Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

1) Οἱ Ἱ­ε­ροί Να­οί θά πα­ρα­μέ­νουν ἀ­νοι­κτοί γιά τούς πι­στούς τό­σο γιά προ­σκύ­νη­ση καί κα­τ’ ἰ­δί­αν προ­σευ­χή, ὅ­σο καί γιά συμ­με­το­χή στίς Θεῖ­ες Λει­τουρ­γί­ες τῶν τρι­ῶν κυρίως με­γά­λων Ἑ­ορ­τῶν τοῦ Ἁ­γί­ου Δω­δε­κα­η­μέ­ρου (Χρι­στού­γεν­να, Πε­ρι­το­μή τοῦ Χρι­στοῦ, Θε­ο­φά­νεια). Κα­τά τήν εἴ­σο­δο στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό πρέ­πει νά ἐ­φαρ­μό­ζε­ται, μέ τήν ἐ­πι­τή­ρη­ση εἰ­δι­κά ἐξου­σι­ο­δο­τη­θέν­τος ἐ­πί τού­τῳ προ­σώ­που, ἡ τή­ρη­ση τῆς ἀ­πο­στά­σε­ως τῶν δύ­ο (2) μέ­τρων με­τα­ξύ τῶν πι­στῶν. Ἡ πα­ρου­σί­α πι­στῶν ἐν­τός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν θά εἶναι σύμφωνη μέ τήν ἀ­να­λο­γί­α τοῦ ἑ­νός (1) προ­σώ­που ἀ­νά δε­κα­πέν­τε (15) τ.μ. ἐ­πι­φα­νεί­ας καί μέ ἐ­λά­χι­στη ἀ­πό­στα­ση δύ­ο (2) μέ­τρων με­τα­ξύ τους, μέ μέγιστο ἐ­πι­τρε­πό­με­νο ἀ­ριθ­μό πι­στῶν τά εἴκοσι πέντε (25) πρό­σω­πα καί σέ κεν­τρι­κούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς (Μη­τρο­πο­λι­τι­κούς) τά πενήντα (50) πρό­σω­πα. Κατά τόν ὑ­πο­λο­γι­σμό τῶν ὡς ἄ­νω προ­σώ­πων ἐ­ξαι­ροῦν­ται οἱ Λει­τουρ­γοί καί τό προ­σω­πι­κό τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ (Ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες, Νε­ω­κό­ροι, Ἐπί­τρο­ποι κλπ.­).

2) Οἱ πι­στοί, κα­τά τήν διά­ρκεια τῆς πα­ρα­μο­νῆς τους στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό, ὑ­πο­χρε­οῦν­ται νά φο­ροῦν προ­στα­τευ­τι­κό κά­λυμ­μα προ­σώ­που (ὑφα­σμά­τι­νη μά­σκα), τήν ὁ­ποί­α θά ἀ­φαι­ροῦν μόνο γιά τήν Θεί­α Με­τά­λη­ψη. Ἐ­άν κά­ποι­ος πι­στός, κα­τά τήν διά­ρκεια πα­ρα­μο­νῆς του στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό πα­ρου­σιά­σῃ συμ­πτώ­μα­τα ἀ­σθε­νεί­ας, ἐ­πι­βάλ­λε­ται ἡ ἄ­με­ση καί ἀ­σφα­λής ἀ­πο­μά­κρυν­σή του ἤ, ἐ­φ’ ὅ­σον τοῦ­το δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν, ἡ ἀσφα­λής με­τα­κί­νη­σή του σέ αὐτοτελῆ χῶ­ρο, μέ σκοπό νά ἀπο­φευ­χθῇ ἡ ἐ­πα­φή του μέ ἄλ­λα πρό­σω­πα. Πρός ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τέ­τοιου εἴδους φαι­νο­μέ­νων, κρί­νε­ται ὑ­πο­χρε­ω­τι­κή ἡ πρό­βλε­ψη γιά τήν ὕ­παρ­ξη κα­τάλ­λη­λου χώ­ρου (π.χ. γρα­φεῖ­ο, χῶ­ρος στό πνευ­μα­τι­κό κέν­τρο κλπ.) μέ ἐ­παρ­κῆ ἐ­ξα­ε­ρι­σμό, ὅ­που θά ὑ­πάρ­χουν μά­σκες, χαρ­το­μάν­δη­λα, πλα­στι­κή σα­κού­λα γιά τήν ἀ­πόρ­ρι­ψη ὑ­γει­ο­νο­μι­κοῦ ὑ­λι­κοῦ καί ἀν­τι­ση­πτι­κό διά­λυ­μα χει­ρῶν.

3) Γιά τήν ἐ­νη­μέρωση καί κα­λή ἐ­ξυ­πη­ρέτηση τῶν πι­στῶν, ἀλ­λά καί τήν ἐ­φαρ­μο­γή τῶν προ­βλε­πο­μέ­νων ὑγει­ο­νο­μι­κῶν μέ­τρων, νά ἀ­ναρ­τηθοῦν στούς πί­να­κες ἀ­να­κοι­νώ­σε­ων ἤ καί στίς ὑπάρ­χου­σες ἱστο­σε­λί­δες τῶν Ἱερῶν Ναῶν τά ἑ­ξῆς: α) ὁ συ­νο­λι­κός ἀ­ριθ­μός τῶν πιστῶν, οἱ ὁ­ποῖ­οι δύ­ναν­ται νά πα­ρευ­ρί­σκον­ται ταυ­το­χρό­νως ἐν­τός τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ, συμ­φώ­νως πρός τίς ὑ­γει­ο­νο­μι­κές ὑ­πο­δεί­ξεις, β) τό ὡ­ρά­ριο τε­λέ­σε­ως τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν καί γ) τό ὡ­ρά­ριο κα­τά τό ὁποῖ­ο ὁ Ἱ­ε­ρός Να­ός θά πα­ρα­μέ­νῃ ἀ­νοι­κτός γιά τήν προ­σέ­λευ­ση τῶν πι­στῶν.

4) Οἱ Ἐ­πί­τρο­ποι καί οἱ Νε­ω­κό­ροι τοῦ Ναοῦ καί οἱ Ἐ­θε­λον­τές (Ἱε­ρό­παι­δες κλπ.) ὑ­πο­χρε­οῦν­ται νά φέ­ρουν τά ὑ­πό τοῦ νό­μου προ­βλε­πό­με­να μέ­τρα προ­στα­σί­ας (μά­σκα, γάν­τια κλπ.­). Ἐ­ξαι­ροῦν­ται μό­νο οἱ θρη­σκευ­τι­κοί Λει­τουρ­γοί καί οἱ Ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες καί αὐ­τοί μό­νο κα­τά τήν ὥ­ρα τε­λέ­σε­ως τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀκο­λου­θι­ῶν. Οἱ Ἱεροψάλτες θά ἔχουν μεταξύ τους τήν ἀπαραίτητη ἀπόσταση.

5) Στίς εἰ­σό­δους τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν θά το­πο­θε­τη­θοῦν ἀν­τι­ση­πτι­κά/ἀπο­λυ­μαν­τι­κά, ὡς συμβαίνει μέχρι τώρα, γιά τήν ὑ­πο­χρε­ω­τι­κή ἀπο­λύ­μαν­ση τῶν χει­ρῶν ὅλων τῶν εἰσερχομένων, ἐ­νῶ σέ ἐμ­φα­νές ση­μεῖ­ο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ θά το­πο­θε­τη­θῇ καί ὁ προ­βλε­πό­με­νος ἀ­ναγ­καῖ­ος ἐ­ξο­πλι­σμός ὑ­γι­ει­νῆς (χαρ­το­μάν­δη­λα, χάρ­τι­νες πε­τσέ­τες κλπ.­).

6) Ὅ­που πα­ρέ­χε­ται ἡ δυ­να­τό­τη­τα δι­ευ­θε­τή­σε­ως τοῦ χώ­ρου ἑκά­στου Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ μέ σκο­πό τήν πα­ρου­σί­α τῶν πι­στῶν συμ­φώ­νως πρός τήν ὡς ἄ­νω ἀ­να­λο­γί­α τοῦ ἑ­νός (1) προ­σώ­που ἀ­νά δε­κα­πέν­τε (15) τ.μ. ἐπι­φα­νεί­ας καί μέ ἐ­λά­χι­στη ἀ­πό­στα­ση δύ­ο (2) μέ­τρων με­τα­ξύ τους, πρέ­πει νά δι­α­τη­ροῦν­ται ἐν­τός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν μό­νο τά ἀν­τι­στοι­χοῦν­τα στούς προ­σερ­χο­μέ­νους κα­θί­σμα­τα.

7) Ὁ φυ­σι­κός ἐ­ξα­ε­ρι­σμός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν εἶ­ναι ὑ­πο­χρε­ω­τι­κός γιά ὅ­σο τό δυ­να­τόν μεγαλύτερο διάστημα ἐ­πι­τρέ­πουν οἱ και­ρι­κές συν­θῆ­κες τοῦ χει­μῶ­νος.

8) Εἶ­ναι ἀ­πο­λύ­τως ἀ­πα­ραί­τη­τη ἡ συ­χνή καί σχο­λα­στι­κή κα­θα­ρι­ό­τη­τα τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν, κα­θώς καί ἡ τα­κτι­κή ἀ­πο­λύ­μαν­ση τῶν ση­μεί­ων καί τῶν ἐ­πι­φα­νει­ῶν τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ, ὅ­που πα­ρα­τη­ρεῖ­ται συχνή πρό­σβα­ση τῶν πι­στῶν.

9) Κα­τά τήν προ­σέ­λευ­ση στήν Θεί­α Με­τά­λη­ψη, τήν δι­α­νο­μή τοῦ ἀν­τι­δώ­ρου καί ἄλ­λων εὐ­λο­γι­ῶν (ἄρ­του, κολ­λύ­βων κλπ.) ἀ­παι­τεῖ­ται, μέ εὐ­θύ­νη τοῦ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου, νά τη­ρῆ­ται μέ ἀκρί­βεια ἡ προ­βλε­πομένη ἀ­πό­στα­ση τῶν δύ­ο (2) μέ­τρων με­τα­ξύ τῶν πι­στῶν.

10) Ὅ­σοι ἀ­πό τούς πι­στούς ἀ­νή­κουν σέ ὑ­γει­ο­νο­μι­κῶς εὐ­πα­θεῖς ὁμά­δες (ἡ­λι­κι­ω­μέ­νοι, ἀ­σθε­νεῖς πά­σχον­τες ἀ­πό ἀ­να­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα ἤ σακ­χα­ρώ­δη δι­α­βή­τη ἤ καρ­δι­αγ­γεια­κά νο­σή­μα­τα, ἀ­νο­σο­κα­τε­σταλ­μέ­νοι), πα­ρα­κα­λοῦν­ται νά ἀ­πο­φεύ­γουν τήν ἔ­ξο­δο ἐκ τῆς οἰ­κί­ας αὐ­τῶν, χά­ριν τῆς προ­στα­σί­ας τῆς ὑ­γεί­ας τους. Οἱ ὑ­πεύ­θυ­νοι Ἱ­ε­ρεῖς τῶν Ἐνο­ρι­ῶν τους ἔ­χουν εὐ­θύ­νη καί κα­θῆ­κον νά ρυθ­μί­σουν, βάσει τῶν προβλεπομένων μέτρων, τήν κατ᾿ οἶ­κον διακονία τους.

11) Σύμ­φω­να καί μέ πα­λαι­ό­τε­ρες Ἀ­πο­φά­σεις τῆς Δια­ρκοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου, συ­νι­στᾶ­ται ἡ με­τά λι­τό­τη­τος καί ἁ­πλό­τη­τος τέ­λε­ση τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν, συμ­φώ­νως πρός τό ἦ­θος καί τήν πα­ρά­δο­ση τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Κα­θο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί μέ τήν, κα­τά τό δυ­να­τόν, συν­το­μί­α γιά τόν προ­φα­νῆ λό­γο τῆς ἀ­πο­φυ­γῆς πο­λυώ­ρου συγ­χρω­τι­σμοῦ τῶν πι­στῶν.

12) Κα­τά τήν Ἑ­ορ­τή τῶν Θε­ο­φα­νεί­ων δέν θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν Λι­τα­νεῖ­ες ἐ­κτός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν καί ὁ Μέ­γας Ἁ­για­σμός μέ τόν κα­θα­για­σμό τῶν ὑ­δά­των θά τε­λε­σθοῦν ἐν­τός τῶν Ναῶν. Πρός ἀ­πο­φυ­γή συ­νω­στι­σμοῦ ἔμ­προ­σθεν τῶν δο­χεί­ων μέ τόν Με­γά­λο Ἁ­για­σμό καί κα­τά τήν ἐ­πι­κρα­τοῦ­σα σέ πολ­λούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς πρα­κτι­κή, θά γίνεται ἡ το­πο­θέ­τη­σή του Ἁγιασμοῦ σέ φι­α­λί­δια καί ἡ δι­α­νο­μή του στούς πι­στούς τηρουμένων αὐστηρῶς τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων.

13) Ὅ­σον ἀ­φο­ρᾶ στήν τέ­λε­ση τῶν λοι­πῶν Ἱ­ε­ρῶν Μυ­στη­ρί­ων Γά­μου, Βα­πτί­σε­ως καί τῶν Ἐ­ξο­δί­ων Ἀ­κο­λου­θι­ῶν, ἰ­σχύ­ει ὁ πε­ρι­ο­ρι­σμός τῆς συ­νο­λι­κῆς πα­ρου­σί­ας ἐν­νέ­α (9) συ­νο­λι­κά προ­σώ­πων ἐν­τός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν, ἐξαι­ρου­μέ­νων τῶν Ἱ­ε­ρέ­ων καί τοῦ προ­σω­πι­κοῦ τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ.

14) Γιά τίς Ἱερές Μονές ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, μόνο μέ τήν συμμετοχή τῶν Μελῶν τῆς Ἀδελφότητος, χωρίς τῆν παρουσία πιστῶν.

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate