Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ


ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΩΡΕΣ:  09:30π.μ  ΕΩΣ  1:00μ.μ.
ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΠΝΠ «Παναγία η Βοήθεια»      
   
ΜΗ  ΜΕΝΕΙΣ  ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ  ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ!

Tά μηνύματα κατά τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
30.11.2018

          Πλῆθος προσκυνητῶν κατέκλυσε τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα, τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, ὃσο καί κατά τήν Θεία Λειτουργία.
          Ἀνήμερα, στόν ἑορτασμό παρέστη ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος.
          Στόν Ἑσπερινό τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε:
«Πονεμένη Ἑλλάδα, Χριστόν χρειάζεσαι...»
          Ἀνήμερα, στόν Ὂρθρο ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς κ. Δανιήλ.
          Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, ἐνῶ τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε ὃτι ἡ Ἐκκλησία μας, γιά τήν ὁποία ἒδωσε τό αἷμα του ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, αὐτή ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει νά ἐμπνέῃ τήν ζωή μας καί νά στηρίζῃ τόν λαό μας...»
          Κατά τήν Δοξολογία προσεφώνησε τόν κ. Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος, σύν τοῖς ἂλλοις, ἀνεφέρθη σέ συγκεκριμένα θέματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν ἐπικαιρότητα.
          Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε τά ἑξῆς:
                                    
          Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,
            ●Σήμερον ἡμέραν κατά τήν ὁποίαν εὐφραίνεται ἡ πόλις τῶν Πατρῶν καί Ἀχαΐα πᾶσα, σήμερον πού ἐνταῦθα πάλλεται τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἡ καρδία καί πλήθη Λαοῦ κατέκλυσαν οὐχί μόνον, τόν περικαλλῆ αὐτόν Ναόν, ἀλλά καί τήν περιάκουστον ὃλην πόλιν τῶν Πατρῶν καί ὁμολογοῦν τήν Ὀρθόδοξον  πίστιν τῶν Ἑλλήνων καί τήν προσήλωσιν αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ εἰς τά ἱερά καί ὃσια, τά ὑπό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πατέρων, Μαρτύρων καί Ἡρώων παραδεδομένα.
            • Σήμερον ἔχομε τὴν μεγίστην χαρὰν καὶ τὴν ὑψίστην τιμὴν ἐν τῇ πανηγυριζούσῃ ἡμῶν πόλει καί ἐν τῷ ἱερῷ Ἀποστολείῳ τούτῳ  νὰ ὑποδεχώμεθα τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, ἳνα ἑορτάση μεθ’ ἡμῶν καί συμπανηγυρίση, ὁμολογήσῃ δέ μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ ὃτι «Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν», ὃν ἐκήρυξε Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν, τόν δι’ ἡμᾶς σαρκωθέντα, παθόντα καί ταφέντα καί ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
            Ἐξοχώτατε, τά πλήθη τοῦ Λαοῦ τά ὁποῖα προσέτρεξαν ἐνταῦθα διά τήν ἑορτήν καί πανήγυριν τοῦ Πρωτοκλήτου, ἀλλά καί καθ’ ἡμέραν προστρέχουν διά νά δοξάσουν τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ἡμῶν καί νά τιμήσουν τόν ἱερόν Ἀπόστολόν του, διακηρύττουν ὃτι ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν οἱ Ἓλληνες, διά τοῦ Άποστόλου Ἀνδρέου, ἐγνώρισαν τόν Σωτῆρα, τυγχάνει μεγίστης εὐλογίας ἀπό τόν Θεόν, ἀφοῦ ἐν τῇ ἀποκεκαλυμμένῃ ἀληθείᾳ ἐπορεύθῃ καί διά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐμεγαλύνθη καί ἐσώθη, ὡς τοῦτο κατεστρώθη καί διεκηρύχθη ἀπό τά Συντάγματα τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως αὐτῆς ἓως καί σήμερον. Αὐτή ἡ ἀλήθεια δέον ὁπως παραμείνῃ οὓτω διατυπωμένη καί ἀπαρασάλευτος εἰς τό Σύνταγμα τῆς χώρας μας. 
            Ἐξοχώτατε, τό κέντρον τῆς ζωῆς μας, εἶναι ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας. Εἶναι ὁ πατέρας μας, ὁ διδάσκαλός μας, ὁ μεσίτης πρός Κύριον, ὁ ὁποῖος διά πρεσβειῶν του πολλάκις ἒσωσε τήν πόλιν μας ἐκ βεβαίας καταστροφῆς. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομεν τήν σωτηρίαν τῆς πόλεως κατά τό ἒτος 1944 ἀπό τήν μανίαν τῶν ἀποχωρούντων ἀπό τήν πόλιν Γερμανῶν κατακτητῶν.
            Ὃμως ὁ Ἀπόστολός μας εἶναι καί οἰκουμενικός διδάσκαλος, ἀφοῦ περιῆλθε πολλά μέρη τῆς Οἰκουμένης καί ἣνωσε τούς ἀνθρώπους, ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀπό τόν Θεόν ἀποκεκαλλυμένης ἀληθείας , τῆς μυστηριακῆς ζωῆς καί τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ.
            Μόλις πρό ὁλίγων ἡμερῶν, εὑρέθημεν προσκεκλημένοι τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ εἰς Βουκουρέστιον, ὃπου προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐτελέσθησαν τά ἱερά Ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς καί περιλάμπρου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Βουκουρεστίου, ἀφιερωμένου εἰς τόν Ἃγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέαν. Ἐπιτρέψατέ μοι εἰς τό σημεῖον αὐτό, νά μεταφέρω τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας, τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ.
            Ἐπίσης καθηκόντως μεταφέρω τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός ἃπαντας ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἑορτῇ καί πανηγύρῃ.
            Ἀπό τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν σήμερον, ὁμοῦ μετά τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Ἁγίων ἀδελφῶν καί Πατέρων, τούς ὁποίους ἀπό κέντρου καρδίας εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμεν διά τήν συμμετοχήν των, εἰς τήν λαμπράν ἑορτήν τοῦ ἱδρυτοῦ, προστάτου καί ἐφόρου τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας, καί κατασπαζόμεθα ἐν φιλήματι ἁγίῳ, ὁμοῦ λέγω μετά τῶν ἁγίων ἀδελφῶν, χαιρετίζομεν ἃπαντας τούς ὃπου γῆς ἀδελφούς μας, μέ τόν μακάριον καί σωτήριον ἀποστολικόν χαιρετισμόν «Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν» καί στοιχοῦντες τοῖς ἲχνεσι τῶν ἀοιδίμων πατέρων ἡμῶν, προασπιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος,  ἐν οἷς  ὁ Ἐθνεγέρτης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὁ ὁποῖος κατά τόν ποτέ διάκονόν του καί μετέπειτα Μητροπολίτην Ἀθηνῶν, ἀοίδιμον Θεόφιλον τόν Βλαχοπαπαδόπουλον, ἑνώσας ἓνα κομμάτι ἀπό τό ράσο του καί ἂλλο ἓνα ἀπό τήν φουστανέλα τοῦ Ζαΐμη, ἒδωσε ἀπό τήν περιάκουστον μονήν τῆς Ἁγίας Λαύρας, τό ἒναυσμα, οὐχί μόνον, διά τόν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά καί διά τόν τῆς διατηρήσεως τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τοῦ Γένους μας, συνεχῆ ἀγῶνα.  
            • Σᾶς εὐχαριστοῦμεν,Ἐξοχώτατε, διὰ τὴν ἀποδοχὴν τῆς προσκλήσεως ἡμῶν, ἳνα ἔλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τοὺς λαμπροὺς ἑορτασμοὺς πρός τιμήν τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων ἐν Πάτραις καί Σᾶς ὑποδεχόμεθα  ὡς ἐκφραστήν τῆς ἑνότητος τοῦ Λαοῦ καὶ  σύμβολον τῶν ἀγώνων διὰ τήν διατήρησιν τῆς τε πνευματικῆς ταυτότητος καὶ τῆς ἰδιοπροσωπίας του.
            Παρακαλοῦμεν τόν Ἃγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέαν ἳνα ἐνισχύῃ τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα εἰς τό ὑψηλόν καί πολυεύθυνον αὐτῆς ἒργον καί φωτίζῃ καί διαφυλάττῃ αὐτήν ἐν ὑγίειᾳ κατ’ ἂμφῳ πρός εὒκλειαν τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος.
          Στό ἐπίσημο γεῦμα ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του εἶπε:
Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας,
Μετά τήν εὐχαριστιακήν Τράπεζαν εἰς τό ἱερόν Ἀποστολεῖον, τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, εἰς τόν περίλαμπρον δηλ. ἐν Πάτραις Ναόν του, ὁ Ἀπόστολος μας, μᾶς προσεκάλεσε καί εἰς ταύτην τήν ἑόρτιον τράπεζαν, ἳνα δηλωθῇ καί ἐνταῦθα, ὃτι ὁ ἂνθρωπος εἶναι «μικτός προσκυνητής, ἐπόπτης τῆς ὁρωμένης κτίσεως καί μύστης τῆς νοουμένης».
Ἒμπλεοι ὂντες τῆς οὐρανίου εὐφροσύνης καί τῆς μεγάλης χάριτος τοῦ Κυρίου μας, συνευφραινώμεθα πλέον μεθ’ Ὑμῶν Ἐξοχώτατε καί μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι λειτουργικῶς ὑπηρέτησαν τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου μας καί ηὒξησαν τήν χαράν μας, μετά τῶν λοιπῶν Ἀρχόντων καί ἁπάντων τῶν λοιπῶν, ἀδελφῶν συνδαιτημόνων.
Ἐξοχώτατε,
Ἡ ἀποστολική πόλις καί Μητρόπολις τῶν Πατρῶν, κατέχει θησαυρόν πολύτιμον τήν Κάραν τοῦ Πρωτοκλήτου, τόν Σταυρόν τοῦ Μαρτυρίου του καί τόν τάφον του καί στοιχεῖ τοῖς ἲχνεσι τοῦ ἱερωτάτου Ἀποστόλου, τηροῦσα ἀπαρασαλεύτως ὃσα ἐκεῖνος τῆς παρέδωσε, δηλ. τήν ἀποκεκαλλυμένην πίστιν ἀπό τόν Θεόν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη σώζουσα, διά τῆς μιᾶς ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν ἒπηξεν ὁ ἲδιος ὁ Κύριος, ἐστερέωσε μέ τό τίμιον Αἷμα Του καί ζωογονεῖ μέ τά Ἱερά Μυστήρια.
Αὐτήν τήν πίστιν καί αὐτήν τήν Ἐκκλησίαν ἐπορφύρωσε μέ τό αἷμα του ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος.
Ἐξοχώτατε, ἡ πόλις μας, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, βιώνει θαυμαστῶς τήν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀντιπροσφέρει ὡς λατρείαν πρός τόν Θεόν, τιμήν πρός τόν Ἀπόστολον Ἀνδρέαν καί ἀγάπην πρός τόν συνάνθρωπον.
            Ἒχετε διαπιστώσει καί κατά τά παρελθόντα ἒτη τῆς ἐνταῦθα προσκυνηματικῆς Σας θεωρίας καί ἐπισκέψεως κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν, διεπιστώσατε καί σήμερον τήν μεγάλην καί πηγαίαν εὐλάβειαν τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ, ἡ ὁποία ὡς χείμαρρος ἐκ βάθους ψυχῆς ἐκχέεται πρός τόν Πρωτόκλητον Μαθητήν καί μιμητήν τοῦ Πάθους τοῦ Σωτῆρος, Ἀνδρέαν τόν πανεύφημον.
            Δηλοτικόν τοῦτο Ἐξοχώτατε, ὃτι ἡ καρδία τῶν ἀνθρώπων τῶν Πατρέων, καί οὐχί μόνον, εἶναι πλήρης πίστεως πρός τόν Θεόν καί ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως πρός τήν ἁγιωτάτην αὐτοῦ μητέρα Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἀνέκαθεν ὑπῆρξε ἡ φρουρός καί τροφός του καί ἡ ὁποία ἒσκεπε καί σκέπει, ἒθρεψε καί τρέφει τόν λαόν ὁσάκις ἐχρειάσθη καί ἂν ἀκόμα καί σήμερα χρειασθῆ, διά τοῦ αἳματός της.
            Ἡ καρδία αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ εἶναι πλήρης ἐμπιστοσύνης πρός τήν μητέρα καί ἁγίαν τροφόν του Ἐκκλησίαν, ἰδιαιτέρως σήμερον, ὃτε αἱ ἀξίαι συνεχῶς καταπίπτουν, τά ποικίλα συστήματα ἀπεγοήτευσαν τόν ἂνθρωπο καί ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπό τήν πνευματικήν ρίζαν καί τάς παραδόσεις τοῦ Γένους, ὁδηγεῖ μέ μαθηματικήν ἀκρίβειαν εἰς συμφοράν.
            Εἰς τό σημεῖον αὐτό θά ἢθελα νά ἀναφερθῶ εἰς τόν φιλάγιον καί φιλόθεον Πατραϊκόν Λαόν, ὁ ὁποῖος παρ’ ὃτι ἐδοκιμάσθη ἀπό τήν ἀποβιομηχανοποίησιν καί δοκιμάζεται ἀπό τήν πολυεπίπεδον κρίσιν, ἐν τούτοις ἀντέχει καί παραμένει ὂρθιος καί πνευματικά ἀκμαῖος,  διότι τελεῖ ὑπό τάς πτέρυγας καί τήν θαλπωρήν τῆς μητρός του, ἁγίας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τοῦ προσφέρει  μέσα ἀπό τήν λειτουργικήν ζωήν τόν ἲδιον τόν Κύριον καί τοῦ ἐμπνέει τήν βεβαιότητα τῆς σωτηρίας.
            Αὐτό προσλαβάνομεν καθ’ ἡμέραν, κύριε Πρόεδρε ὑπηρετοῦντες μετά τῆς φιλοθέου καί φιλαγίου ὁμηγύρεως τῶν Ἱερέων μας, τῶν συγκυρηναίων ἡμῶν, τόν περιούσιον Λαόν τοῦ Θεοῦ, εἰς τήν πόλιν καί τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας.
            Αὐτή ἡ φιλόστοργος μήτηρ περιθάλπει τά τέκνα της, εἰς τήν ἀσθένειαν μέ τούς Ἱερεῖς μας οἱ ὁποῖοι νυχθημερόν ὑπηρετοῦν εἰς  τά μεγάλα Νοσοκομεῖα τῆς πόλεώς μας.  Εἰς τόν πόνον  μέ τήν ἒκφρασιν τῆς πολλῆς ἀγάπης καί τόν λόγον τόν ἐπιστηρικτηκόν. Εἰς τήν φυλακήν μέ τόν λόγον τῆς παραμυθίας καί τῆς μετανοίας. Αὐτή ἐπιστηρίζει τούς νέους εἰς τόν Πανεπιστήμιον καί τό ΤΕΙ, μέ τήν λειτουργικήν ζωήν, μέ τήν πνευματικήν της διδαχήν καί τήν ἐξομολόγησιν, μέ τήν Φοιτητικήν Ἑστίαν τήν ὁποία ἂρτι ἐγκαινιάσαμε, μέ τάς ὑποτροφίας καί μέ  τήν μαθητικήν Ἑστίαν τήν ἐπίσης ἂρτι ἐγκαινιασθεῖσαν. Αὐτή ἡ μήτηρ προσφέρει τροφήν ἀπό τάς δομάς τῆς ἀγάπης της, Κεντρικάς καί Ἑνοριακάς,  εἰς 2000 χιλιάδες περίπου ἀδελφούς, ἐπιστηρίζει  τούς ἐνδεεῖς μέ τήν παροχήν ἂλλης ὑλικῆς βοηθείας, ἀλλά καί τούς ξένους ξενίζει καί μέ ἀγάπην ὡς ἀδελφούς περιβάλλει, ἀφοῦ Αὐτός ὁ Κύριος, οὐχί μόνον, ἒδωσεν ἀγάπη, ἀλλά εἶναι ἡ σαρκωμένη ἀγάπη.
            Αὐτή ἡ μήτηρ γενικῶς διατηρεῖ τήν γλῶσσαν, τήν παράδοσιν, τήν πνευματικήν συνοχήν καί τήν ταυτότητα τοῦ Λαοῦ μας.
            Πορευόμεθα Ἐξοχώτατε, ἐν τῇ Ἀποστολικῇ πόλη καί Μητροπόλει τῶν Πατρῶν, μέ γνώμονα πάντοτε τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τήν διακονίαν καί σωτηρίαν τοῦ Λαοῦ. Πορευόμεθα ἐν κοινωνία ἀγάπης καί ἀγαστῆς συμπνοίας μετά τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου, ἒχοντας συναίσθησιν τῶν ἱστορικῶν μας εὐθυνῶν καί τῆς προοπτικῆς τῆς πορείας τοῦ τόπου μας καί τοῦ Λαοῦ μας πρός τό μέλλον.
            Ἐξοχώτατε ἡμεῖς ἐνωτιζόμεθα τῆς φωνῆς τοῦ Πρωτοκλήτου, «Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν», τήν ὁποίαν ἐπαναλαμβάνομεν ἐν παρησσίᾳ καί ἀκούομεν τῆς δεήσεως τῶν ἡρώων πατέρων μας, τήν ὁποίαν ἐπίσης κάνωμε καί ἰδικήν μας προσευχήν: «Κύριε, σῶσον τήν Πατρίδα μας ἐκ πάσης ἐπιβουλῆς καί περιστάσεως».
          Κύριε Πρόεδρε,
            Ἡ πόλις τοῦ Πρωτοκλήτου, ἡ πόλις τῶν Πατρῶν, ἡ πόλις τῆς εὐσεβείας, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς πνευματικότητος, ἡ πόλις πύλη μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως, Σᾶς εὒχετε νά ἒχετε ὑγιείαν ἀμφιστεφῆ, προσωπικήν χαράν καί εὐλογίαν παρά Κυρίου, διά τόν καλόν τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος.
          Ὁ κ. Πρόεδρος στήν ἀντιφώνησή του ἐσημείωσε μεταξύ τῶν ἂλλων.
«...Οὐδείς μπορεῖ νά ἀμφισβητήσῃ τήν ἐμβληματική παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἐκκλησίας, στούς ἀγῶνες τοῦ Λαοῦ μας καί τοῦ Ἒθνους μας, πρίν τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821, καθ’ ὃλην τήν διάρκεάα της, ἀλλά καί καθ’ ὃλη τήν πορεία διαμορφώσεως τοῦ ἐλευθέρου Κράτους. Μέ ἂλλες λέξεις, ἡ Ἐκκλησία ἦταν καί εἶναι πάντοτε παροῦσα στούς Ἐθνικούς μας ἀγῶνες...»
          Ἐπίσης, ὁ κ. Πρόεδρος ἀνεφέρθη στήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας σήμερα, καθ’ ὃσον διαδραματίζει ἓνα ἐξέχοντα κοινωνικό ρόλο, στήν σημερινή ἐπώδυνη συγκυρία καί τοῦτο διότι μέσα στήν «καρδιά» κυριολεκτικῶς, τῆς βαθειᾶς κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως, πού ἒχει πλήξει κυρίως τήν κοινωνία μας, ἒχει ἀναλάβει πλειάδα οὐσιαστικῶν- καί μακράν τῆς περιττῆς δημοσιότητος, πρωτοβουλιῶν, γιά τήν στήριξη τοῦ χειμαζομένου Λαοῦ.
          Τέλος, ἀνεφέρθη ὃτι ἡ Ἐκκλησία ἐκπληρώνει στό ἀκέραιο τήν ἀποστολή της, ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἓνωσης, ἀκολουθοῦσα τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ...
          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος προσέφερε ἱεράν εἰκόνα στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας,  μέ τήν σταύρωση τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Στούς ἑορτασμούς συμμετεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς:
Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος,
Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος,
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ,
 Σύρου, Τήνου, Ἂνδρου, Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ. Δωρόθεος,
 Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς,
 Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν κ. Μᾶρκος,
 Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ,
 Γρεβενῶν κ. Δαβίδ,
 Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομος,
 Μάνης κ. Χρυσόστομος
 καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι: Θεσπιῶν κ. Συμεών καί Κερνίτσης κ. Χρύσανθος καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
29.11.2018      

Μέ λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή χιλιάδων πιστῶν ἀπό τήν Πάτρα καί ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.
Tήν παραμονή, Πέμπτη 29.11.2018, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός  Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης
κ. Χρυσοστόμου ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στόν λόγο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου «Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν», ἀναλύσας θεολογικότατα τά περί τοῦ Ὑιοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Συγχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:
Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος,
Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος,
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ,
 Σύρου, Τήνου, Ἂνδρου, Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ. Δωρόθεος,
 Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς,
 Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν κ. Μᾶρκος,
 Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ,
 Γρεβενῶν κ. Δαβίδ,
 Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομος
 καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι: Θεσπιῶν κ. Συμεών καί Κερνίτσης κ. Χρύσανθος καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.
Τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς προσεφώνησε καί καλωσόρισε μέ λόγους θερμούς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.
Ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχήθηκε ἐπίσης ἀπό καρδίας στόν Θεοφιλέστατον, ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Κανάγκας κ. Θεοδόσιον, Κληρικόν μέχρι πρότινος, λαμπρόν καί σεμνόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.Ἐγκαίνια Μαθητικῆς Ἑστίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
29.11.2018

Μέ λαμπρότητα καί μέσα σέ συγκινητικό κλῖμα πραγματοποιήθησαν τήν Τετάρτη 28.11.2018, τά Ἑγκαίνια τῆς νέας πτέρυγος τῆς Μαθητικῆς Ἑστίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν πού στεγάζεται στό κτηριακό συγκρότημα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν.
Ἡ πτέρυγα αὐτή ἐπερατώθη διά χορηγίας τῆς Α.Β. Βασιλόπουλος εἰς μνήμην Εὐσταθίου Καραγεωργοπούλου.
Τόν Ἁγιασμό τῶν Ἐγκαινίων ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί πολλῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στήν προσφορά τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν καί στήν ἀγάπη πού προσφέρει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, πρὸς τὰ παιδιὰ τὰ ὁποῖα φοιτοῦν  σέ αὐτό καί ἀπό τά ὁποῖα πιστεύομεν ὃτι θά προέλθῃ ἡ νέα γενηὰ  τῶν Κληρικῶν μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς χορηγούς καί εὐχήθηκε ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τήν ψυχή τοῦ μακαριστοῦ Εὐσταθίου Καραγεωργοπούλου, τήν σύζυγο καί τά τέκνα τοῦ ὁποῖου διαβεβαιώσε ὃτι θά τούς συνοδεύῃ ἡ ἁγάπη καί ἡ φροντίδα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Θερμούς λόγους ἀπηύθυνε  ὁ Σεβασμιώτατος πρός τόν Διευθυντή τοῦ Ἐκκλησιαστικού Λυκείου κ. Ἰωάννη Κόττορο καί τούς Καθηγητάς καί τό λοιπό προσωπικό τοῦ Σχολείου καί πρός τόν Διευθυντή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας, πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Παρακεντέ, ὡς καί πρός ὃλους ὃσοι ἐργάζονται μέ ἀγάπη καί ζῆλο στήν διακονία τῶν μαθητῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου.
Ἐκ μέρους τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ  Κωνσταντῖνος Παπασημακόπουλος.
Στήν τελετή παρέστησαν ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας, Ἀντιπεριφερειάρχες, Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκπαιδεύσεως καί ἂλλων τοπικῶν Ἀρχῶν καί Φορέων.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Xειροτονία ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κανάγκας κ. Θεοδοσίου-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
28.11.2018

Ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κανάγκας κ. Θεοδοσίου θά τελεσθῇ τήν 6ην Δεκεμβρίου, ἡμέρα Πέμπτη, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Καΐρου, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Άλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.
Παρακαλοῦμεν ὃσους ἐπιθυμοῦν νά ταξιδεύσουν στό Κάϊρο γιά τήν χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου, νά ἐπικοινωνήσουν ἂμεσα στά τηλ: 6977441614 (π.Ἀρτέμιος) 6981038388 (Διάκονος Ἀνδρέας)

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  & 
ΟΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΩΣΣΟΥ   ΠΑΤΡΩΝ
(ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΟΖΗΡΟΥ-ΤΕΡΨΗ)


ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, ΚΑΠΟΥ, ΚΑΠΟΙΟΣ,
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΜΑ!
ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΣΕ 10’ !!!
ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΩΡΕΣ:  09:30π.μ  ΕΩΣ  1:00μ.μ.ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΠΝΠ «Παναγία η Βοήθεια»      
   
ΜΗ  ΜΕΝΕΙΣ  ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ  ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate