Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τόν ὑγιῆ ἀθλητισμό».

 

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία διεξήχθη στήν πόλη τῶν Πατρῶν τό πρῶτο μεγάλο ἀθλητικό Συνέδριο μέ θέμα: «Ἐθνικό Στρατηγικό Σχέδιο γιά τόν Ἀθλητισμό. Συμπαῖκτες στό μέλλον τοῦ Ἀθλητισμοῦ».

Τό Συνέδριο συνδιοργάνωσαν τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ, ἡ Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος, ΠΕΔ Δυτικῆς Ἑλλάδος, Ἐπιμελητήριο, Ἀχαΐας Αἰτωλοακαρνανίας καί Ἠλείας, Ο.Α.ΚΑ, Π.Ε.Α.Κ, Ε.Σ.Ν. «Παπαχαραλάμπειο».

Τόν ἁγιασμό τῆς ἐνάρξεως ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος εὐγενῶς ἐκλήθη ἀπό τόν Ὑφυπουργό Ἀθλητισμοῦ κ. Ἐλευθέριο Αὐγενάκη νά μετέχῃ καί στό πάνελ τοῦ Προεδρείου τοῦ Συνεδρίου καί νά κηρύξῃ τήν ἒναρξη.

Ὁ Σεβασμιώτατος κηρύσσοντας τήν ἒναρξη τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ Συνεδρίου, ἀπηύθυνε θερμό χαιρετισμό καί μεταξύ τῶν ἂλλων εἶπε τά ἑξῆς:

«Κύριε Ὑφυπουργέ,

Ἀγαπητοί μου,

Mέ πολλή χαρά χαιρετίζομε τήν ἒναρξη τῆς ἀνοιχτῆς ὃπως ὀνομάζεται ἐκδηλώσεως, μέ θέμα: «Ἐθνικό Στρατηγικό Σχέδιο γιά τόν Ἀθλητισμό, Συμπαῖκτες στό μέλλον τοῦ Ἀθλητισμοῦ», ἡ οποία περιλαμβάνει διήμερο ἀνοιχτό Συνέδριο καί τριήμερη ἒκθεση Ἀθλητισμοῦ καί συγχαίρομε ἐκ βάθους ψυχῆς, τούς διοργανωτάς αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως καί τούς συνδιοργανωτάς. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν εὐγενική σας πρόσκληση καί εὐχόμεθα ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ Δυτική Ἑλλάδα ἒχει κάθε λόγο νά καυχᾶται, ὡς κοιτίδα τοῦ ἀθλητισμοῦ ἀπό χρόνων ἀρχαιοτάτων καί ἡ πόλις τῶν Πατρῶν ἐπίσης, ἀφοῦ ἀνέδειξε κατά καιρούς ἀθλητάς μέ ἦθος καί ἀρετή.

Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τήν ἂθληση ὂχι μόνο τῆς ψυχῆς, ἀλλά καί τοῦ σώματος καί οἱ μεγάλοι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες, πολλάκις ὡμίλησαν περί τῆς διπλῆς αὐτῆς γυμνασίας καί ἀθλήσεως, τῆς ψυχοσωματικῆς δηλαδή. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἀθλητική ὁρολογία τήν ὁποία χρησιμοποιεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προκειμένου νά χαρακτηρίσῃ τά πνευματικά ἀγωνίσματα. Ἐπίσης τόσον ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὃσον καί ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀλλά καί ἂλλοι Πατέρες μιλοῦν γιά τήν σωματική γυμνασία, παράλληλα μέ τήν ψυχική.

Ἐνδεικτικά ἀναφερόμεθα σέ ἓνα ἐκ τῶν Ἀγίων τοῦ 20ου αἰῶνος τόν Ἃγιο Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος σέ ὁμιλία του σέ ἐγκαίνια ἀθλητικοῦ κέντρου τό ἒτος 1893, ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «… Ἡ ἐκγύμναση τοῦ σώματος καί ἡ ἀγωγή τῆς ψυχῆς, εἶναι συμφυῆ καθήκοντα τά ὁποῖα ἐπιβάλλονται στόν ἂνθρωπο ἀπό τήν ἲδια τή φύση του, ἀλλά καί τόν προορισμό του. Διότι ὃταν τό σῶμα εἶναι εὒρωστο, ὑπηρετεῖ τήν ψυχή πρόθυμα καί ἀκούραστα, ἐνῶ ὃταν ἡ ψυχή ἒχει ἀνεπτυγμένες τίς δικές της δυνάμεις, χειρίζεται τό σῶμα μέ σωφροσύνη» καί συνεχίζει: «…«Ἡ σωματική ἂσκηση καί ἡ πνευματική ἀνάπτυξη εἶναι οἱ δύο πόλοι γύρω ἀπό τούς ὁποίους περιστρέφεται ἡ τέλεια μόρφωση καί ἡ τέλεια ἀγωγή, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν τόν ἂνθρωπο στήν εὐδαιμονία, τή δόξα καί τό μεγαλεῖο»

Σημειώνομε ἀπό τόν τίτλο τοῦ Συνεδρίου τίς λέξεις: α)«Στρατηγικό Σχέδιο». Ὂντως χρειάζεται σχεδιασμός, μελέτη, ὃραμα καί υἱοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικῶν γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν, καί

β)τόν ὃρο «Συμπαῖκτες», ὁ ὁποῖος δηλώνει τήν συνεργασία ἐν ἀγάπῃ καί ἀγαστῇ συμπνοίᾳ. Ὃλοι μαζί στήν προσπάθεια γιά τήν διατήρηση καί ἀνάδειξη τῶν ἀξιῶν. Ὃλοι, συνοδοιπόροι καί συνυπεύθυνοι στούς ὡραίους αὐτούς καί εὐγενεῖς ἀγῶνες, πού καταξιώνουν τόν ἂνθρωπο, ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα, ἀφοῦ ἒτσι ἐδημιουργήθη ἀπό τόν Θεό.

Μαζί στήν κοινωνία τῆς ἀγάπης, μαζί ἐνώπιον τῶν προκλήσεων καί τῶν προσκλήσεων γιά τήν προαγωγή τοῦ εὐγενοῦς ἀθλητικοῦ ἰδεώδους, τό ὁποῖο καλλιεργεῖ τήν εὐγενῆ ἃμιλλα, τόν ἒσω γενικά ἂνθρωπο.

Χαιρόμεθα καί εὐλογοῦμε ὃλες τίς ὡραῖες προσπάθειες πού γίνονται στόν χῶρο τοῦ ἀθλητισμοῦ. Σέ πολλές Ἐνορίες μας λειτουργοῦν, ἀθλητικές ὁμάδες μέ θαυμάσιους νέους καί νέες, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιά τήν πίστη τους στό Θεό, γιά τό ἦθος, τήν συνεργασία καί τίς πολλές ἀρετές τους. Ἀγκαλιάζομε καί ὃλες τίς ἂλλες ὑγιεῖς προσπάθειες στόν ἀθλητικό χῶρο. Ὁ ἀθλητισμός ἑνώνει τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως φυλῆς καί γλώσσης καί προάγει τόν πολιτισμό.

Χαιρόμεθα γιά τίς ἀθλητικές ὑποδομές πού δημιουργοῦνται, στηρίζομε ὃλες τίς προσπάθειες γιά τήν καταξίωση τοῦ ἀθλητισμοῦ καί ἐπαινοῦμε γιά τούς ἀγῶνες προκειμένου νά ἀντιμετωπισθοῦν ὃλα τά προβλήματα καί οἱ παθογένειες πού, τυχόν, ὑπάρχουν στόν ἀθλητικό χῶρο.

Ἐκφράζοντες καί αὖθις τήν χαρά γιά τήν παροῦσα ἐκδήλωση- Συνέδριο, εὐχόμεθα ἐπιτυχία στίς ἐργασίες καί μέ τό καλό καί στίς ὑπόλοιπες ἐκδηλώσεις πού θά ἀκολουθήσουν».

Θά ἀκολουθήσῃ σειρά συνεδρίων γιά τόν ἀθλητισμό, σέ ἂλλες δώδεκα πόλεις.

Τό Συνέδριο ἐχαιρέτησαν καί ἐτοποθετήθησαν μέ σχετικές εἰσηγήσεις τους, ὁ Ὑφυπουργός Ἀθλητισμοῦ κ. Ἐλευθέριος Αὐγενάκης, ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Στέλιος Πέτσας, ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Πρόεδροι Ἀθλητικῶν Σωματείων, Ὀλυμπιονικῶν, Παραολυμπιακῶν, οἱ Δήμαρχοι Π.Ε.Δ. Δυτικῆς Ἑλλάδος καί ἂλλοι…

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate