Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΡΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016


Μια αλλιώτική κάρτα Χριστουγέννων σταλμένη από τον Ταπεινό Ουρανό !

Για τον σύγχρονο άνθρωπο που Θυμήθηκε τα εγκόσμια μα ξέχασε τα υπερκόσμια ! 
Θυμήθηκε τα αιώνια και ξέχασε τα αιώνια !
Δεν ξέχασε κανέναν μα δεν θυμήθηκε τον Έναν … Ίσως και να θυμήθηκε τοις χείλεσι να Τον τιμήσει , η καρδιά του όμως πόρρω απέχει απ Αυτού …
Ξαφνικά γίνηκε μπροστά μου το κιτρινισμένο χαρτί, το πιο πολύχρωμο μωσαϊκό και οι απλές παράδοξα γραμμένα λέξεις , οι πιο αρμονικά τεχνουργημένοι ύμνοι. Γράφτηκε με αγάπη από μια ουρανοπολίτισσα πια γυναίκα που δεν ξέχασε ποτέ της να θυμηθεί . 

Πως τα Χριστούγεννα σαρκώθηκε ο Θεός και ανέβασε τον άνθρωπο στον Ουρανό! 
Πως στολισμένη πρέπει να ναι μονάχα η ψυχή , φωτισμένη όχι η πλατεία της πόλης μα η πλατιά καρδιά μας ! Δεν την ένοιαξε να ρωτήσει κάποιον διπλανό της για την ορθογραφία και για κάποια με φτιασίδια πασπαλισμένη ευχή . Όχι γιατί δεν βρήκε κάποιον εύκαιρο, μα γιατί έτσι ευλόγησε ο Κύριος , με ανεξίτηλα γράμματα να γραφτεί η ταπείνωση και ένα μήνυμα να στείλει σε όλους εμάς τους πολυμέριμνους και φτιασιδωμένους . Δεν αδημονούσε όλα τα εφήμερα να ναι στην εντέλεια, αλησμόνητα και παραμυθένια κείνα τα μακρινά Χριστούγεννα ! Ήθελε μόνο η ευλογημένη , η άδοξη και αβαρής εκείνη ψυχούλα , όσο πιο γρήγορα να παρηγορήσει με την ανυπόκριτη αγάπη της , την δυσκολεμένη της αδελφή . Παραμύθι και Παραμυθία. Φως Χριστού αιώνιο και λαμπιόνια που αναβοσβήνουν

Χριστούγεννα έφτασαν ξανά . 
Λίγες ώρες μείνανε ακόμα . 
Μετρήσαμε αντίστροφα . 
Στολίσαμε νωρίτερα! 
Σχίζω μια σελίδα από παλιό τετράδιο ! 
Θέλει η ανορθόγραφη ψυχή μου να γράψει δυο λόγια που θα ανακουφίσουν , θα δώσουν ελπίδα , θα ανάψουν μια σπίθα στο σκοτάδι της μεγάλης πλατείας και της στενής καρδιάς μου .Να θυμηθώ και εγώ , να μην ξεχάσω …

Αλλιώς θα πεταχθεί τούτο το χαρτί σαν κιτρινίσει , σαν δέντρο κομμένο , σαν λαμπιόνι καμένο, σαν φαγητό ξινισμένο . 
Να μην ξεχάσω να γράψω πάνω του λόγια αληθινά ! Μα πρώτα να αναζητήσω την προαίρεσή μου ! Αυτή που στέλνει δύναμη και θάρρος για ομολογία αληθινού Φωτός προαιωνίου.

Ε.φ: Ε.Μ.

Ἡ π ρ ο σ δ ο κ ί α τ ῶ ν ἐ θ ν ῶ ν!

π.   Δ η μ η τ ρ ί ο υ   Μ π ό κ ο υ  
Ὁ  πα­τριά­ρχης Ἰ­α­κὼβ συ­ναι­σθα­νό­με­νος τὸ τέ­λος του κά­λε­σε κον­τά του τοὺς δώ­δε­κα γιούς του. «Συ­να­χθῆ­τε γύ­ρω μου, εἶ­πε, γιὰ νὰ σᾶς ἀ­ναγ­γεί­λω τί πρό­κει­ται νὰ σᾶς συμ­βεῖ μέ­χρι τὸ τέ­λος τοῦ κό­σμου». Ἀ­φοῦ συγ­κεν­τρώ­θη­καν ὅ­λοι, ἄρ­χι­σε ἀ­πὸ τὸν με­γα­λύ­τε­ρο, τὸν Ρου­βήν, νὰ τοὺς εὐ­λο­γεῖ καὶ νὰ προ­φη­τεύ­ει μὲ τὸν φω­τι­σμὸ τοῦ Θε­οῦ τὰ μέλ­λον­τα.
Ἰ­δι­αί­τε­ρη εὐ­λο­γί­α ἔ­δω­σε στὸν τέ­ταρ­το γιό του, τὸν Ἰ­ού­δα: «Ἰ­ού­δα, θὰ σὲ ὑ­μνή­σουν οἱ ἀ­δελ­φοί σου. Ἡ δύ­να­μή σου θὰ εἶ­ναι ἰ­σχυ­ρὴ πά­νω στοὺς ἐ­χθρούς σου. Οἱ ἀ­πό­γο­νοι τοῦ πα­τέ­ρα σου θὰ σὲ προ­σκυ­νή­σουν. Εἶ­σαι σκύ­μνος λέ­ον­τα (νε­α­ρὸ λι­ον­τά­ρι), Ἰ­ού­δα. Ἀ­πὸ βλα­στὸ φύ­τρω­σες, γι­έ μου. Ξά­πλω­σες καὶ κοι­μή­θη­κες ὅ­πως κοι­μᾶ­ται ὁ λέ­ον­τας καὶ ὁ σκύ­μνος. Ποι­ὸς τολ­μά­ει νὰ τὸν πλη­σιά­σει γιὰ νὰ τὸν ξυ­πνή­σει; Δὲν θὰ λεί­ψει ἄρ­χον­τας ἀ­πὸ τὴ φυ­λὴ τοῦ Ἰ­ού­δα καὶ ἀρ­χη­γὸς ἀ­πὸ τοὺς ἀ­πο­γό­νους του, ὥ­σπου νὰ ἔλ­θει ἐ­κεῖ­νος στὸν ὁ­ποῖ­ο ἀ­πό­κειν­ται (ὅ­λες) οἱ ἐ­ξου­σί­ες καὶ αὐ­τὸς θὰ εἶ­ναι ἡ προσ­δο­κί­α τῶν ἐ­θνῶν» (Γεν. 49, 1-10). 
Μὲ τὰ λό­για του αὐ­τὰ ὁ Ἰ­α­κὼβ προ­φη­τεύ­ει ὁ­λο­κά­θα­ρα τὴν προ­έ­λευ­ση τοῦ Μεσ­σί­α ἀ­πὸ τὴ φυ­λὴ τοῦ Ἰ­ού­δα. Κλά­δοι τοῦ γε­νε­α­λο­γι­κοῦ του δέν­δρου ἦ­ταν οἱ κα­τὰ σάρ­κα πρό­γο­νοι τοῦ Χρι­στοῦ, μὲ ἐ­ξέ­χον­τα τὸν ἐ­κλε­κτὸ τοῦ Θε­οῦ βα­σι­λιὰ Δαυ­ΐδ. Ἔ­τσι λοι­πὸν «ἄρ­χων καὶ ἡ­γού­με­νος» δὲν ἔ­λει­ψαν πο­τὲ ἀ­πὸ τὴ φυ­λὴ τοῦ Ἰ­ού­δα, μέ­χρις ὅ­του ἦλ­θε ὁ Χρι­στός, γιὰ τὸν ὁ­ποῖ­ο μι­λοῦ­σαν ὅ­λες οἱ προ­φη­τεῖ­ες καὶ ὁ ὁ­ποῖ­ος ἦ­ταν ἡ ἐλ­πί­δα καὶ ἡ προσ­δο­κί­α ὅ­λων τῶν ἐ­θνῶν.
Μό­νο κα­τὰ τὸν και­ρὸ «τῆς ἐ­πὶ γῆς πα­ρου­σί­ας» του, ὅ­ταν ἦλ­θε πλέ­ον νὰ γεν­νη­θεῖ ὡς «Θε­ὸς ἰ­σχυ­ρός, ἐ­ξου­σια­στής, ἄρ­χων εἰ­ρή­νης, πα­τὴρ τοῦ μέλ­λον­τος αἰ­ῶ­νος» ὁ Χρι­στὸς (Ἡσ. 9, 6), ἔ­λει­ψαν ἀ­πὸ τοὺς Ἰ­ου­δαί­ους οἱ ἄρ­χον­τες καὶ βα­σί­λευ­σε τό­τε ὁ Ἡ­ρώ­δης, Ἰ­δου­μαῖ­ος τὴν κα­τα­γω­γὴ καὶ ὄ­χι Ἰ­ου­δαῖ­ος, ἀ­πὸ τὴν Ἀ­σκά­λω­να τῆς Πα­λαι­στί­νης.
Στὴν ἐκ­πλή­ρω­ση τῆς προ­φη­τεί­ας τοῦ Ἰ­α­κὼβ ἀ­να­φέ­ρε­ται τὸ α΄ τρο­πά­ριο τῆς δ΄ ᾡ­δῆς τοῦ α΄ κα­νό­να τῆς Γεν­νή­σε­ως τοῦ Χρι­στοῦ («Ὃν πά­λαι προ­εῖ­πεν Ἰ­α­κὼβ ἐ­θνῶν ἀ­πεκ­δο­χήν, Χρι­στέ, φυ­λῆς Ἰ­ού­δα ἐ­ξα­νέ­τει­λας…»): Ἐ­ξα­νέ­τει­λες, Χρι­στέ, ἀ­πὸ τὴ φυ­λὴ τοῦ Ἰ­ού­δα, σὺ γιὰ τὸν ὁ­ποῖ­ο προ­φή­τευ­σε τὸν πα­λαι­ὸ και­ρὸ ὁ Ἰ­α­κώβ, ὅ­τι πρό­κει­ται νὰ γί­νεις ἡ «ἀ­πεκ­δο­χή», ἡ ἐλ­πί­δα δη­λα­δὴ καὶ προσ­δο­κί­α ὅ­λων τῶν εἰ­δω­λο­λα­τρι­κῶν ἐ­θνῶν.
Ὁ Ἰ­ού­δας ἀ­ξι­ώ­θη­κε, με­τὰ τὸν πα­τέ­ρα του Ἰ­α­κώβ, νὰ γί­νει ἡ ρί­ζα ἀ­π’ τὴν ὁ­ποί­α ἀ­νέ­τει­λε σὰν ἄν­θος ὁ Χρι­στός. Δὲν ἔ­λα­βαν ὅ­λοι οἱ γιοὶ τοῦ Ἰ­α­κὼβ τὴν ἴ­δια εὐ­λο­γί­α. Δὲν εἶ­χαν ἐ­πι­δεί­ξει ὅ­λοι ἀ­νε­πί­λη­πτη συμ­πε­ρι­φο­ρά. Με­ρι­κοὶ (Ρου­βήν, Συ­με­ών, Λευ­ῒ) εἶ­χαν πε­ρι­πέ­σει σὲ βα­ριὰ ἁ­μαρ­τή­μα­τα. Ὁ Δὰν πα­ρο­μοι­ά­ζε­ται μὲ φί­δι πού, κρυμ­μέ­νο στὸ δρό­μο, πα­ρα­μο­νεύ­ει τὸν δι­ερ­χό­με­νο κα­βαλ­λά­ρη.
Ὁ κα­θέ­νας λοι­πὸν λαμ­βά­νει κα­τὰ τὴν ἀ­ξί­α του. Ὁ Ἰ­α­κώβ, ὁ Ἰ­ού­δας, ὁ Δαυ­ῒδ καὶ ἄλ­λοι ἀ­ξι­ώ­θη­καν νὰ γί­νουν λαμ­πε­ροὶ κρί­κοι στὴν ἁ­λυ­σί­δα τῶν προ­πα­τό­ρων τοῦ Χρι­στοῦ. Πά­νω ἀ­π’ ὅ­λους βέ­βαι­α στέ­κει ἡ πα­νά­χραν­τη μη­τέ­ρα του, ἡ Πα­να­γί­α, ποὺ μὲ τὴν ἀ­ξί­α της ξε­πέ­ρα­σε κά­θε ἄλ­λο δη­μι­ούρ­γη­μα.
Καὶ ὅ­μως ὁ Χρι­στὸς δὲν ἀ­δι­κεῖ κα­νέ­να. Μᾶς κά­λε­σε νὰ γί­νου­με ὅ­λοι κα­τὰ σάρ­κα συγ­γε­νεῖς του: πραγ­μα­τι­κὰ ἀ­δέλ­φια καὶ μη­τέ­ρα του. Ἂν ἐ­φαρ­μό­σου­με τὸ θέ­λη­μά του (Ματθ. 12, 50). Τί μᾶς ἐμ­πο­δί­ζει λοι­πὸν ν’ ἀρ­χί­σου­με κι ἐ­μεῖς τὴ μυ­στι­κὴ κυ­ο­φο­ρί­α τοῦ Χρι­στοῦ, νὰ τὸν ἀ­φή­σου­με νὰ (δια)μορ­φω­θεῖ (Γαλ. 4, 19), νὰ γεν­νη­θεῖ, νὰ ζεῖ γιὰ πάν­τα μέ­σα μας;

(ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 377, Δε­κέμ­βριος 2014)

Ἑσπερινὸς Πρωτοχρονιᾶς καὶ κοπῆ τῆς Βασιλόπιτας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                        28.12.2016
 Τὸ Σάββατο 31.12.2016 καὶ ὥρα 6 μ.μ., στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, θὰ τελεσθῇ ὁ μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.
            Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος θὰ εὐλογήσῃ τὴν Βασιλόπιτα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ θὰ ἀπευθύνῃ πατρικὲς εὐχὲς καὶ νουθεσίες πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν.
            Σᾶς προσκαλοῦμε, μὲ ἀγάπη, στὶς ἑορταστικὲς αὐτὲς ἐκδηλώσεις.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τὸ τραπέζι τῆς Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26.12.2016

          Ἑκατοντάδες ἀδελφοί μας προσῆλθαν ἀνήμερα τὰ Χριστούγεννα, ὅπως ἐξ’ ἄλλου καὶ κάθε ἡμέρα συμβαίνει, στὴν κεντρικὴ δομὴ συσσιτίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἄρτος Ἀγάπης», ὅπως καὶ στὶς ἐνοριακὲς τράπεζες τῆς Ἀγάπης γιὰ νὰ γευματίσουν μαζὶ μὲ τὸν Μητροπολίτη καὶ τοὺς Ἱερεῖς, στὸ Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
 Πολλοὶ ἀδελφοί μας πῆραν τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας στό σπίτι τους προκειμένου νὰ γευματίσουν ἐκεῖ μὲ τὰ ἀγαπημένα τους πρόσωπα.
          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, τὸ μεσημέρι τῶν Χριστουγέννων, ἐπεσκέφθη τὸ συσσίτιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἄρτος Ἀγάπης», ὅπου εὐλόγησε τὰ χριστουγεννιάτικα φαγητά, εὐχαρίστησε τοὺς ἐθελοντὰς τῆς ἀγάπης καὶ εὐχήθηκε σὲ αὐτοὺς ὅπως καὶ σὲ ὅλους τούς ἀδελφοὺς ποὺ προσῆλθαν ἐκεῖ, ὑγεία καὶ κάθε εὐλογία παρὰ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ ἡμῶν.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Οι εόρτιες ευχές μας...Χριστούγεννα 2016

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
 Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α 2 0 1 6

Δόξα στον Θεό, που κατοικεί στα πιο υψηλά μέρη του Ουρανού, και επάνω στη γη ειρήνη. Σήμερα δέχεται η Βηθλεέμ ως Βρέφος Αυτόν που κάθεται πάντοτε μαζί με τον Θεό Πατέρα. Σήμερα Άγγελοι το Βρέφος που γεννήθηκε το δοξολογούν όπως ταιριάζει σε Θεό, λέγοντας «Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη». (Ιδιόμελο του Όρθρου των Χριστουγέννων)
Με την ευκαιρία των Εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου, σας απευθύνουμε τις θερμότερες και εγκαρδιότερες των ευχών μας, όπως ο Σαρκωθείς Κύριος, σας προσφέρει πλούσια τη δύναμη και προστασία της Θείας Χάριτος, να ευλογεί τα έργα σας και να σας χαρίζει φωτισμό και εγρήγορση πνευματική, ειρήνη, πρόοδο, υγεία και κάθε αγαθό.
Το Νέο Έτος 2017, να σας γεμίζει με χαρά, ευφροσύνη, θείες ευλογίες και χαρές την καρδιά και τις ημέρες σας, να αξιωθείτε στην εκπλήρωση πάσης θεοφιλούς επιθυμίας και να το διέλθετε με την αισιόδοξη ελπίδα της πίστεως και της αγάπης που ο Θεός εμπνέει. 
Τα έτη σας πολλά και θεοτίμητα !!! 
 Εκ του Ιερού Ναού!

Χριστούγεννα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν.

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθηκαν τὰ Χριστούγεννα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν.
●Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στὸν κατάμεστο ἀπὸ τὶς χιλιάδες τῶν πιστῶν, μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος σὲ ὅλους εὐχήθηκε πατρικὰ κάθε εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ καλὰ καὶ πανευφρόσυνα Χριστούγεννα.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν .
Ὁ Θεοφιλέστατος στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν ποὺ εἶχαν κατακλύσει τὸν Ἱερὸ Ναὸ μετέφερε τὶς εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου, εὐχηθείς τὰ δέοντα σὲ ὅλους.
Σὲ ὅλους τούς Ἱεροὺς Ναοὺς ἀνεγνώσθη τὸ Χριστουγεννιάτικο μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Νὰ σημειώσωμε ὅτι στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν ἐτελέσθησαν δύο Θεῖες Λειτουργίες, (5π.μ.-8π.μ., καὶ 8π.μ.-11π.μ.) ἐνῶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν ἐτελέσθησαν τρεῖς Θεῖες Λειτουργίες ( Ἀγρυπνία 9-1π.μ. στὸν Νέο Ἱερὸ Ναό,  6-9π.μ. στὸν Παλαιὸ Ναὸ καὶ 7-10π.μ. στὸν Νεὸ Ἱερὸ Ναό, κατὰ τὴν ὁποία ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος).
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.


Ὁ Ἑσπερινὸς τῶν Χριστουγέννων στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν
Μὲ λαμπρότητα ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῶν Χριστουγέννων στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.
Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὴν μοναδικὴ χαρὰ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία εἶναι προσωπική, κοινωνικὴ καὶ συμπαντική.
Σὲ ὅλους ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθη πατρικὰ, καλὰ καὶ πανευφρόσυνα Χριστούγεννα.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016

Τά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο.

Γιά μιά ἀκόμη χρονιά τό Ἐπισκοπεῖο τῶν Πατρῶν πλημμύρισε τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων 24.12.2016, ἀπό τίς φωνές τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα τραγούδησαν τά Κάλαντα καί μετέφεραν μέ τόν δικό τους τρόπο τό μήνυμα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.
Τά κάλαντα, ἐνώπιον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἔψαλαν :
·  Πλῆθος παιδιῶν ἀπό τήν Πάτρα,
·   ἡ χορωδία τοῦ Στρατοῦ τοῦ ΚΕΤΧ,
·  τό Ἀρσάκειο Γυμνάσιο Πατρῶν
·  Τά κατηχητικά τῶν Θηλέων τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν  καί  οἱ Φοιτητές τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας,
·  οἱ Νεανικές ὁμάδες τῆς Χριστιανικῆς Στέγης,
·  τά κατηχητικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παντοκράτορος
·  οἱ μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν
· οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
· ἡ μπαντίνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν,
· οἱ νεανικές καί κατηχητικές ὁμάδες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἄγ. Νεκταρίου Πατρῶν
·  Ἡ νεανική συντροφιά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἐπισκοπείου τῶν Πατρῶν,
τό Λύκειο Ἑλληνίδων Πατρῶν
·  Τά κατηχητικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρῶν
·   καί πολλοί ἄλλοι.
Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ὃλους ἐξέφρασε τήν πατρική ἀγάπη του καί τίς θερμές εὐχές του γιά καλά καί πανευφρόσυνα Χριστούγεννα.
          Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate