Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ...


Μία επιστολή που συ­γκινεί και δι­δά­σκει...
Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου


Οι δύ­σκολες ώ­ρες ε­νώ­νουν πε­ρισ­σό­τε­ρο τους αν­θρώ­πους και α­πε­λευ­θε­ρώ­νουν τις ε­σώ­τα­τες ψυ­χι­κές μας δυ­νά­μεις, οι ο­ποί­ες στη­ρί­ζουν ε­κεί­νους οι ο­ποί­οι ευ­ρί­σκο­νται εν α­νά­γκαις ποι­κί­λαις.
Ευ­τυ­χώς που σή­με­ρα υπάρ­χουν άν­θρω­ποι με ευ­γέ­νεια ψυ­χής, ευαι­σθη­σί­ες, α­γά­πη και κα­τα­νό­η­ση, οι ο­ποί­οι φα­νε­ρώ­νουν με την συ­μπε­ρι­φο­ρά τους και την εν γέ­νει στά­ση τους την α­ξί­α του αν­θρωπί­νου προ­σώ­που, ως ει­κόνος Θε­ού.
Το γε­γο­νός αυ­τό εί­ναι πα­ρή­γο­ρο και ε­πι­στη­ρι­κτι­κό στους α­πα­ρά­κλη­τους και­ρούς που ζού­με και μας δί­νει την ελ­πί­δα, ή μάλ­λον την βε­βαιό­τη­τα, ό­τι δεν χά­θη­καν ό­λα.
Οι σει­σμοί της Κε­φα­λο­νιάς συ­σπει­ρώ­νουν για μιά α­κό­μη φορά τους αν­θρώ­πους σε μί­α κοι­νή προ­σπά­θεια στη­ρί­ξε­ως των σει­σμοπλή­κτων α­δελ­φών μας.
Ό­λες οι εκ­δη­λώ­σεις αγά­πης, εν προ­κει­μέ­νω, εί­ναι συ­γκι­νη­τι­κές.
Μι­λώ ό­χι μό­νο σε γε­νι­κό ε­πί­πε­δο, αλ­λά ει­δικώτε­ρα για την Πά­τρα, ό­που το ποί­μνιό μας και πά­λι ε­ξεδή­λω­σε το με­γα­λεί­ο της ψυ­χής διά της προ­σευ­χής, αλ­λά και της προ­σφο­ράς ει­δών πρώ­της α­νάγκης.
Θα στα­θώ ό­μως ξε­χω­ριστά σε έ­να γράμ­μα που έ­γρα­ψαν παι­διά, δι­κά μας παι­διά, Πα­τρι­νό­που­λα, τα ο­ποί­α με κα­μά­ρι και εν Κυ­ρί­ω καύ­χη­ση πα­ρα­κο­λου­θούμε στον α­γώ­να που κά­νουν, ό­χι μό­νο στα α­θλή­μα­τα και στο στί­βο, αλ­λά και στο γή­πε­δο της ζω­ής.
Εί­ναι παι­διά που α­γω­νί­ζο­νται να κα­τα­κτή­σουν την ζω­ή. Έρ­χο­νται να πά­ρουν την ευ­χή μου, να συ­νο­μι­λή­σουν μα­ζί μου. Έ­χουν πνευ­μα­τι­κές ανα­ζη­τή­σεις, μα πά­νω απ΄ ό­λα δί­νουν με τον νε­α­νι­κό τους εν­θου­σια­σμό, ελ­πί­δα, δύ­να­μη, αι­σιο­δο­ξί­α.
Το γράμ­μα ε­γρά­φη α­πό το χέ­ρι των παιδιών, πο­δο­σφαι­ρι­στών της Ε.Π.Σ. Α­χα­ΐας.
Απευ­θύ­νο­νται στους συνα­θλη­τές τους της Ε.Π.Σ. Κε­φαλ­λη­νί­ας /Ιθά­κης.
Πα­ρα­θέ­τω την ε­πι­στο­λή ό­πως ήλ­θε στα χέ­ρια μου α­πό τον προ­πο­νη­τή τους, ό­ταν με ε­πεσκέ­φθη προ­κει­μέ­νου να με κα­λέ­ση σε εκ­δή­λω­ση της Ομά­δος, ο ο­ποί­ος ή­το ι­διαι­τέ­ρως συ­γκι­νη­μέ­νος α­πό το πε­ριε­χό­με­νο της ε­πι­στο­λής και δι­καί­ως, ως θα δια­πι­στώ­σε­τε και σεις εκ της α­να­γνώ­σε­ως του κει­μέ­νου.
ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΠΟ­ΔΟ­ΣΦΑΙ­ΡΙ­ΣΤΕΣ ΤΩΝ ΜΙ­ΚΤΩΝ ΟΜΑ­ΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠ­Σ ΚΕ­ΦΑ­ΛΟ­ΝΙΑΣ/Ι­ΘΑ­ΚΗΣ

Α­γα­πη­τοί μας φί­λοι και συ­μπαί­κτες,
Σε αυ­τές τις δύ­σκο­λες ώ­ρες που περ­νά­τε τό­σο οι ί­διοι ό­σο και ο­λό­κλη­ρο το νη­σί σας, έ­να να ξέ­ρε­τε:
ΕΙ­ΜΑ­ΣΤΕ ΜΑ­ΖΙ ΣΑΣ!!! Ό­πως ξέ­ρε­τε να α­γω­νί­ζε­στε και πο­λύ κα­λά μέσα στο γή­πε­δο, έ­τσι και τώ­ρα να α­γω­νι­στεί­τε με πε­ρίσ­σια ψυ­χι­κή δύνα­μη, τό­σο για ε­σάς ό­σο και για τους γο­νείς σας και τους συ­ναν­θρώ­πους σας.
Μην α­φή­σε­τε αυ­τήν την ά­σχη­μη συ­γκυ­ρί­α να σας κα­τα­βάλ­λει.
Βάλ­τε τα δυ­να­τά σας να βγεί­τε νι­κη­τές, τό­σο ως ά­το­μα αλ­λά και ως ο­μά­δα, έ­τσι ό­πως ε­σείς γνω­ρί­ζε­τε.
Μοι­ρά­στε ελ­πί­δα και αι­σιο­δο­ξί­α και γί­νε­τε για ό­λους ε­μάς ζω­ντανό πα­ρά­δειγ­μα «α­γώ­να»: ό­χι πο­δο­σφαι­ρι­κού αλ­λά ζω­ής.
Να θυ­μά­στε ό­τι αυ­τές τις κρί­σι­μες ώ­ρες οι σκέ­ψεις μας εί­ναι μα­ζί σας, η συ­μπα­ρά­στα­σή μας α­πε­ριό­ριστη και οι ευ­χές μας για γρή­γο­ρη α­πο­κα­τά­σταση της ζω­ής σας τό­σες πολ­λές που δεν χω­ρούν να γε­μί­σουν έ­να γή­πε­δο πο­δοσφαί­ρου!!!
Αυ­τόν τον α­γώ­να που κα­λεί­στε να παί­ξετε, να εί­στε σί­γου­ροι ό­τι θα τον κερ­δί­σε­τε με ό­πλα σας τη δύ­να­μη, την αι­σιο­δο­ξί­α και την ελ­πί­δα. Το α­πο­τέ­λε­σμα θα εί­ναι ΝΙ­ΚΗ ΓΙΑ Ε­ΣΑΣ!!!
Πά­ντα στο πλευ­ρό σας , πά­ντα μα­ζί σας!!!
Με συ­μπα­ρά­στα­ση και εκτί­μη­ση,
Οι συ­μπαί­κτες σας α­πό τις Μι­κτές ο­μά­δες
(ΠΑΙ­ΔΩΝ & ΝΕ­ΩΝ) της ΕΠ­Σ Α­ΧΑ­Ϊ­ΑΣ
Σχο­λιά­ζο­ντας το κεί­με­νο , ο Πρό­ε­δρος της ε­πι­τρο­πής των Μι­κτών Ο­μά­δων Ε.Π.Σ.Α. και οι Προ­πο­νη­τές, α­νέ­φε­ραν χα­ρακτη­ρι­στι­κά:
«…Το πο­δό­σφαι­ρο μπο­ρεί να παί­ζε­ται μέ­σα στις γραμ­μές ε­νός ορ­θο­γω­νί­ου, αλ­λ΄ ού­τε αρ­χί­ζει, ού­τε τε­λειώ­νει μέ­σα σε αυ­τό!!!»
Θε­ω­ρώ χρέ­ος μου να ε­παι­νέ­σω τα παι­διά μας, τα ο­ποί­α με την ε­πι­στο­λή τους αυ­τή μας συ­γκί­νη­σαν ι­διαι­τέ­ρως, μας ε­δίδα­ξαν και μας δι­δά­σκουν ή­θος, αν­θρω­πιά, α­γά­πη σε μιά ε­πο­χή που εν πολ­λοίς ε­ψύ­γη η α­γά­πη των πολ­λών και, ό­πως ευ­στό­χως έ­χει ει­πω­θή, πή­ρε διαζύ­γιο η α­γά­πη α­πό την δύ­να­μη.
Ό­μως, η α­γά­πη έ­χει α­πό μό­νη της δύ­να­μη με­γί­στη, γεφυ­ρώ­νει χά­σμα­τα, θε­ρα­πεύ­ει πλη­γές, α­πα­λύ­νει τον πό­νο, σφογγί­ζει δά­κρυα, γλυ­καί­νει τις καρ­διές, φω­τί­ζει το σκό­τος, στε­γάζει α­στέ­γους, δί­δει τρο­φή σε πει­να­σμέ­νους, στη­ρί­ζει ορ­φα­νά, πλου­τί­ζει τους πέ­νη­τας, δί­δει θάρ­ρος σε ώ­ρες α­πελ­πι­σί­ας...
Το ά­ρω­μα της α­γά­πης που εκ­χύ­νε­ται α­πό το γράμ­μα, κα­λύτε­ρα α­πό τις καρ­διές των παι­διών μας, δεν εί­ναι πα­ρη­γο­ριά μό­νο για τους συ­μπαί­κτες τους της Κε­φα­λο­νιάς, αλ­λά α­να­ψυ­χή για ό­λους μας, ε­πι­στη­ριγ­μός και ελ­πί­δα.
Μπρά­βο σας παι­διά μου! Πο­τέ μου δεν αμ­φέ­βα­λα για το ή­θος σας.
Ό­ταν ήλ­θα­τε για πρώ­τη φο­ρά στο Γρα­φεί­ο μου, για να πά­ρε­τε την ευ­λο­γί­α μου, διεπί­στω­σα τον ω­ραί­ο κό­σμο της ψυ­χής σας και ο­λόψυ­χα ε­ξέ­φρασα τον έ­παι­νό μου για σας, και ε­ξαι­ρέ­τως για τους γο­νείς σας και τους δα­σκά­λους σας.
Τώ­ρα, για μιά α­κό­μη φο­ρά σας βαθ­μο­λο­γώ με «Α­ΡΙ­ΣΤΑ» και σας προ­βάλλω ως πρό­τυπα μι­μήσε­ως και ε­πα­να­λαμβά­νω τους λό­γους «ιδού εγώ καί τά παι­δί­α α μοι έδω­κεν ο Θε­ός…».
Συ­νε­χί­στε τον ω­ραί­ο αγώ­να σας. Εί­ναι δύ­σκο­λος, αλ­λά α­ξί­ζει τον κόπο.
Ο κα­θείς α­πό σας εί­ναι «κλω­νί βα­σι­λικός στης γης το πε­ρι­βό­λι».
Ε­σείς ο­μορ­φαίνε­τε τον κόσμο και τον κάνε­τε να ευω­διά­ζει.

0 σχόλια:

ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ...

ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ...
ΤΡΙΩΔΙΟ 2020

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2018-2019

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2018-2019
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate