Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου κατά την Αγία Τεσσαρακοστή και Μεγάλη Εβδομάδα

 • Κυ­ρια­κή 2 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΤΥ­ΡΙ­ΝΗΣ) 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τον Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών
 • Δευ­τέ­ρα 3 Μαρ­τί­ου (ΚΑ­ΘΑ­ΡΑ ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ) 6:00 μ.μ. Μέ­γα Α­πό­δει­πνον εις τον Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­άν­νου Χρυ­σο­στό­μου Χρι­στια­νι­κής Ε­στί­ας Πα­τρών. 
 • Τε­τάρ­τη 5 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ. Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Βού­ντε­νης. 
 • Πα­ρα­σκευ­ή 7 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ. Α’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Νέ­ον Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών. 9:15 μ.μ. Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α εις τόν Πα­λαιόν Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών (Όρ­θρος–Χαι­ρε­τι­σμοί–Χο­ρο­στα­σί­α στήν Θ. Λει­τουρ­γί­α).
 • Σάβ­βα­το 8 Μαρ­τί­ου πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων Δε­με­νί­κων.
 • 11:00 π.μ. Ε­πι­μνη­μό­συ­νος δέ­η­σις διά τόν α­εί­μνη­στον ευερ­γέ­την των Πα­τρών Θε­ό­δω­ρον Τριά­ντην, εις Α’ Κοι­μη­τή­ριον Πα­τρών, 6:00 μ.μ. Ε­σπε­ρι­νός εις τόν πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ι.Ν. Α­γί­ων Τεσ­σα­ρά­κο­ντα Μαρ­τύ­ρων Α­νω Κα­στρι­τσί­ου.
 • Κυ­ρια­κή 9 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΟΡ­ΘΟ­ΔΟ­ΞΙΑΣ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών - Λι­τά­νευ­σις των Ιε­ρών Ει­κό­νων. 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.
 • Δευ­τέ­ρα 10 Μαρ­τί­ου 6.00 μ.μ. Μέ­γα Α­πό­δει­πνον εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου Ε­πι­σκο­πεί­ου Πα­τρών.
 • Τε­τάρ­τη 12 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ. Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τον Ι.Ν. Α­γί­ου Ε­λευ­θε­ρί­ου Πα­τρών. 
 • Πα­ρα­σκευ­ή 14 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ. Β’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Ι. Ν. Τι­μί­ου Σταυ­ρού Κά­τω Α­χα­ΐ­ας. 
 • Σάβ­βα­το 15 Μαρ­τί­ου 6:00 μ.μ. Ε­σπε­ρι­νός εις τό Ι. Πα­ρεκ­κλή­σιον Α­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου του Πα­λα­μά Συλ­λό­γου Ε­ξω­τε­ρι­κής Ιε­ρα­πο­στο­λής «Ο ΠΡΩ­ΤΟ­ΚΛΗ­ΤΟΣ».
 • Κυ­ρια­κή 16 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Β’ ΝΗ­ΣΤΕΙΩΝ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Κοι­μή­σε­ως της Θε­ο­τό­κου Πα­ρα­λί­ας Πα­τρών. 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Πα­ντο­κρά­το­ρος Πα­τρών.
 • Δευ­τέ­ρα 17 Μαρ­τί­ου πρω­ί  Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ι.Ν. Α­γί­ου Α­λε­ξί­ου Πα­τρών (Με­τό­χιον Ι. Μο­νής Α­γί­ας Λαύ­ρας Κα­λα­βρύ­των)
   • 6:00 μ.μ. 
  Μέ­γα Α­πό­δει­πνον εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου Ε­πι­σκο­πεί­ου Πα­τρών. 
 • Τε­τάρ­τη 19 Μαρ­τί­ου 7:00 μ.μ. Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Φα­νου­ρί­ου Πα­τρών. 
 • Πα­ρα­σκευ­ή 21 Μαρ­τί­ου 7:00 μ.μ. Γ’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­α­κείμ έ­ξω Α­γυ­ιάς.
 • Σάβ­βα­το 22 Μαρ­τί­ου 6:00 μ.μ. Εσπε­ρι­νός εις τον Ι.Ν. Α­γί­ας Τριά­δος Κα­ρυάς Ε­λε­κί­στρας Πα­τρών.
 • Κυ­ρια­κή 23 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥ­ΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥ­ΝΗ­ΣΕ­ΩΣ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Τι­μί­ου Σταυ­ρού Κά­τω Α­χα­ΐ­ας. 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Σο­φί­ας Πα­τρών. 
 • Δευ­τέ­ρα 24 Μαρ­τί­ου 4:00 μ.μ. Ε­πι­μνη­μό­συ­νος δέ­η­σις εις τόν Αν­δριά­ντα του Ε­θνε­γέρ­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­λαιών Πα­τρών Γερ­μα­νού. 6:00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τον Πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών. 
 • Τρί­τη 25 Μαρ­τί­ου πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών. 11:40 π.μ. Δο­ξο­λο­γί­α ε­πί τη Ε­θνι­κή Ε­ορ­τή.
 • Τε­τάρ­τη 26 Μαρ­τί­ου 7:00μ.μ. Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­να­λή­ψε­ως Ψα­ρο­φα­ΐ­ου. 
 • Πα­ρα­σκευ­ή 27 Μαρ­τί­ου 7:00 μ.μ. Δ’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής Πα­τρών. 9:15 μ.μ. Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α εις τόν Πα­λαιόν Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών (Όρ­θρος–Χαι­ρε­τι­σμοί–Θεί­α Λει­τουρ­γί­α). Σάβ­βα­το 29 Μαρ­τί­ου 6:00 μ.μ. Εσπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Α­γρι­λιάς
 • Κυ­ρια­κή 30 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Δ’ ΝΗ­ΣΤΕΙΩΝ) πρω­ί, Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Μα­ρί­νης Πα­τρών* Τι­μη­τι­κή εκ­δή­λω­ση δια τούς Κα­θη­γη­τάς τών Κοι­νω­νικών Φροντιστηρίων 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Διο­νυ­σί­ου του εν Ζα­κύν­θω Πα­τρών. 
 • Δευ­τέ­ρα 1 Α­πρι­λί­ου 6:00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α Ιε­ρού Ευ­χε­λαί­ου εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Σπα­λια­ρε­ΐ­κων.
 • Τε­τάρ­τη 2 Α­πρι­λί­ου 7.00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α Μ. Κα­νό­νος εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Τριά­δος Ζα­ρου­χλε­ΐ­κων
 • Πα­ρα­σκευ­ή 4 Α­πρι­λί­ου 7 – 9 μ.μ. Α­ΚΑ­ΘΙ­ΣΤΟΣ Υ­ΜΝΟΣ εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών. 9:15 – 1:00 Ακο­λου­θί­α του Α­κα­θί­στου Ύ­μνου μέ Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α εις τόν Πα­λαιόν Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών. 
 • Σάβ­βα­το 5 Α­πρι­λί­ου 6:00 μ.μ. Εσπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Κρα­λί­ου. 
 • Κυ­ρια­κή 6 Α­πρι­λί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Ε’ ΝΗ­ΣΤΕΙΩΝ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Τριά­δος Α­νω Α­λισ­σού. 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν.Α­γί­ας Τριά­δος Πα­τρών. 
 • Σάβ­βα­το 12 Α­πρι­λί­ου 6.00 μ.μ. Εσπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Άρ­λας 
 • Κυ­ρια­κή 13 Α­πρι­λί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΩΝ ΒΑ­Ϊ­ΩΝ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι. Ν. Πα­να­γί­ας Α­λε­ξιω­τίσ­σης Πα­τρών.
ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ Α­ΓΙΑΣ & ΜΕ­ΓΑ­ΛΗΣ Ε­ΒΔΟ­ΜΑ­ΔΟΣ

 • ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΩΝ ΒΑ­Ϊ­ΩΝ 7:00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών 
 • ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ 7:00 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Τι­μί­ου Σταυ­ρού Κά­τω Α­χα­ΐ­ας
 • ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΤΡΙ­ΤΗ (πρω­ί) Ε­πί­σκε­ψις Μη­τρο­πο­λί­του εις τά Ι­δρύ­μα­τα της πό­λε­ώς μας 7:00 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.
 • ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α των Προ­η­για­σμέ­νων Δώ­ρων εις Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αι­μι­λια­νού Πα­τρών. 3:00 μ.μ. Ιε­ρόν Ευ­χέ­λαιον εις τήν Ιε­ράν Μο­νήν Πα­να­γί­ας Γη­ρο­κο­μι­τίσ­σης Πα­τρών. 7:00 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νι­πτή­ρος εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Ε­γλυ­κά­δος.
 • ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΠΕ­ΜΠΤΗ πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Πα­τρών. 6:30 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α των Πα­θών εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.
 • ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η 8:00 π.μ. Α­κο­λου­θί­α των Ω­ρών καί του Ε­σπε­ρι­νού της Α­πο­κα­θη­λώ­σε­ως εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.  7:00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α του Ε­πι­τα­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών. 
 • ΜΕ­ΓΑ ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟΝ πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών. 9:00 μ.μ. Υπο­δο­χή του Α­γί­ου Φω­τός εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου, Ε­πι­σκο­πεί­ου Πα­τρών. 
 • ΜΕ­ΓΑ ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟΝ (συ­νέ­χεια) 11:00 μ.μ. Τε­λε­τή της Α­να­στά­σε­ως καί εν συ­νε­χεί­α η Α­να­στά­σι­μος Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.
 • ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΟΥ ΠΑ­ΣΧΑ πρω­ί Επί­σκε­ψις Μη­τρο­πο­λί­του εις Ι­δρύ­μα­τα της πό­λε­ώς μας. 6.00 μ.μ. Ε­σπε­ρι­νός της Α­γά­πης εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.

Γιατί υπάρχουν οι εντολές;

Γιατί υπάρχουν οι εντολές;
Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Νικολάου
Οί εντολές υπάρχουν για δύο λόγους: Πρώτον, για να μας ταπεινώνουν και, δεύτερον, για να μας δείχνουν την πορεία μας.
Πόσο αγώνα έχει μια εντολή! Πόση προσπάθεια! Είναι πιο εύκολο να διαβάσουμε ένα κομμάτι από τη Φιλοκαλία ή τα Ασκητικά του Άββά Ισαάκ, να νομίσουμε ότι το καταλάβαμε και να αισθανθούμε ότι φτάσαμε σε μια δήθεν «πνευματική κατάσταση», από το να προσπαθήσουμε να μην πούμε ένα ψέμα από αυτά πού αποκαλούμε συμβατικά ψέματα, ή από το να δεχθούμε το παιδί μας όπως είναι, ή να ανεχθούμε τους γονείς μας ή αμοιβαία ό ένας τον άλλο. Βλέπουμε λοιπόν, ότι όταν προσπαθούμε να τηρήσουμε τις εντολές δυσκολευόμαστε πολύ. Κι έτσι, ταπεινωνόμαστε ενώπιον τους. Οι εντολές όμως πέρα από το γεγονός ότι μας ταπεινώνουν, λειτουργούν και ως οδοδείκτες στην πορεία μας. Βλέπει κανείς πολλές φορές στους ορεινούς δρόμους να υπάρχουν στα δεξιά και αριστερά της ασφάλτου, πάσσαλοι με φθορίζουσα ύλη πάνω τους, ώστε να δείχνουν το δρόμο, όταν αυτός καλύπτεται από τα χιόνια. Το ίδιο κάνουν κι οι εντολές• μας δείχνουν που πορευόμαστε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσει κανείς, με τη συμπαράσταση του πνευματικού του, να προσδιορίσει τις εντολές για τις όποιες πρέπει να αγωνιστεί στη ζωή του. Με αυτό τον τρόπο μαθητεύει συνεχώς στο συγκεκριμένο αγώνα του. Δεν δικαιολογεί εύκολα τον εαυτό του όταν δεν τα καταφέρνει, δεν αδιαφορεί. Στέκεται με τιμιότητα απέναντι στην αλήθεια. Δεν ψεύδεται, ούτε ξεγελά τον εαυτό του, αλλά κοιτάζει ποιες από αυτές τις εντολές θα εφαρμόσει και σε ποιο βαθμό. Έτσι, διακρίνει το δρόμο και την πορεία του, και στη συνέχεια ζητάει με την προσευχή του την ενέργεια του Θεού και την ευλογία Του ώστε, αν κάποια από τις εντολές μπορεί να μεταμορφωθεί σε εμπειρία προσωπική, αυτό να γίνει μόνο με τη χάρι του Θεού. Στην πνευματική ζωή, οι αρετές δεν αποτελούν κατάκτηση ή επίτευγμα, αλλά δώρο Θεού και καρπό του Αγίου Πνεύματος. Σε μας ανήκει ή συναίνεση και ή εμπιστοσύνη στη χάρι Του.
Ε.Φ:Ε.Μ.

Για τους Γονείς...

Γονέας δεν είναι αυτός που έφερε παιδιά στον κόσμο, αλλά εκείνος που κουράστηκε να τα αναθρέψει!
Κατά τον Χρυσόστομο γονέας δεν είναι αυτός που έφερε παιδιά στον κόσμο, αλλά εκείνος που κουράστηκε να τα αναθρέψει. Όχι το «τεκνοποιείν» αλλά το «τεκνοτροφείν» κάνει τον γονέα.
«Γιατί δεν κάνει έναν άνθρωπο πατέρα το γεγονός και μόνο ότι συνετέλεσε να γεννηθεί παιδί, αλλά το να το διαπαιδαγωγήσει σωστά». Και τότε ακούονταν παράπονα για την ανησυχητική πορεία των νέων - ανυπακοή, επανάσταση, θράσος, ασέβεια, αναρχία.
Βέβαια, πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση σήμερα, που η αμαρτία έχει τεράστια κοινωνική αποδοχή, έχει σχεδόν νομιμοποιηθεί και οι προκλήσεις της είναι πιο έντονες στους ασταθείς νέους! Ο Χρυσόστομος αποδίδει την κατάσταση στην έλλειψη φροντίδας των μεγαλυτέρων και στην ελλιπή αγωγή.
«Η αιτία της ανατροπής των πάντων, είναι ότι δεν φροντίζουμε τα δικά μας παιδιά. Φροντίζουμε για τα σώματα τους, περιφρονούμε όμως την αγωγή της ψυχής τους». Ρωτά, ελέγχοντας ο Χρυσόστομος. «Θέλεις παιδί υπάκουο;
Από τα πρώτα βήματά του ανάθρεψέ το εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Αν δείχναμε το ίδιο ενδιαφέρον για την πνευματική αγωγή των παιδιών με εκείνο που δείχνουμε για την άλλη κατάρτισή τους θα προλαμβάναμε πολλά κακά.

 Ε.Φ: Ε.Μ.

Γέροντας Παΐσιος

Γερο Παΐσιος: Το μάλωμα και ο έπαινος του παιδιού
Οι γονείς πρέπει να προσέχουν πολύ να μη μαλώνουν τα παιδιά τους το βράδυ, γιατί το βράδυ τα παιδιά δεν έχουν με τι να διασκεδάσουν την στενοχώρια τους και η μαυρίλα της νύχτας την μαυρίζει πιο πολύ. Αρχίζουν να σκέφτωνται πώς να αντιδράσουν, ψάχνουν διάφορες λύσεις,μπαίνει στην μέση και ο διάβολος, και μπορεί να φθάσουν στην απελπισία.
Την ημέρα, και να πουν τα παιδιά: «θα κάνω αυτό ή εκείνο», θα βγουν έξω, θα ξεχαστούν, οπότε διασκεδάζεται η στενοχώρια.
- Γέροντα, το ξύλο βοηθάει τα παιδιά να διορθωθούν;
- Όσο γίνεται, οι γονείς να το αποφεύγουν. Να προσπαθούν με το καλό και με υπομονή να δώσουν στο παιδί να καταλάβη ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Μόνον όταν είναι μικρό το παιδί και δεν καταλαβαίνη ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο, βοηθιέται, αν φάη κανένα σκαμπίλι, για να προσέχει άλλη φορά. Ο φόβος, μήπως φάη πάλι σκαμπίλι, γίνεται φρένο και το προστατεύει. Εγώ, όταν ήμουν μικρός, περισσότερο βοηθιόμουν από την μητέρα μου παρά από τον πατέρα μου. Και οι δυο με αγαπούσαν και ήθελαν το καλό μου. Καθένας όμως με βοηθούσε με το δικό του τρόπο. Ο πατέρας μου ήταν αυστηρός. Όταν κάναμε καμιά αταξία, μας έδινε σκαμπίλια. Εγώ πονούσα λίγο από το ξύλο, μαζευόμουν, όταν όμως περνούσε ο πόνος, ξεχνούσα και τον πόνο και τις συμβουλές του. Όχι ότι δεν με αγαπούσε ο πατέρας μου. Από αγάπη με έδερνε. Μια φορά, θυμάμαι - τριών ετών ήμουν - , που μου έδωσε ο πατέρας μου ένα σκαμπίλι, με τίναξε πέρα! Τι είχε γίνει; Δίπλα από το σπίτι μας ήταν ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο. Οι ιδιοκτήτες είχαν φύγει στην Αμερική και είχε ρημάξει. Στην αυλή είχε μια συκιά που τα κλαδιά της έβγαιναν στον δρόμο. Ήταν καλοκαίρι και ήταν γεμάτη σύκα. Εκεί που έπαιζα με τα άλλα παιδιά, ήρθε ένας γείτονας και με σήκωσε, για να του κόψω μερικά σύκα, γιατί δεν έφθανε μόνος του να τα κόψη. Του έκοψα πέντε έξι και μου έδωσε κι εμένα δύο. Όταν το έμαθε ο πατέρας μου, θύμωσε πάρα πολύ. Μου έδωσε ένα σκαμπίλι!
... Εγώ έβαλα τα κλάματα. Η μάνα μου που ήταν μπροστά, γύρισε και του είπε: «Τι το χτυπάς το παιδί; Τι ήξερε αυτό; μικρό παιδί είναι. Πως μπορείς να το ακούς να κλαίη;». «Άμα έκλαιγε τότε που το σήκωσε ο άλλος, για να κόψη τα σύκα, δεν θα έκλαιγε τώρα, είπε ο πατέρας μου. Αλλά, φαίνεται, ήθελε να φάη και αυτό σύκα. Ας κλαίη λοιπόν τώρα». Που να τολμήσω να το ξανακάνω! Και η μητέρα μου έβλεπε τις αταξίες μου και στενοχωριόταν, αλλά είχε μια αρχοντιά. Όταν έκανα καμμιά αταξία, γύριζε το κεφάλι από την άλλη μεριά και έκανε πως δεν με βλέπει, για να μη με στενοχωρήση. Εμένα όμως αυτή η συμπεριφορά μου ράγιζε την καρδιά. «Κοίταξε, έλεγα μέσα μου, εγώ έκανα τέτοια αταξία και η μητέρα όχι μονάχα δεν με δέρνει, αλλά κάνει και πως δεν με βλέπει! Άλλη φορά δεν θα το ξανακάνω! Πώς να την ξαναστενοχωρήσω;». Με αυτήν την συμπεριφορά της η μητέρα μου με βοηθούσε περισσότερο, παρά αν μου έδινε ένα σκαμπίλι. Κι εγώ όμως δεν το εκμεταλλευόμουν, να πω: «Ε, τώρα δεν με βλέπει, ας κάνω μεγαλύτερη αταξία». Ενώ ο πατέρας μου, μόλις έκανα κάτι, τακ, σκαμπίλι. Βλέπεις, και οι δύο με αγαπούσαν, εκείνο όμως που με διόρθωνε περισσότερο ήταν η αρχοντική συμπεριφορά της μάνας μου.
- Γέροντα, μερικά παιδιά όμως είναι πολύ άτακτα. Φωνάζουν, τρέχουν, κάνουν ζημιές. Πώς να αποφύγουν οι γονείς το ξύλο;
- Κοίταξε, δεν φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά, για να μεγαλώσουν φυσιολογικά, θέλουν αυλή, για να μπορούν να παίξουν. Τώρα τα κακόμοιρα είναι κλεισμένα μέσα στις πολυκατοικίες και ζορίζονται. Δεν μπορούν να τρέξουν ελεύθερα, να παίξουν, να χαρούν. Δεν πρέπει να στενοχωριούνται οι γονείς, όταν το παιδάκι είναι ζωηρό. Ένα ζωηρό παιδί έχει δυνάμεις μέσα του και μπορεί να προκόψη πολύ στην ζωή του, αν τις αξιοποιήση.
Ε.Φ: ΕΜ.
Από το βιβλίο «Οικογενειακή ζωή» ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ - ΛΟΓΟΙ Δ΄-
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2004

Γέροντος Παϊσίου

Ρωτάς νέα παιδιά: "Τι σε αναπαύει;" "Τίποτε", σου λένε.
Κοτζάμ παλληκάρια!
"Τι σε ευχαριστεί να κάνεις;" "Τίποτε".
Πού φθάνει ο άνθρωπος!
Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι, όλα άνοστα! Δεν έχει νοστιμάδα και η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά: "Τι σε αναπαύει;" "Τίποτε", σου λένε. Κοτζάμ παλληκάρια! "Τι σε ευχαριστεί να κάνεις;" "Τίποτε". Πού φθάνει ο άνθρωπος! Νομίζει ότι θα διορθώσει τον Θεό μ' αυτά που κάνει! Την νύχτα την κάνουν ημέρα, για να γεννούν οι κότες. Και είδες κάτι αυγά; Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγη σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε την νύχτα, για να ξεκουράζωνται οι άνθρωποι, τώρα πού έφθασαν!
Χάθηκε η ηρεμία από τους ανθρώπους. Τα θερμοκήπια, οι ενέσεις στα κηπευτικά κ.λπ. οδήγησαν και αυτά τον κόσμο στην ανυπομονησία. Παλιά ήξεραν ότι θα πάνε στο τάδε μέρος με τα πόδια σε τόσες ώρες. Ένας, αν είχε πιο γερά πόδια, θα πήγαινε λίγο νωρίτερα. Μετά βρήκαν τα κάρρα.
Μετά τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα προσπάθεια να βρουν άλλα μέσα πιο γρήγορα. Έφτιαξαν αεροπλάνα, που να μπορείς να πας από την Γαλλία στην Αμερική σε τρεις ώρες. Μα όταν πάει με τέτοια ταχύτητα κανείς από το ένα κλίμα στο άλλο, και μόνον η απότομη αλλαγή θα τον μπερδέψει.
Βιασύνη, βιασύνη... Σιγά-σιγά θα μπαίνει στο βλήμα ο άνθρωπος, θα πατάνε την σκανδάλη, θα εκτοξεύεται το βλήμα, θα σκάει και θα βγαίνει ένας παλαβός! Πού θα πάει; Εκεί θα καταλήξουν. Τρελλοκομείο!

Από το βιβλίο «Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο», Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Α΄, Ιερόν Ησυχαστήριον "Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος", Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΤΟ «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΤΟ «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Έφτασε πάλι φέτος η περίοδος αυτή, που οι γονείς καλούμαστε να δώσουμε την άδειά μας για την συμμετοχή των παιδιών μας, σε κάποιο πάρτυ μασκέ ή ακόμα και στον αποκριάτικο χορό του σχολείου. Κάποιοι από εμάς αναρωτιόμαστε: Είναι τόσο κακό να πω «ναι»; Πώς να πω «όχι» αφού όλα τα άλλα παιδιά θα συμμετέχουν; Μήπως αντί να παιδαγωγήσω το παιδί με το «όχι», προκαλέσω την αντίδρασή του και γίνει μεγαλύτερο κακό; Λογικές οι ανησυχίες, αλλά είναι η λογική ο μόνος οδηγός για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας; Θα μιλήσω ως ορθόδοξη μητέρα χωρίς κάποια άλλη επιστημονική ιδιότητα..
Τα παιδιά μας θα ζήσουν σε έναν κόσμο πραγματικό, με πραγματικά διλήμματα και πραγματικές προκλήσεις. Στη ζωή τους πολλές φορές θα αποδεχτούν καταστάσεις, αλλά και πολλές άλλες θα χρειαστεί να πουν «όχι», σε θέματα που έχουν σχέση με την προσωπικότητά τους, την ελευθερία τους και τις αξίες τους. Όσο πιο νωρίς λοιπόν εκπαιδευτούν σε αυτό (εκπαίδευση που δεν την παίρνουν ως επί το πλείστον από το σχολείο), τόσο το καλύτερο. Το παιδί που μεγαλώνει σε μια αγωνιζόμενη χριστιανική οικογένεια, έχει πολλές ευκαιρίες να ασκηθεί, στο να χρησιμοποιεί αυτά τα «όχι» ως θωράκιση της πνευματικής και σωματικής του υπόστασης.
Η νηστεία για παράδειγμα είναι σημαντικό «σχολείο», για τα παιδιά που μπορούν να την ακολουθήσουν. Μαθαίνουν εκούσια να στερούν τον εαυτό τους από κάτι που τους ευχαριστεί, προκειμένου να δώσουν χώρο σε κάτι που τους ωφελεί. Στο να αντιληφθούν όμως τα παιδιά αυτή την ωφέλεια, μεγάλο ρόλο παίζουμε εμείς οι γονείς. Από μικρή ηλικία πρέπει να συζητάμε μαζί τους για πράγματα που μπορούν να καταλάβουν. Να τα συνδέουμε με την εκκλησία, όπου εκεί θα γνωρίσουν το πραγματικό νόημα όλων των πνευματικών μας αγώνων. Να επιδιώκουμε συναναστροφές με ανθρώπους που κάνουν τον ίδιο αγώνα, ώστε να καταλαβαίνουν τα παιδιά πως δεν είναι είμαστε «οι μόνοι». Να τα βοηθούμε να αποκτήσουν ως πρότυπα ανθρώπους με αγωνιστικό φρόνημα και πάνω από όλα να προσευχόμαστε για αυτά φροντίζοντας η ζωή μας να αποτελεί παράδειγμα ενάρετου βίου για τα παιδιά μας. Εάν δείξουμε με συνέπεια μια τέτοια φροντίδα από τα μικρά τους χρόνια, τότε μεγαλώνοντας τα πράγματα θα είναι πιο απλά και για εμάς και για εκείνα.
Δεν πρέπει επίσης να μας ξεγελάει η ηλικία του παιδιού. Δεν γίνεται την ίδια συμπεριφορά κάποτε να την αντιμετωπίζουμε ως αθώα και να την παροτρύνουμε και αργότερα ως επιβλαβή και να την αποτρέπουμε. Η ασυνέπεια στην διαπαιδαγώγηση μπερδεύει τα παιδιά και υπονομεύει το κύρος των αποφάσεών μας. Μπορούμε με απλότητα σοβαρότητα και αγάπη να εξηγήσουμε στα παιδιά την απόφασή μας, με βαθύτερο στόχο πάντοτε όχι την άκριτη υπακοή αλλά την καλλιέργεια ενός χριστιανικού και ομολογιακού φρονήματος. Πολύ ωφέλιμο επίσης θα ήτανε να αντιπροτείνουμε κάποια άλλη ευχάριστη και πρωτότυπη δραστηριότητα στα παιδιά, ώστε να αντισταθμιστεί μέσα τους η στέρηση της «ψυχαγωγίας» με κάτι πραγματικά ψυχαγωγικό.
Δεν θα αναφερθώ στα χαρακτηριστικά εκείνα του καρναβαλιού που αποδεικνύουν πως είναι ένα έθιμο εντελώς αταίριαστο με την χριστιανική μας ιδιότητα, διότι πολλά έχουν ειπωθεί για αυτά και όλοι λίγο ή πολύ τα γνωρίζουμε. Αρκεί να θέσουμε στους εαυτούς μας το ερώτημα, «Ένα από αυτά τα αγιασμένα ανδρόγυνα που στολίζουν το συναξάρι της εκκλησίας μας, θα παρότρυνε τα παιδιά του σε τέτοιου είδους διασκεδάσεις;». Νομίζω μπορούμε να υποθέσουμε την απάντηση.
Και αν τελικά το παιδί δεν αποδεχτεί την στάση μας; Θα σας πω ένα περιστατικό από προσωπική εμπειρία. Μια μέρα ο γιος μου γύρισε από το σχολείο με ζωγραφισμένο πρόσωπο και ένα μασελάκι με δόντια …δράκουλα! Ήταν περίοδος του Τριωδίου. Μου κακοφάνηκε αλλά συζητώντας το με τον σύζυγό μου αποφασίσαμε να μην του δώσουμε παραπάνω σημασία από αυτήν που πραγματικά είχε. Είπαμε δυο κουβέντες με απλότητα και το θέμα έληξε εκεί. Γιατί τελικά έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα το παράδειγμα και το μήνυμα που παίρνουν τα παιδιά μας από το σπίτι (το σύγχρονο κρυφό σχολειό) παρά από οπουδήποτε αλλού. Δεν νουθετούμε τα παιδιά μας για να γίνει το δικό μας θέλημα αλλά για να τα συνδέσουμε με τον Θεό.
Ως ορθόδοξοι χριστιανοί γονείς κάνουμε τις προσπάθειές μας και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε Αυτόν αλλά να θυμόμαστε πως μεγαλώνουμε ελεύθερες προσωπικότητες και ότι ο Θεός έχει πάντα το δικό του σχέδιο για εμάς και τα παιδιά μας.
Ε.Φ: Ε.Μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate