Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου κατά την Αγία Τεσσαρακοστή και Μεγάλη Εβδομάδα

 • Κυ­ρια­κή 2 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΤΥ­ΡΙ­ΝΗΣ) 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τον Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών
 • Δευ­τέ­ρα 3 Μαρ­τί­ου (ΚΑ­ΘΑ­ΡΑ ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ) 6:00 μ.μ. Μέ­γα Α­πό­δει­πνον εις τον Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­άν­νου Χρυ­σο­στό­μου Χρι­στια­νι­κής Ε­στί­ας Πα­τρών. 
 • Τε­τάρ­τη 5 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ. Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Βού­ντε­νης. 
 • Πα­ρα­σκευ­ή 7 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ. Α’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Νέ­ον Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών. 9:15 μ.μ. Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α εις τόν Πα­λαιόν Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών (Όρ­θρος–Χαι­ρε­τι­σμοί–Χο­ρο­στα­σί­α στήν Θ. Λει­τουρ­γί­α).
 • Σάβ­βα­το 8 Μαρ­τί­ου πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων Δε­με­νί­κων.
 • 11:00 π.μ. Ε­πι­μνη­μό­συ­νος δέ­η­σις διά τόν α­εί­μνη­στον ευερ­γέ­την των Πα­τρών Θε­ό­δω­ρον Τριά­ντην, εις Α’ Κοι­μη­τή­ριον Πα­τρών, 6:00 μ.μ. Ε­σπε­ρι­νός εις τόν πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ι.Ν. Α­γί­ων Τεσ­σα­ρά­κο­ντα Μαρ­τύ­ρων Α­νω Κα­στρι­τσί­ου.
 • Κυ­ρια­κή 9 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΟΡ­ΘΟ­ΔΟ­ΞΙΑΣ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών - Λι­τά­νευ­σις των Ιε­ρών Ει­κό­νων. 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.
 • Δευ­τέ­ρα 10 Μαρ­τί­ου 6.00 μ.μ. Μέ­γα Α­πό­δει­πνον εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου Ε­πι­σκο­πεί­ου Πα­τρών.
 • Τε­τάρ­τη 12 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ. Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τον Ι.Ν. Α­γί­ου Ε­λευ­θε­ρί­ου Πα­τρών. 
 • Πα­ρα­σκευ­ή 14 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ. Β’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Ι. Ν. Τι­μί­ου Σταυ­ρού Κά­τω Α­χα­ΐ­ας. 
 • Σάβ­βα­το 15 Μαρ­τί­ου 6:00 μ.μ. Ε­σπε­ρι­νός εις τό Ι. Πα­ρεκ­κλή­σιον Α­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου του Πα­λα­μά Συλ­λό­γου Ε­ξω­τε­ρι­κής Ιε­ρα­πο­στο­λής «Ο ΠΡΩ­ΤΟ­ΚΛΗ­ΤΟΣ».
 • Κυ­ρια­κή 16 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Β’ ΝΗ­ΣΤΕΙΩΝ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Κοι­μή­σε­ως της Θε­ο­τό­κου Πα­ρα­λί­ας Πα­τρών. 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Πα­ντο­κρά­το­ρος Πα­τρών.
 • Δευ­τέ­ρα 17 Μαρ­τί­ου πρω­ί  Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ι.Ν. Α­γί­ου Α­λε­ξί­ου Πα­τρών (Με­τό­χιον Ι. Μο­νής Α­γί­ας Λαύ­ρας Κα­λα­βρύ­των)
   • 6:00 μ.μ. 
  Μέ­γα Α­πό­δει­πνον εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου Ε­πι­σκο­πεί­ου Πα­τρών. 
 • Τε­τάρ­τη 19 Μαρ­τί­ου 7:00 μ.μ. Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Φα­νου­ρί­ου Πα­τρών. 
 • Πα­ρα­σκευ­ή 21 Μαρ­τί­ου 7:00 μ.μ. Γ’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­α­κείμ έ­ξω Α­γυ­ιάς.
 • Σάβ­βα­το 22 Μαρ­τί­ου 6:00 μ.μ. Εσπε­ρι­νός εις τον Ι.Ν. Α­γί­ας Τριά­δος Κα­ρυάς Ε­λε­κί­στρας Πα­τρών.
 • Κυ­ρια­κή 23 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥ­ΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥ­ΝΗ­ΣΕ­ΩΣ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Τι­μί­ου Σταυ­ρού Κά­τω Α­χα­ΐ­ας. 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Σο­φί­ας Πα­τρών. 
 • Δευ­τέ­ρα 24 Μαρ­τί­ου 4:00 μ.μ. Ε­πι­μνη­μό­συ­νος δέ­η­σις εις τόν Αν­δριά­ντα του Ε­θνε­γέρ­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­λαιών Πα­τρών Γερ­μα­νού. 6:00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τον Πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών. 
 • Τρί­τη 25 Μαρ­τί­ου πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών. 11:40 π.μ. Δο­ξο­λο­γί­α ε­πί τη Ε­θνι­κή Ε­ορ­τή.
 • Τε­τάρ­τη 26 Μαρ­τί­ου 7:00μ.μ. Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­να­λή­ψε­ως Ψα­ρο­φα­ΐ­ου. 
 • Πα­ρα­σκευ­ή 27 Μαρ­τί­ου 7:00 μ.μ. Δ’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής Πα­τρών. 9:15 μ.μ. Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α εις τόν Πα­λαιόν Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών (Όρ­θρος–Χαι­ρε­τι­σμοί–Θεί­α Λει­τουρ­γί­α). Σάβ­βα­το 29 Μαρ­τί­ου 6:00 μ.μ. Εσπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Α­γρι­λιάς
 • Κυ­ρια­κή 30 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Δ’ ΝΗ­ΣΤΕΙΩΝ) πρω­ί, Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Μα­ρί­νης Πα­τρών* Τι­μη­τι­κή εκ­δή­λω­ση δια τούς Κα­θη­γη­τάς τών Κοι­νω­νικών Φροντιστηρίων 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Διο­νυ­σί­ου του εν Ζα­κύν­θω Πα­τρών. 
 • Δευ­τέ­ρα 1 Α­πρι­λί­ου 6:00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α Ιε­ρού Ευ­χε­λαί­ου εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Σπα­λια­ρε­ΐ­κων.
 • Τε­τάρ­τη 2 Α­πρι­λί­ου 7.00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α Μ. Κα­νό­νος εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Τριά­δος Ζα­ρου­χλε­ΐ­κων
 • Πα­ρα­σκευ­ή 4 Α­πρι­λί­ου 7 – 9 μ.μ. Α­ΚΑ­ΘΙ­ΣΤΟΣ Υ­ΜΝΟΣ εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών. 9:15 – 1:00 Ακο­λου­θί­α του Α­κα­θί­στου Ύ­μνου μέ Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α εις τόν Πα­λαιόν Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών. 
 • Σάβ­βα­το 5 Α­πρι­λί­ου 6:00 μ.μ. Εσπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Κρα­λί­ου. 
 • Κυ­ρια­κή 6 Α­πρι­λί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Ε’ ΝΗ­ΣΤΕΙΩΝ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Τριά­δος Α­νω Α­λισ­σού. 6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν.Α­γί­ας Τριά­δος Πα­τρών. 
 • Σάβ­βα­το 12 Α­πρι­λί­ου 6.00 μ.μ. Εσπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Άρ­λας 
 • Κυ­ρια­κή 13 Α­πρι­λί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΩΝ ΒΑ­Ϊ­ΩΝ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι. Ν. Πα­να­γί­ας Α­λε­ξιω­τίσ­σης Πα­τρών.
ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ Α­ΓΙΑΣ & ΜΕ­ΓΑ­ΛΗΣ Ε­ΒΔΟ­ΜΑ­ΔΟΣ

 • ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΩΝ ΒΑ­Ϊ­ΩΝ 7:00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών 
 • ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ 7:00 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Τι­μί­ου Σταυ­ρού Κά­τω Α­χα­ΐ­ας
 • ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΤΡΙ­ΤΗ (πρω­ί) Ε­πί­σκε­ψις Μη­τρο­πο­λί­του εις τά Ι­δρύ­μα­τα της πό­λε­ώς μας 7:00 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.
 • ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α των Προ­η­για­σμέ­νων Δώ­ρων εις Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αι­μι­λια­νού Πα­τρών. 3:00 μ.μ. Ιε­ρόν Ευ­χέ­λαιον εις τήν Ιε­ράν Μο­νήν Πα­να­γί­ας Γη­ρο­κο­μι­τίσ­σης Πα­τρών. 7:00 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νι­πτή­ρος εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Ε­γλυ­κά­δος.
 • ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΠΕ­ΜΠΤΗ πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Πα­τρών. 6:30 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α των Πα­θών εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.
 • ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η 8:00 π.μ. Α­κο­λου­θί­α των Ω­ρών καί του Ε­σπε­ρι­νού της Α­πο­κα­θη­λώ­σε­ως εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.  7:00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α του Ε­πι­τα­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών. 
 • ΜΕ­ΓΑ ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟΝ πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών. 9:00 μ.μ. Υπο­δο­χή του Α­γί­ου Φω­τός εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου, Ε­πι­σκο­πεί­ου Πα­τρών. 
 • ΜΕ­ΓΑ ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟΝ (συ­νέ­χεια) 11:00 μ.μ. Τε­λε­τή της Α­να­στά­σε­ως καί εν συ­νε­χεί­α η Α­να­στά­σι­μος Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.
 • ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΟΥ ΠΑ­ΣΧΑ πρω­ί Επί­σκε­ψις Μη­τρο­πο­λί­του εις Ι­δρύ­μα­τα της πό­λε­ώς μας. 6.00 μ.μ. Ε­σπε­ρι­νός της Α­γά­πης εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate