Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών & Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!
Ὁ Ἐκκλησιασμός τῶν πιστῶν, θά γίνεται σύμφωνα μέ τίς προϋποθέσεις, ὅπως αὐτές ἀναφέρονται λεπτομερῶς στίς, ἀπό 12/5/2020, Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Παρακαλούμε ὃλους σας, νά μελετήσετε μετά προσοχῆς τις παρακάτω οδηγίες καί νά τηρηθοῦν ἐπακριβῶς τά μέτρα ὣστε νά μή δημιουργηθοῦν προβλήματα. Χρειάζεται, όπως τονίζει και ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος καί στήν παροῦσα χρονική περίοδο ὑπευθυνότητα. Ζήσαμε καί ζοῦμε δύσκολες στιγμές. Σηκώσαμε καί σηκώνομε βαρύ σταυρό. Ὃ,τι ὃμως ἐπιτρέπει ὁ Θεός, εἶναι πρός σωτηρία μας. Ἡ ὃποια δοκιμασία ὁδηγεῖ καί πρέπει νά ὁδηγῇ, σέ πνευματικούς ἀγῶνες ἐντονωτέρους, προσευχή ἀδιάλειπτη καί σέ δάκρυα μετανοίας. Δοκιμασθήκαμε καί δοκιμαζόμεθα, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος παρά τήν ἀποστασία μας ἀπ’ Αὐτόν, μᾶς ἐπροστάτευσε θαυμαστῶς, ὣστε στήν Πατρίδα μας νά μή θρηνήσωμε πλειάδα θυμάτων ἐκ τῆς λοιμικῆς νόσου, ὃπως σέ ἂλλα μέρη τῆς γῆς. Πιστεύουμε δέ ἀκράδαντα, ὃτι τήν πόλη μας διεφύλαξε θαυματουργικῶς, διά πρεσβειῶν του ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας. «Εἲη τό ὂνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἓως τοῦ αἰῶνος».
Π
ρέπει νά είμαστε ἰδιαίτερα προσεκτικοί.  Γιά τόν λόγο αὐτό, θά εἰσέρχωνται οἱ πιστοί στόν Ἱερό Ναό, τηροῦντες τίς προβλεπόμενες ἀποστάσεις, θά παραμένουν ὃσοι προβλέπεται ἀπό τίς σχετικές ὁδηγίες νά εἶναι ἐντός τοῦ Ναοῦ, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι θά παραμένουν ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τηρώντας τά ἀπαραίτητα μέτρα. Ἡ χρήση τῶν μεγαφώνων θά γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε νά μή ἐνοχλοῦνται τινές τῶν περιοίκων καί μᾶς δημιουργοῦν προβλήματα. Στίς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν, θά ὑπάρχουν ἀντισηπτικά, ἐνῶ οι  ἐντεταλμένοί επίτροποι ἀπό τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, θά βοηθούν καί θά καθοδηγούν τούς πιστούς διά τά περαιτέρω. Οἱ πιστοί θά εἰσέρχωνται ἀπό τήν κεντρική εἲσοδο τοῦ Ναοῦ καί ἀφοῦ ἀνάψουν κερί καί προσκυνήσουν, θά ἐξέρχωνται ἀπό τήν πλαϊνή πύλη. Στό Ναό δέν θά παραμένουν πιστοί, ἂνω τοῦ προβλεπομένου ἀριθμοῦ. Οἱ Χριστιανοί θά προσέρχωνται στήν Θεία Κοινωνία τηροῦντες τίς ἀποστάσεις μεταξύ των καί, ἐφ’ ὃσον ὁ ἀριθμός εἶναι μεγάλος, θά συνεχίζεται ἡ Θεία Κοινωνία καί μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας. 
Στόν πίνακα ἀνακοινώσεων του Ιερού Ναού και παρακάτω ἀναγράφωνται λεπτομερῶς τά τῆς τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὣστε νά ἐνημερώνωνται δεόντως οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 17 ΜΑΪΟΥ – 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
 
Από την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 επιτρέπεται και πάλι η παρουσία πιστών στα Ιερά Μυστήρια και τις Ιερές Ακολουθίες, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες θα ισχύσουν έως τις 5 Ιουνίου 2020 και η τήρηση των οποίων κρίθηκε απολύτως απαραίτητη κατά την συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Τρίτης 12ης Μαΐου 2020, για την αποφυγή του συνωστισμού των πιστών και την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19:

1)Κατά την είσοδο στον Ιερό Ναό εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης αναμονής(θα διανέμονται κάρτες εισόδου μέχρι συμπληρώσεως του προβλεπομένου αριθμού) των πιστών για την αποφυγή συνωστισμού και είναι απαραίτητη η τήρηση της αποστάσεως του ενός και ημίσεoς (1,5) μέτρου μεταξύ όσων αναμένουν και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεoς (1,5) μέτρου μεταξύ τους, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση κατά την οποία η επιφάνεια τού Ιερού Ναού (στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι) υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται από τον Νόμο ο αριθμός των πενήντα (50) προσώπων.

2)Προς τον σκοπό της εξυπηρετήσεως των πιστών θα αναρτηθούν στους ειδικούς Πίνακες Ανακοινώσεων ή και στις υφιστάμενες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο: α) το ωράριο τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών, β) το ωράριο κατά το οποίο ο Ιερός Ναός παραμένει ανοικτός για την προσέλευση των πιστών και γ) ο συνολικός αριθμός των πιστών, οι οποίοι μπορούν να παρευρίσκονται ταυτόχρονα εντός τού Ιερού Ναού, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. Οι κωδονοκρουσίες γίνονται κατά τον συνήθη τρόπο.

3)Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (Επίτροπος) που εφαρμόζει τον έλεγχο αναμονής στις εισόδους των Ιερών Ναών συνιστάται να φέρει τα υπό τού νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κ.λπ.). Όπου υπάρχει δυνατότητα, προτείνεται η χρήση διαφορετικών θυρών τού Ιερού Ναού για την είσοδο και έξοδο των πιστών. Στις εξόδους των Ιερών Ναών πρέπει να τοποθετηθούν υποχρεωτικά ειδικοί κάδοι για την απόρριψη χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής.

4)Στο Ενοριακό Ιερό Ναό μας έχουμε την ευλογία να έχουμε και τον κάτω Ιερό Ναό ο οποίος είναι ξεχωριστός χώρος και συνδέεται ηχητικά με τον άνω Ι.Ν. και αντίστοιχα. Οπότε κατά την είσοδο οι πιστοί στον άνω Ναό θα λαμβάνουν ελεγχόμενο αριθμό εισόδου μέχρι τον αριθμό 50,  όταν συμπληρώνεται ο επιτρεπόμενος αυτός αριθμός στον άνω Ναό  θα υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης στο κάτω Ι.Ν. άλλων 50 πιστών με τις προβλεπόμενες αποστάσεις.  Τυχόν περισσότεροι από όσους πιστούς επιτρέπεται να εισέλθουν εντός των δύο Ιερών Ναών, οι πιστοί αυτοί θα παραμένουν στον προαύλιο χώρο προσευχόμενοι και τηρώντας την απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ τους, αφού θα έχουν ανοιχθεί τα εξωτερικά μεγάφωνα κατά τις ώρες και στο επίπεδο εκπομπής ήχου που επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

5)Όσοι πιστοί ανήκουν στις υγειονομικά ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, ασθενείς που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα ή σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι), πρέπει να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι, χάριν της προστασίας της υγείας τους. Εάν επιθυμούν την κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των εκκλησιαστικών αναγκών τους, οι Ιερείς λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προφυλάξεως, θα επιτελούν το αδιάπτωτο ποιμαντικό τους καθήκον.
 

6)Στις εισόδους των Ιερών Ναών λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υφίστανται σταθμοί αντισηπτικών/απολυμαντικών, προκειμένου όσοι πιστοί εισέρχονται σ’ αυτούς να τηρούν απαραίτητα την υποχρεωτική για όλους διαδικασία απολυμάνσεως των χεριών.
 

7)Θα παραμείνει η διευθέτηση του χώρου κάθε Ιερού Ναού προς τον σκοπό της παρουσίας πιστών, σύμφωνα με την παραπάνω αναλογία ενός προσώπου ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα, κρίνεται απαραίτητη η παραμονή εντός των Ιερών Ναών μόνο όσων καθισμάτων προβλέπονται, τοποθετημένων στις ανάλογες μεταξύ τους αποστάσεις και η μη χρήση των υπολοίπων.
 

8)Ο φυσικός εξαερισμός των Ιερών Ναών, ενόσω παραμένουν ανοικτοί, είναι υποχρεωτικός. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού πρέπει να ληφθεί άμεση μέριμνα για τον καθαρισμό των φίλτρων αυτού, ενώ και κατά την διάρκεια της τυχόν λειτουργίας του, θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ο ταυτόχρονος φυσικός εξαερισμός τού ιερού χώρου με ανοικτές τις θύρες και τα παράθυρα αυτού.
 

9)Είναι απαραίτητη και απολύτως αναγκαία η συχνή και σχολαστική καθαριότητα και τακτική απολύμανση των σημείων και των επιφανειών του Ιερού Ναού στα οποία παρατηρείται συχνή πρόσβαση των πιστών. Η καθαριότητα πρέπει να γίνεται κυρίως με την χρήση αντισηπτικού διαλύματος, ενώ σε εμφανές σημείο τού Ιερού Ναού πρέπει να τοποθετηθεί ο προβλεπόμενος αναγκαίος εξοπλισμός υγιεινής (χαρτομάντηλα, χάρτινες πετσέτες, πλαστική σακούλα κ.λπ.)

10)Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον Ιερό Ναό, οι πιστοί, με προσωπική τους ευθύνη και μέριμνα, συνιστάται να φέρουν προστατευτική μάσκα, την οποία ασφαλώς και θα αφαιρούν προσερχόμενοι στην Θεία Μετάληψη. Εάν κάποιος πιστός, κατά την διάρκεια της παραμονής του στον Ιερό Ναό, παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνσή του και την επιστροφή του στο σπίτι προς αποφυγή επαφής με άλλα πρόσωπα. 


11)Κατά την προσέλευση στην Θεία Μετάληψη πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια οι αποστάσεις μεταξύ των πιστών. Επίσης, κατά την διανομή του αντιδώρου, του άρτου, των κολύβων κ.λπ. ευλογιών, πέραν της τηρήσεως των αναλόγων αποστάσεων, πρέπει να τηρούνται και οι σχετικές υγειονομικές προφυλάξεις.

12)Όσον αφορά στην τέλεση Ιερών Μυστηρίων Γάμου και Βαπτίσεως και Εξοδίων Ακολουθιών, ισχύουν όσα παραπάνω προβλέπονται σχετικά με την προσέλευση πιστών, ενώ τα Ιερά Μυστήρια θα τελούνται εντός του Ιερού Ναού, σύμφωνα με προγενέστερη Συνοδική απόφαση και είναι απαραίτητη η επιλογή της λιτότητος και απλότητος, όσον αφορά στους στολισμούς των Ιερών Ναών.

13)Δεν επιτρέπεται, άχρι καιρού, η παράθεση επιμνημοσύνων δεξιώσεων στα Πνευματικά Κέντρα ή στις Αίθουσες των Ιερών Ναών, προς αποφυγή συνωστισμού, σύμφωνα με όσα ισχύουν και περί μη λειτουργίας καφενείων, εστιατορίων και λοιπών χώρων εστιάσεως και συναθροίσεως κοινού.

14)Τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους Ενοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ιδρυματικούς κ.λπ. Ιερούς Ναούς, τα Μητροπολιτικά και Ενοριακά Παρεκκλήσια, όχι όμως για τα Παρεκκλήσια, τα οποία ευρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων κ.λπ), στα οποία δεν επιτρέπεται η προσέλευση πιστών διότι, ως Ιδιωτικοί Ναοί, είναι προορισμένοι για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των ιδιοκτητών και των οικείων αυτών.

15)Όλα τα παραπάνω αφορούν και στις Ιερές Μονές και στα Ησυχαστήρια. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα απαγορεύονται οι οργανωμένες ομαδικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Ο αριθμός επισκεπτών που μπορούν να δέχονται ημερησίως (χωρίς διανυκτέρευση) δεν μπορεί να υπερβαίνει την αναλογία ένα άτομο ανά 10 τ.μ. του Καθολικού της Ιεράς Μονής ή του κεντρικού χώρου λατρείας του Μοναστηριού ή του χώρου εγκαταβίωσης, με ανώτατο όριο τα πενήντα (50) άτομα.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο με συναίσθηση της ποιμαντικής Της ευθύνης έναντι του λαού του Θεού και με σεβασμό προς τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και των επιστημόνων, ενώ οι κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις και κυρίως τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών και τα Ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών, ως αρμόδια όργανα διοικήσεως αυτών, έχουν την ευθύνη για την τήρησή τους. 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩN
IOYNIOΣ έχων ημέρες 30. Η ημέρα έχει ώρες 15 και η νύκτα ώρες 9.

 • 1/6 ΔΕΥΤΕΡΑ: Θεία Λειτουργία-Αγιασμός 06:30. ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 18:00 Εσπερινός-Παράκληση στον Όσιο Ιωάννη Ρώσσο και εν συνεχεία ομιλία. Θα τεθούν προς προσκύνηση το Σκουφάκι και η Ζώνη του Αγίου. 
 • 5/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(Εσπέρας) Παραμονή Ψυχοσάββατου: Τρισάγιο υπέρ των Ψυχών από ώρα 16:00(και στους δυο Ναούς) 
 • 6/6 ΣΑΒΒΑΤΟ + ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:20 
 • 7/6 ΚΥΡΙΑΚΗ + Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ-ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: Θεία Λειτουργία-Εσπερινός Γονυκλισίας 06:30-10:30 
 • 8/6 ΔΕΥΤΕΡΑ + ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Θεία Λειτουργία 07:00-09:20(κατά την παρούσα εβδομάδα 8/6-14/6 γίνεται κατάλυσις εις πάντα) 
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 προς 11/6 ΠΕΜΠΤΗ, Παναγίας Άξιον Εστίν-Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων-Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας του Ιατρού: Μικρά Αγρυπνία-Αρτοκλασία- Θεία Λειτουργία 21:15-00:30 (Δέηση για τους μαθητές και μαθήτριες που δίνουν Πανελλήνιες εξετάσεις) 
 • 13/6 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:20 (κάτω Ι.Ν.) ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 19:00 Εσπερινός και στην συνέχεια 19:45 Παράκληση για τους μαθητές-τριες που δίνουν Πανελλήνιες εξετάσεις. 
 • 14/6 ΚΥΡΙΑΚΗ + Ά ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ: Θεία Λειτουργία 06:45-10:00 
 • 15/6 ΔΕΥΤΕΡΑ(Αρχίζει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων 15/6 έως 28/6) 
 • 19/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου: Θεία Λειτουργία 07:00 
 • 20/6 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:00 (κάτω Ι.Ν.) 
 • 21/6 ΚΥΡΙΑΚΗ + Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ : Θεία Λειτουργία 06:45-10:00 
 • 24/6 ΤΕΤΑΡΤΗ + ΓΕΝΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: Οι Πανηγυρικές Ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν όπως κάθε χρόνο στο παλαιό γραφικό Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου Πράτσικα. 
 • 27/6 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:00 (κάτω Ι.Ν.) 
 • 28/6 ΚΥΡΙΑΚΗ + Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Θεία Λειτουργία 06:45-10:00 
 • 29/6 ΔΕΥΤΕΡΑ + Αγίων Πέτρου και Παύλου των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων: Θεία Λειτουργία 07:00-09:20 
 • 30/6 ΤΡΙΤΗ + Σύναξις των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων 12 Αποστόλων: 07:00-09:00
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 • 2003-2020: 17 Χρόνια Ενοριακής Ζωής! Με το υπ΄ αριθμό 201/17-06-2003 Προεδρικό Διάταγμα που υπεγράφη από τον αείμνηστο πλέον, Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ.Φυλ.159 την 26η Ιουνίου 2003, ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου & Οσίου Ιωάννου Ρώσσου, κατέστη Ενοριακός. Ένα νέο Πνευματικό κύτταρο άρχισε να αναπτύσσετε προς δόξαν Θεού! Ένα έργο ζωής, που αποκαλύπτει στον άνθρωπο την αληθινή Ζωή, τον Χριστό!
 • Στηρίξτε το έργο του Θεού και τα έργα αποπερατώσεως που πρέπει να συνεχιστούν!!! Αγιογραφία, Ξυλόγλυπτο Τέμπλο, διαμόρφωση οικίας σε Πνευματικό κέντρο, κ.α.!!! Η Αγιογράφηση του Ιερού Ναού συνεχίζεται!!! Ένα έργο που άλλαξε την εσωτερική του όψη. Ξεκινήσαμε με το Ιερό Βήμα και συγκεκριμένα την Πλατυτέρα, τους Ιεράρχες, την κλίμακα του Ιακώβ, Θεία Μετάδοση, της Αγίας Προθέσεως(Γέννηση και Άκρα Ταπείνωση), την Θυσία του Αβραάμ, την Θεία Μετάληψη, στο διακονικό με την Καιομένη και μη Φλεγομένη Βάτο, τον Δίκαιο Μελχισεδέκ και τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ολοκληρώσαμε δεξιά στο Ιερό, με παραστάσεις από Παλαιά Διαθήκη (Παράδοση Δέκα Εντολών και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω) και Αγίους. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εξαιρετικό. Άμεσα πρώτα ο Θεός θα πάμε στο Τρούλλο του Ιερού Ναού για τον Παντοκράτορα. Ο αγιογράφος με την βοήθεια του Θεού και την πρεσβεία των Αγίων μας προσπαθεί, με οδηγό την τέχνη της Αγιογραφίας μέσα από την Βυζαντινή μας παράδοση να αποτυπώσει την Ορθόδοξη εικονογραφία. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν μια Εικόνα ή παράσταση ή να συνεισφέρουν και σ’ αυτή την προσπάθεια μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τους Ιερείς, τους Επιτρόπους ή τον Αγιογράφο Ευάγγελο Μανούκα. 
 • Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών θα τελείται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Ιεράς Συνόδου, και τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται για την αποφυγή εξαπλώσεως της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
Ας μην ξεχάσουμε και αυτό τον μήνα να βοηθήσουμε όλοι μας στην ανακούφιση των απόρων αδελφών μας προσφέροντας στο Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο, τρόφιμα μακράς διαρκείας.
2. Επισκεφθείτε στο διαδίκτυο το Ενοριακό μας Ιστολόγιο: agiosioannispatron.blogspot.gr. Μια διαδικτυακή μαρτυρία και παρουσία πίστεως της Ενορίας μας στο σύγχρονο κόσμο.
3. Κατά τον μήνα Ιούνιο ο Εσπερινός θα τελείται στις 19:00.
4.ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κατόπιν επικοινωνίας με τον π. Θεόδωρο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2019-2020

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2019-2020
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate