρανία, ἓνεκα τῆς εἰσβολῆς καί ἐπιθέσεως τῆς Ρωσίας καί ἐχαρακτήρισε τήν ὀδυνηρά αὐτή κατάσταση ὡς πληγή μεγίστη, ἀφοῦ εἶναι πόλεμος μεταξύ Ὀρθοδόξων Λαῶν καί χάνονται ἂδικα ζωές καί ἀπό τίς δύο πλευρές, τόσον στρατιῶτες, ὃσον καί ἂμαχος πληθυσμός.

Τέλος, ἐκάλεσε ὃλους εἰς συμμετοχήν οὐχί μόνον στήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά καί στήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ὃπου κορυφώνεται τό ἀναστάσιμο, πανευφρόσυνο καί παγκόσμιο πανηγύρι.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate