Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ἐν Πάτραις τῇ 4ῃ Δεκεμβρίου 2020       Ἀριθμ. Πρωτ.: 454

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 373ηΠρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον καί

τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως ΠατρῶνἈδελφοί μου ἀγαπητοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,


Κατ΄ αὐτόν τόν καιρό οἱ λεγόμενοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἐκμεταλλευόμενοι τίς δύσκολες καταστάσεις πού ἀντιμετωπίζει ὁ Ἑλληνικός Λαός, ἔχουν κατακλύσει ἰδιῶτες, δημοσίους φορεῖς, ἐπιχειρήσεις, ἀκόμη καί σχολεῖα μέ ἠλεκρονικά μηνύματα μέσω τῶν ὁποίων, ἀσκοῦν προσηλυτισμό μέ σκοπό νά ἐπηρεάσουν μέ τίς κακόβουλες καί λίαν ἐπικίνδυνες δοξασίες τους, τούς ἀνθρώπους.

Πολλάκις ἔχομε ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα αὐτό καί ἔχομε ἐνημερώσει τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας περί τῆς δεινῆς αὐτῆς παναιρέσεως, ἡ ὁποία ξεκίνησε τό 1884 ἀπό τήν Ἀμερική, μέ ἐμπνευστή της τόν Κάρολο Ρῶσσελ.

Πρόκειται γιά μία πολυεθνική ἐμπορική μετοχική ἑταιρεία, ἡ ὁποία ἔχει τήν ἕδρα της στό Μπρούκλιν τῶν Η.Π.Α. καί ἔχει παραρτήματα σέ ὅλο τόν κόσμο.

Οὐδεμία σχέση ἔχουν, οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, μέ τόν Χριστιανισμό. Χρησιμοποιοῦν τόν τίτλο, τόν ψευδῆ καί παραπλανητικό "Χριστιανοί Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ". Εἶναι ὅμως γνωστοί καί με τό ὄνομα "χιλιασταί", ἕνεκα τῶν δοξασιῶν τους.

Πρόκειται γιά ρατσιστική ὀργάνωση. Διδάσκουν, σύν τοῖς ἄλλοις, ὅτι ὅσοι δέν ὑπακούουν στήν διδασκαλία τῆς ἑταιρείας, ὅσοι δηλαδή δέν εἶναι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, κατά τόν "Ἀρμαγεδῶνα" πού σύντομα, κατ' αὐτούς θά γίνῃ, θά σφαγοῦν καί θά πλύνουν οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ τά πόδια τους στό αἷμα τῶν μή χριστιανῶν (Σκοπιά 1968, σελ.83).

Τίς δοξασίες τους, τίς διακινοῦν μέσα ἀπό τά περιοδικά "ΣΚΟΠΙΑ" και "ΞΥΠΝΑ".

Συνοπτικά θά λέγαμε ὅτι ἔχουν υἱοθετήσει ὅλες τίς ἀναφυεῖσες κατά καιρούς αἱρέσεις, οὐσιαστικά ἔχουν ἀπορρίψει ὅλη τήν διδακαλία τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἐνδεικτικά ἀναφέρομε τά ἑξῆς:

1. Ἀρνοῦνται τό δόγμα περί τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ὑβριστικά ἀναφέρουν ὅτι πρόκειται γιά τήν χειρότερη σατανική πλάνη.

2. Ἀρνοῦνται τήν Θεότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3. Ἀρνοῦνται τήν Θεότητα τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

4. Ἀρνοῦνται τήν φύση τῆς Ἐκκλησίας, στήν θέση τῆς ὁποίας τοποθετοῦν τήν φυλλαδική ἐμπορική ἑταιρεία "Σκοπιά", στήν ὁποία ὀφείλουν, κατ' αὐτούς, νά ἐνταχθοῦν "οἱ δοῦλοι τῆς βασιλείας".

5. Δέν δέχονται τήν διδασκαλία περί τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς. Μιλοῦν γιά ἐκμηδένιση τῶν ἀνθρώπων μετά θάνατον, ὅπως συμβαίνει μέ τά ζῶα.

6. Μιλοῦν ἀπαξιωτικά- ὑβριστικά γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν ὁποῖα δέν τιμοῦν ὡς Ἀειπάρθενον, ἀφοῦ κατά τήν ψευτοδιδασκαλία τους ὁ Χριστός δέν εἶναι Θεός.

7. Ἀρνοῦνται τήν τιμή τῶν Ἁγίων καί ἀπορρίπτουν τήν μεσιτεία τους πρός τόν Θεό.

8. Ὑβρίζουν τόν Τίμιο Σταυρό καί φρίττουν στήν θέα του, ὅπως ὁ διάβολος. Σημειωτέον ὅτι μέχρι τό 1931 ἡ "Σκοπιά" εἶχε ὡς ἔμβλημα τόν Σταυρό. Μετά ἄλλαξαν γνώμη, ὅπως συμβαίνει κατά καιρούς μέ τίς δοξασίες τους.

9. Ἀρνοῦνται τήν τιμή στίς ἱερές εἰκόνες.

10. Δέν δέχονται τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

11. Πρέπει ἰδιαιτέρως νά σημειώσωμε ὅτι ἀρνοῦνται τήν μετάγγιση αἵματος καί καταντοῦν ὡς ἐκ τούτου ἄκρως ἐπικίνδυνοι.

12. Ἀρνοῦνται νά ὑπερασπισθοῦν τήν Πατρίδα, ἀφοῦ δέν δέχονται νά κρατήσουν ὅπλο.

Ἀδελφοί μου,

Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἤ Χιλιασταί, ὅπως εἶναι γνωστοί προκειμένου νά πλησιάσουν τούς ἀνθρώπους καί νά προσηλυτίσουν, χρησιμοποιοῦν ποικίλους σατανικούς τρόπους, ὅπως παρερμηνευόμενα ἀπ' αὐτούς χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς κλπ. Μέ αὐτό τόν τρόπο πλησιάζουν ἄνθρώπους ἀφελεῖς τούς ὁποίους παρασύρουν στήν πλάνη.

Στίς ἐπισκέψεις τους πίσω ἀπό μιά ἐπίπλαστη "εὐγένεια" κρύβουν ὕπουλο χαρακτῆρα καί γι' αὐτό τόν λόγο πρέπει νά ἀποφεύγετε τήν μεταξύ τους συζήτηση καί νά ἐνημερώνετε τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας σας ἤ τήν Ἱερά Μητρόπολη.

Νά τούς τονίζετε ὅτι εἶστε μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί μελετᾶτε τήν Ἁγία Γραφή, ὅπως τήν ἑρμηνεύει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί νά τούς ἀποκλείετε κάθε ἄλλη συζήτηση. Να μή δεχώσαστε τά βιβλία καί τά φυλλάδια τους.

Ἐμεῖς πρέπει νά μένωμε ἀμετακίνητοι στήν ἀπό τόν Θεό ἀποκεκαλλυμένη ἀλήθεια καί στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μας. Να ζοῦμε συνειδητά τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί νά μετέχωμε στήν Μυστηριακή ζωή.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς παραγγέλλει: "καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω"(Προς Γαλάτας α΄, 8).

Ἐπίσης ἀδελφοί μου, νά προσευχώμεθα γιά τούς ἀνθρώπους αὐτούς τούς ὁποίους ἔχει στά νύχια του ὁ παμπόνηρος διάβολος, ὥστε νά σωθοῦν καί νά μή τούς καταπιῇ ἡ κόλαση. Τόσον αὐτούς, ὅσο τούς ἄλλους αἱρετικούς τούς καλοῦμε ἐν ἀγάπῃ σέ μετάνοια καί σέ ἐπιστροφή στήν ἁγία μάνδρα τοῦ Κυρίου, δηλαδή, στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Τέλος νά ἐνημερώνετε καί τούς γνωστούς σας, τούς γείτονές σας, τούς φίλους σας περί τῆς ἐπικινδύνου αὐτῆς διδασκαλίας καί περί τῶν σατανικῶν κινήσεων τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὥστε ὅλοι ἑνωμένοι νά ἀντιμετωπίζωμε αὐτή τήν ἐπίθεση τοῦ διαβόλου.

Τελειώνοντας ἐπαναλαμβάνομε ὅτι "Δέν ὑπάρχει σωτηρία μακράν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία Του".

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ μέ ἀγάπη πατρική

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate