Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται.

Μόνο προσφέρεται και σώζονται συνάνθρωποι μας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 IOYNIΟΥ 2024

10:00-13:00

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

(λ. Βενιζέλου καί ζηρού-ΤΕΡΨΗ) 

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

ὉΠρέσβυς τῆς Γερμανίας στόν Μητροπολίτη Πατρῶν.

Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ἐπεσκέφθη εὑρισκόμενος στήν Πάτρα, ὁ Πρέσβυς τῆς Γερμανίας στήν Ἑλλάδα κ. Αndreas Kindl, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρόξενο τῆς Γερμανίας στήν Πάτρα, κ. Ἀνδρέα Παπαδόπουλο.

Ὁ Ἐξοχώτατος κ. Πρέσβυς, εὐλαβεῖται ἰδιαιτέρως τόν Ἀπόστολον Ἀνδρέα, τοῦ ὁποίου τό ὂνομα φέρει καί προσκύνησε στόν Ἱερό Ναό του, τήν ἁγία Κάρα καί στόν Σταυρό τοῦ μαρτυρίου τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων. Οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ ἐξενάγησαν τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτη στό Ἱερό Ἀποστολεῖο καί τόν ἐνημέρωσαν γιά τήν ἱστορία καί τήν σημασία τοῦ Ναοῦ γιά τήν πόλη καί τόν κόσμον ὁλόκληρο.

Στό ἱερό Ἐπισκοπεῖο Πατρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος, εἶχε τήν χαρά νά ὑποδεχθῇ τόν κ. Πρέσβυ, νά συζητήσουν γιά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, γιά τίς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν, γιά τήν σημασία τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν γιά τήν Εὐρώπη καί τήν Δύση γενικώτερα κ.λ.π.

Ὁ κ. Πρέσβυς προσεκλήθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου στίς ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις γιά τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα τόν προσεχῆ Νοέμβριο, κάτι τό ὁποῖο, ὃπως ὁ ἲδιος ἐδήλωσε ἐπιθυμεῖ διακαῶς.

Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στόν κ. Andreas Kindl μία εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀντίγραφον τῆς Ἐφεστίου εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στόν μεγάλο Ναό.
 

Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Τά κάστρα ἒμειναν ἂπαρτα».Μνήμη καί θλιβερά ἐπέτειος τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως στίς 29 Μαΐου καί στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας τῶν Πατρῶν, Κλῆρος καί Λαός, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ .Χρυσόστομο, ἐτίμησαν τόν ἀοίδιμο καί μαρτυρικόν Αὐτοκράτορα, Κωνσταντῖνο τόν Παλαιολόγο καί τούς συμπολεμιστάς του ἣρωας καί μάρτυρας τῆς ἁλώσεως καί γιά μιά ἀκόμη φορά, ὑπεκλίθησαν στήν θυσία τους καί στήν προσφορά τῆς ἲδιας τῆς ζωῆς τους, ὑπέρ τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τοῦ Γένους.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί ἂλλων Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη τό ἱερό Μνημόσυνο, τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου καί ὃλων ὃσοι ἒπεσαν στίς ἐπάλξεις τῆς Βασιλευούσης ἢ μαρτυρικῶς, μετά ταῦτα, ὑπό τῶν βαρβάρων Τούρκων, ἐτελειώθησαν.

Στήν ὁμιλία του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στόν μαρτυρικό Αὐτοκράτορα καί μίλησε κατ’ ἀρχάς γιά τήν σχέση του μέ τήν Πάτρα, ἀφοῦ ὁ Γάμος του μέ τήν Θεοδώρα (Μαγδαληνή) Τόκου, ἐτελέσθη τήν 1η Ἰουλίου 1428, στό Σαραβάλι τῶν Πατρῶν καί στό παλάτι τῶν Παλαιολόγων στό Σανταμέρι τῶν Πατρῶν, ἂφησε τήν τελευταία της πνοή ἡ σύζυγό του κατά τήν γέννα, μαζί μέ τό παιδί τους.

Ἐν συνεχείᾳ, ἀνεφέρθη στή δόξα καί στό κλέος τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί στήν πτώση της καί στά τραγικά ἀποτελέσματα, οὐχί μόνο γιά τήν Ρωμηοσύνη, ἀλλά καί γιά τήν παγκόσμια ἱστορία.

«... Ἡ πόλις τῆς Οἰκουμένης, τῆς καλλονῆς ἡ ἑστία, τό τῆς τρυφῆς χωρίον, τοῦ ἡμετέρου γένους τό ἒδαφος, τό τῶν ἀγαθῶν πρυτανεῖον, ὁμόροις τό θέλγητρον καί ἀλλογενέσιν τό ἠδύτατον λάλημα∙ ἡ κοινή πατρίς καί μήτηρ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑάλω. Ἑάλω ἡ Πόλις...»

«...Ὁ κύρης Κωνσταντῖνος, ὁ φρόνιμος, ὁ δυνατός, ὁ περισσά ἀνδρειωμένος, ὁ πρᾶος, ὁ καλόλογος, ἡ φήμη τῶν Ρωμαίων καί μέγας τῷ ὂντι ἐν τῇ δυστυχίᾳ αὐτοῦ γενόμενος, ἐπεδείξατο ἀνδρείαν ἀπαράμιλλον καί ἡρωϊσμόν ἐφάμιλλον τοῦ Λεωνίδα καί τῶν Σπαρτιατῶν...»

Ἡ κερκόπορτα ἒκρινε τήν ἱστορία τοῦ κόσμου.

«Ὁ Βασιλεύς οὖν ἀπαγορεύσας ἑαυτόν, ἱστάμενος, βαστάζων σπάθην καί ἀσπίδα, εἶπε λόγον λύπης ἂξιον: “Οὐκ ἒστι τις τῶν χριστιανῶν τοῦ λαβεῖν τήν καφαλήν μου ἀπ’ ἐμοῦ;” Ἦν γάρ μονώτατος ἀπολειφθείς. Τότε εἷς τῶν Τούρκων δούς αὐτῷ κατά πρόσωπον καί πλήξας καί αὐτός τῷ Τούρκῳ ἐχαρίσατο∙ τῶν ὂπισθεν δ’ ἒτερος καιρίαν δούς πληγήν, ἒπεσε κατά γῆς∙ οὐ γάρ ἢδεισαν ὃτι ὁ Βασιλεύς ἐστί, ἀλλ’ ὡς κοινόν στρατιώτην τοῦτον θανατώσαντες ἀφῆκαν. (Δούκας Μιχαήλ).

Οἱ Ὀθωμανοί τόν ἒψαξαν: «Πλείονας κεφαλάς τῶν ἀναιρεθέντων ἒπλυναν, εἰ τύχοι καί τήν βασιλικήν γνωρίσωσιν καί οὐκ ἠδυνήθησαν γνωρίσαι αὐτήν εἰ μή τό τεθνεώς σῶμα τοῦ Βασιλέως εὑρόντες, ὃ ἐγνώρισαν ἐκ τῶν βασιλικῶν περικνυμίδων, ἢ καί πεδίλων ἒνθα, χρυσοῖ ἀετοί ἦσαν γεγραμμένοι, ὡς ἒθος ὑπῆρχε τοῖς βασιλεῦσι...

Ὁ Παλαμᾶς θά βάλῃ στό στόμα τοῦ μαρτυρικοῦ Αὐτοκράτορος.
«Μαρμαρωμένος βασιλιᾶς
καί θά ξυπνῶ ἀπ’ τό μνῆμα,
τό μυστικό καί τ’ ἂβρεχτο
πού θά μέ κλειῆ θά βγαίνω
καί τή χτιστή χρυσόπορτα
ξεσχίζοντας θά τρέχω
καί χαλιφάδων νικητής
καί τσάρων κυνηγάρης
πέρα στήν Κόκκινη Μηλιά
θά παίρνω μιάν ἀνάσα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στή συνέχεια μίλησε γιά τήν ἀντίσταση πού προέβαλε τό Γένος κατά τά χρόνια τῆς πικρῆς σκλαβιᾶς καί ἒκανε ἀναφορά στόν Κολοκοτρώνη, ὁ ὁποῖος μᾶς μιλᾶει γιά τό παρακάτω περιστατικό.

Κολοκοτρώνης
« Μίαν φοράν, ὃταν ἐπήραμε τό Ναύπλιον, ἦλθεν ὁ Ἂμιλτον νά μέ ἰδῇ, μοῦ εἶπε ὃτι: Πρέπει οἱ Ἓλληνες νά ζητήσουν συμβιβασμόν καί ἡ Ἀγγλία νά μεσιτεύσῃ. Ἐγώ τοῦ ἀποκρίθηκα, ὃτι αὐτό δέν γίνεται ποτέ. Ἐλευθερία ἢ θάνατος. Ἐμεῖς καπετάν Ἂμιλτον συμβιβασμό ποτέ δέν ἐκάναμε μέ τούς Τούρκους. Ὁ Τοῦρκος ἂλλους ἒκαψε, ἂλλους ἐσκλάβωσε μέ τό σπαθί καί ἂλλοι καθώς ἡμεῖς, ἐζούσαμεν ἐλεύθεροι ἀπό γενεά σέ γενεά. Ὁ Βασιλεύς μας ἐσκοτώθη, καμμία συνθήκη δέν ἒκαμε. Ἡ φρουρά του εἶχε παντοτεινόν πόλεμον μέ τούς Τούρκους καί δύο φρούρια ἦταν πάντα ἀνυπότακτα. Μέ εἶπε. Ποῖα εἶναι ἡ Βασιλική φρουρά του, ποῖα εἶναι τά φρούρια;
Ἡ Φρουρά τοῦ Βασιλέως μας εἶναι οἱ λεγόμενοι Κλέφτες.
Τά Φρούρια: Ἡ Μάνη, τό Σούλι καί τά βουνά».
καί συνέχιζε καί συνήθιζε νά λέγῃ: Ἒχουμε Βασιλιά Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο στήν Πόλη.

Ἐνῶ εἶναι σταθερή ἡ πίστη τοῦ Γένους, ὃπως τυπώνεται στούς παρακάτω στίχους.
«Σώπασε Κυρά Δέσποινα καί μή πολυδακρύζεις, πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς, πάλι δικά μας θἆ ναι».

Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος:
Τί κι’ἂν «ἒπεσεν» ἡ Βασιλεύουσα!

Τά κάστρα ἒμειναν ἂπαρτα καί τά φυλᾶνε οἱ φρυκτωροί τοῦ Γένους, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης καί ἡ ἱερά του μαρτυρική καί φωτοφόρος Συνοδεία Του. Εἶναι λίγοι, ἀλλά τόσοι πολλοί καί μέσα ἀπό τήν εὒγλωττη καί ἠχηρή σιωπή τους ἀπό τό ἀειλαμπές Φανάριον, συνεχίζουν θυσιαστικά νά φυλᾶνε τόν τόπο, νά λειτουργοῦν καί νά σαλπίζουν στίς ἐσχατιές τοῦ σύμπαντος, τόν ἀναστάσιμο παιᾶνα: «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας. Καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος».

Μνήμη τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, στήν Πάτρα.

Στίς 30 Μαΐου 1826, ἒκλεισε τά χοϊκά του μάτια καί ἂφησε τήν ψυχή του νά φτερουγίσῃ, στήν ἀγκαλιά τοῦ Κυρίου μας, τόν Ὁποῖο τόσον ἠγάπησε ὁ θρυλικός, ὁ μέγας, ὁ λεοντόκαρδος καί γενναιόψυχος Ἱεράρχης τῶν Πατρῶν, ὁ γνωστός ὡς Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός.

Κάθε χρόνο ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής Πατραϊκός Λαός, μέ Θεία Λειτουργία καί ἱερό Μνημόσυνο, τιμοῦν τήν μνήμη τοῦ γενναίου Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος κατά τά πικρά καί μαῦρα χρόνια τῆς Τουρκικῆς σκλαβιᾶς, πῆρε στούς ὢμους του, τίς τύχες τῆς Πατρίδος μας καί ἀγωνίστηκε μαζί μέ τούς Προκρίτους καί τούς ἀγωνιστάς, τούς ὁπλαρχηγούς τά παλληκάρια, ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί τό ἱερό μνημόσυνο τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, στίς 30 Μαΐου 2024 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τοῦ Ἐπισκοπείου Πατρῶν καί ἀνεφέρθη μέ λόγια θερμά καί συγκινητικά γιά τόν λαμπρό Ἱεράρχη, τό τέκνον τῆς ἡρωοτόκου καί ἁγιοτόκου Δημητσάνης, τόν Ἀρχιδιάκονο τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε’, τόν Ἱεράρχη πού ὓψωσε στήν Ἁγία Λαύρα τό Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως, στίς 17 Μαρτίου τοῦ 1821 καί στίς 25 Μαρτίου τοῦ ἰδίου ἒτους ὓψωσε τήν Σημαία καί εὐλόγησε τά ὃπλα τοῦ ἀγῶνος στήν πόλη τῶν Πατρῶν, κάνοντας ἀντίστοιχα τήν διακήρυξη τῆς Ἁγίας Λαύρας καί ἐκείνην, τό γνωστόν Μανιφέστο τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, στήν πόλη τῶν Πατρῶν.

Μίλησε γιά τόν γνήσιο καί ἀτόφιο Ἓλληνα Κληρικό, πού ἒφθασε μέχρι τήν Ἰταλία, προκειμένου νά ἀγωνισθῇ γιά τήν Ἑλλάδα καί νά εὓρῃ τρόπους νά ἐνισχυθῇ ὁ ἀγώνας.

Γιά τόν Δεσπότη, ὁ ὁποῖος ἀπό Ἑλληνικά χέρια ἐσύρθη γυμνός καί καταφρονεμένος, (τί κρῖμα, ὃπως συνέβη μέ ὃλους σχεδόν τούς ἀγωνιστάς τοῦ 1821), δεμένος πίσω ἀπό ἓνα ἂλογο, μέσα στά χιόνια καί στά κακοτράχαλα τῆς Ἀχαΐας βουνά, ἀπό τό Μοναστήρι τῆς Χρυσοποδαρίτισσας τῶν Νεζερῶν τῶν Πατρῶν, μέχρι τή Γαστούνη τῆς Ἠλείας καί γιά τόν ὁποῖο ἡ λαϊκή μοῦσα θά μᾶς πληροφορήσῃ σχετικά μέ τό μαρτύριό του.

«Ἐσεῖς πουλιά πετούμενα περήφανα πουλιά μου,
Μήν εἲδατε τόν Γερμανό τῆς Πάτρας τό Δεσπότη;
Οὒτε σέ διάβα φάνηκε, οὐδέ σέ Μοναστήρι,
ἐχτές προχτές τόν εἲδαμε ἐκεῖ στοῦ Καλλιμάνη.
Μουλάρια τόν ἐσέρνανε καί ρόντα τόν τραβοῦσε,
πρός τό Χλιμούτσι τράβαγαν στά ἓρμα τά μπουντούρια,
καί ὂντας τόν ρωτήξαμε, μᾶς εἶπε ἓνα τραγούδι,

«Οἱ φίλοι φίδια γίνονται
καί οἱ κουμπάροι ἀστρῖτες,
καί οἱ καλοί γειτόνοι σου, σάν κολοβές ὀχίτσες.
Ὃπου σταθεῖς κι ὃπου βρεθεῖς,
τηρᾶνε νά σέ φᾶνε»

Αὐτόν τόν Ἱεράρχη, τιμᾶμε συνέχισε ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν, κάθε ἡμέρα, ὂχι μόνο σήμερα καί ἀτενίζοντας τόν ἀνδριάντα του στά Ψηλά Ἁλώνια τῶν Πατρῶν, ἐμπνεόμεθα καί παίρνομε δύναμη νά συνεχίσωμε καί τόν δικό μας ἀγῶνα, γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη καί σέ ὃσους, κυρίως τελευταῖα, μέ λύσσα πολεμοῦν τίς ἱερές αὐτές μορφές τῶν Ἐθνοϊερομαρτύρων καί ἀγωνιστῶν, ὃπως τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε’, τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ καί ἂλλων.

Πρόκειται, εἶπε γιά μιά προσπάθεια, πλήν εἰς μάτην, τῶν ἐθνομηδενιστῶν, νά παραχαράξουν καί νά ἀλλοιώσουν τήν ἱστορία μας, ὑπηρετώντας ἀλλότρια συμφέροντα.

...Ἐμεῖς, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος, μέ καύχηση ἐν Κυρίῳ καί χαρά καί ἀγαλλίαση, θά ἐπαναλαμβάνωμε τούς στίχους πού παρουσιάζουν τήν δόξα τοῦ Δεσπότη τῆς Πάτρας:

«Χαρά πού τὂχουν τά βουνά
τά κάστρα περηφάνεια
νά βλέπῃς διάκους μέ σπαθιά
Παπάδες μέ ντουφέκια
νά βλέπῃς καί τόν Γερμανό
τῆς Πάτρας τόν Δεσπότη
Πῶς εὐλογάει τἃρματα
κι εὐχέται τούς λεβέντες».
Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και ετέλεσε Πανηγυρική Θεία Λειτουργιά στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Ρώσου Πατρών. Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος μεταξύ άλλων είπε: "Σήμερα εορτάζουμε έναν Άγιο δούλο, έναν χριστιανό, καλό στρατιώτη του Ιησού Χριστού". Γεννήθηκε στη Ρωσία και κατετάγει στο ρωσικό στρατό. Έλαβε μέρος σε ένα ρωσοτουρκικό πόλεμο, όπου αιχμαλωτίστηκε και πουλήθηκε ως σκλάβος σε ένα Τούρκο αξιωματικό ο οποίος καταγόταν από το χωριό Προκόπι της Μικράς Ασίας.

Ο Τούρκος αξιωματικός προσπάθησε να αλλαξοπιστήσει τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Ο Άγιος όμως αντιστάθηκε, για τον λόγο αυτό του ανέθεσε να περιποιείται τα ζώα και να κοιμάται στο στάβλο με αυτά. Ο Άγιος έκανε υπομονή στις περιφρονήσεις και αγόγγυστα σήκωσε το σταυρό του. Έλεγε στο αφεντικό του: "Αφέντη μου, εξουσιάζεις μόνο το σώμα μου, όχι την ψυχή μου". Βάδιζε στα ίχνη του Κυρίου και των Αγίων της Ορθοδοξίας μας.

Το έτος 1924 ένα πλοίο ξεκίνησε από τη Μικρά Ασία για την Εύβοια και μετέφερε το σκήνωμα του Οσίου στο νέο Προκόπι της Ευβοίας.

Τα ιερά λείψανα και οι άγιες εικόνες είναι οι θησαυροί της Ορθοδοξίας μας.

Αδελφοί μου, να βαδίζουμε και εμείς πάνω στα ίχνη των Αγίων μας, να γίνουμε μιμητές τους για να αξιωθούμε της Επουρανίου Βασιλείας του Κυρίου μας."

Ο Θεοφιλέστατος μετέφερε τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου για έτη πάμπολλα, ευλογημένα και αγιασμένα.


ΠΗΓΗ:ΕΔΩ
ΦΩΤΟ: πρεσβ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΕΡΕΤΗ-ΠΑΤΣΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, τήν Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Ἱεράν Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί τόν Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, ὑπέρ ἐνισχύσεως καί φωτισμοῦ πάντων τῶν μαθητῶν τῶν διαγωνιζομένων εἰς τάς Πανελληνίους Ἐξετάσεις.

Ἀπευθυνόμενος στά παιδιά, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε νά ἔχουν πίστη στόν Θεό, ὑγιεία, θάρρος καί αὐτοπεποίθηση ὥστε νά ἀνταποκριθοῦν, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν καί νά εἰσαχθοῦν στίς Σχολές τῆς ἐπιθυμίας τους, ἐκπληρώνοντας τούς βαθυτάτους πόθους τῆς καρδιᾶς τους.

Τούς διεβεβαίωσε ἐπίσης ὅτι θά τούς συνοδεύῃ ἡ ἀγάπη καί ἡ προσευχή του, ὅπως πάντοτε, ἰδιατέρως ὅμως κατ' αὐτάς τάς ἡμέρας.

Καθημερινῶς, θά τελῆται ἡ Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου παρά τῷ Ἐπισκοπείῳ Πατρῶν καί δεήσεις θά ἀναπέμπωνται γιά τά παιδιά μας.

Σε ὅλα τά παιδιά ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἔδωσε ὡς εὐλογία ἀπό ἓνα μικρό, ἐπιστήθιο, Σταυρό. Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΤΙΜΙΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  &

ΟΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΩΣΣΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  &  ΟΖΗΡΟΥ

ΤΕΡΨΗ - ΤΗΛ: 2610/318930

ΙΕΡΑ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΕΠΙ  ΤΗ  ΕΟΡΤΗ  ΤΟΥ  ΟΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥ  ΡΩΣΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


vKYΡIAKH  26  ΜΑΪΟΥ  2024

07:00-10:15 Θεία Λειτουργία.

10:30 Έξοδος  Ιεράς  Εικόνος.

19:00  Μέγας  Εσπερινός  μετ’  Αρτοκλασίας  και  Θείου  Κηρύγματος υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΟΡΔΑ, προϊσταμένου Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών. 

                                            

22:00-01:00  Μικρά Αγρυπνία - Θεία Λειτουργία. Θα ιερουργήσει και θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ, Ιεροκήρυκας  & Προϊστάμενος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Πατρών.

 

vΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2024

07:00  ΟΡΘΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ  & ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, θα ιερουργήσει και θα ομιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ.

 

19:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ εις τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσσο και εν συνεχεία Λιτάνευσις της εικόνος. Θα προστεί και θα ομίλησει  ο  Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης  π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΚΩΤΣΑΚΗΣ, Ηγούμενος Ι. Μ. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΜΠΛΟΥ & Προϊστάμενος Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Πατρών.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑΣ: Ελ. Βενιζέλου-Αγίων Σαράντα-Κορυτσάς-Μεσολογγίου-Μ. Ψελλού-Ελ.Βενιζέλου. Θα ακολουθήσει Παραδοσιακό Πολιτιστικό Χορευτικό Πρόγραμμα στο προαύλιο του   Ι.Ν. από  Χορευτικά τμήματα Πολιτιστικών Συλλόγων.

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΘΑ  ΤΕΘΟΥΝ  ΠΡΟΣ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΚΑΙ Η ΖΩΝΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΗΝΩΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ

· ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 από ώρα 10:00π.μ.-1μ.μ.

Για δηλώσεις συμμετοχής στην αρτοκλασία της πανηγύρεως κατά τον Μεγάλο Εσπερινό της Κυριακής 26/5, στην Εκκλησιαστική επιτροπή και στα τηλέφωνα 2610318930 & 6977454038                           

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ


 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate