Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 330η

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ


Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς  Μητροπόλεως Πατρῶν

          Mέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ γιορτάζομε καί πάλι τήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας Μητρός τοῦ Κυρίου μας, τῆς Θεοτόκου Μαριάμ, τῆς Σκέπης καί Προστασίας καί Μητρός τοῦ ἀνακαινισμένου ἀνθρώπου, ἀφοῦ δι’ Αὐτῆς καί ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ὁ Θεός ἐνηνθρώπησε γιά νά θεώσῃ τό ἀνθρώπινο γένος.
          Ἀφήνομε ἐνώπιόν Της γιά μιά ἀκόμη φορά τούς μύχιους πόθους καί πόνους τῆς καρδιᾶς μας, ἐκφράζομε τίς ἐσώτατες ἐπιθυμίες μας καί μέ δάκρυα στά μάτια Τήν παρακαλοῦμε νά μᾶς προστατεύῃ, νά μᾶς ἐνισχύῃ μέ τίς πρεσβείες Της καί νά φωτίζῃ μέ τίς ἱκεσίες Της τό δρόμο τῆς ζωῆς μας.
          Εὐγνώμονες προσπίπτομε στό Πανάγιο Εἰκόνισμά Της καί καταθέτομε ὁ καθείς ξεχωριστά, οἱ οἰκογένειες, ὁ Λαός ἃπας τῆς Χριστωνύμου Ἑλλάδος,  τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τίς πολλές πρός ἡμᾶς φανερές καί ἀφανεῖς, τίς γνωστές καί ἂγνωστες, τίς πάμπολλες εὐεργεσίες Της.
          Τά χείλη μας πλημμυρίζουν ἀπό τόν ὓμνο πού βγαίνει μέσα ἀπό τήν καρδιά μας, μέ τό δικό του, μέ τόν ξεχωριστό μοναδικό τρόπο γιά τόν καθένα μας, ἀφοῦ ἡ κάθε καρδιά, γνωρίζει μυστικά καί θαυμαστά νά ἐπικοινωνῇ μέ τήν μεγάλη μας Μάνα.
          Μᾶς συνεπαίρνει ὁ ἱερός Ὑμνογράφος, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει μέ τῆς ψυχῆς του τήν ἱερή λύρα, ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος:           «Προσπίπτουσιν Βασιλεῖς, σύν Ἀρχαγγέλοις Ἀγγέλοις καί μέλπουσιν, Κεχαριτωμένη χαῖρε μετά Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διά Σοῦ τό μέγα ἒλεος».
          Γνωρίζομε ὃτι παρά τίς πολλές μας ἁμαρτίες, μᾶς ἀγαπάει ἡ Μεγαλόχαρη βαθειά καί πρεσβεύει μέ δάκρυα στά μάτια, γιά νά μᾶς ἐλεῇ ὁ Κύριος. Ὃπως ἒσπευσε σέ βοήθεια, σέ χρόνους καί καιρούς δίσεκτους γιά τόν τόπο μας καί τό Γένος μας, ἒτσι καί τώρα ἒρχεται ἀντιλήπτωρ θερμή, ὣστε νά στεκώμαστε στά πόδια μας καί νά μή καταποντιζώμαστε μέσα στό βοῦρκο τῶν πολλῶν μας ἀνομιῶν καί παραπτωμάτων.
          Πρός Αὐτήν λοιπόν, πού κρατάει στά χέρια Της Τόν Ἀχώρητον παντί, Τόν κρατοῦντα τῇ πανσθενουργῷ Αὐτοῦ χειρί τά σύμπαντα, πρός Αὐτήν ἡ ὁποία ἀνεδείχθη ὂντως Θεοτόκος καί πού στήν ἀγκαλιά Της κρατάει καί θάλπει καί παρηγορεῖ τό ἀνθρώπινο Γένος, ἀπευθύνω δέηση καί ἱκεσία ἐκ βάθους τῆς ἁμαρτωλῆς καρδίας μου καί ἐξαιτούμενος διά πρεσβειῶν Της, τό τοῦ Κυρίου μέγα ἒλεος, Τήν παρακαλῶ νά προσβλέπῃ ἰλέω ὂμματι, πρός πάντας, τούς τήν εὐκλεῆ καί περιάκουστη πόλη καί Ἱερά Ἀποστολική Μητρόπολη τῶν Πατρῶν οἰκοῦντας.
          Πρός τήν νεότητα ἡ ὁποία βασανίζεται μέσα στό πέλαγος τῆς ἀποστασιοποιημένης ἀπό τόν Θεό ζωῆς καί ἀναζητεῖ ἐναγωνίως λιμένα σωτηρίας.
          Πρός τούς ἀγωνιζομένους γονεῖς γιά νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί μέ γνώμονα τίς ἀδιαμφισβήτητες πνευματικές ἀξίες.
          Πρός τό τίμιο γῆρας πού πολλάκις ἂσπλαχνα ἐγκαταλείπεται ἀκόμη καί ἀπό τά ἲδια του τά παιδιά, γιατί αὐτό ἀπαιτεῖ ὁ λεγόμενος «σύγχρονος τρόπος ζωῆς».
          Πρός τούς ἒχοντας τίς εὐθύνες τῆς διακυβερνήσεως τῆς Χώρας μας, τῆς γλυκυτάτης Πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδος, ὣστε  νά διοικοῦν αὐτόν τόν τόπο σύμφωνα μέ τό Ὀρθόδοξο ἦθος καί τήν ἱερά καί σώζουσα Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, ἡ ὁποία τόσους αἰῶνες μᾶς διατήρησε ἀτρώτους ἀπό τίς ἐπηρεῖες τῶν ἀντικειμένων.
          Βλέποντας κατά τίς ἡμέρες αὐτές τήν πλήμμυρα τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ στίς αὐλές τῆς Παναγίας μας καί τήν αὐθόρμητη ἒκφραση τῶν αἰσθημάτων εὐλαβείας τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐξαιρέτως τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ, αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἐσωτερική ἀνάγκη νά ἐκφράσω πρός  ὃλους σας τόν ἒπαινόν μου καί τήν ἐν Κυρίῳ καύχηση, διά τήν τοιαύτην εὐσέβεια καί πνευματικότητα καί νά ἐπαινέσω τόν ἱερό ζῆλο, μικρῶν καί μεγάλων, ὡς καί τήν ἀφοσίωση στήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία τιμᾶ μετά Θεόν, ὡς ἒχουσαν τά δευτερεῖα τῆς Τριάδος, κατά τόν ἱερό Ὑμνογράφο, τήν πανακήρατον καί παναμώμητον, τήν ἀειμακάριστον Μητέρα τοῦ Ἐμμανουήλ καί δική μας γλυκυτάτη Μητέρα καί ἀπαντοχή.
          Κοντά ὃμως στά παραπάνω, ἂς μή λησμονοῦμε, ἀδελφοί μου, ὃτι γιά νά ἑορτάζωμε σωστά καί νά εὐφραίνεται ἡ Παναγία μας, πρέπει νά ἐφαρμόζωμε στή ζωή μας τό θέλημα τοῦ Παναγίου Τόκου Της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἒτσι μᾶς παραγγέλλει Ἐκείνη: « Ὃ, τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε».
          Παιδιά μου εὐλογημένα, ὃπως κάθε χρόνο ἒτσι καί ἐφέτος καλούμεθα σήμερα μέσα ἀπό τήν ἐλεημοσύνη νά εὐχαριστήσωμε Τήν ἐλεήμονα πρός ἡμᾶς Κυρία Θεοτόκο. Ἂς θυμηθοῦμε, λοιπόν, τούς ἐνδεεῖς καί ἐμπεριστάτους, τούς πένητας ἀδελφούς μας, τούς ἀσθενεῖς πού δέν ἒχουν τήν δυνατότητα νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τους, τούς ἀπόρους φοιτητάς πού σπουδάζουν μέ τήν βοήθεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τούς  ξένους πού βρίσκονται καραβοτσακισμένοι στό τόπο μας καί τόσους ἂλλους ἀδελφούς μας καί ἂς προσφέρομε μέ ὃλη τήν καλή μας διάθεση, ὃ, τι ὁ καθένας ἐπιθυμεῖ, μέσα ἀπό τήν σημερινή δισκοφορία, ἒχοντας τήν βεβαίαν αἲσθηση ὃτι προσφέρει στόν ἲδιο τόν Θεό καί ὂχι σέ ἂνθρωπο.
          Εἶμαι βέβαιος, ὃτι καί ἐφέτος θά ἀνταποκριθῆτε στήν παράκλησή μου αὐτή καί θά ἐνισχύσετε τό φιλάνθρωπο ἒργο τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλαδή, τό δικό σας ἒργο.
          Ἀπευθυνόμενος ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ πρός ὃλους σας, σᾶς ἐναγκαλίζομαι καί σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ εὐχόμενος ἐκ βάθους ψυχῆς νά ἒχετε ἒτη πολλά καί εὐλογημένα, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.
          Ὁ Θεός νά ἐκπληρώσῃ ὃλους τούς πόθους καί τίς ἐπιθυμίες σας, οἱ ὁποῖες εἶναι σύμφωνες μέ τό ἃγιο θέλημά Του.
          Χαρά καί εὐφροσύνη σέ ὃλους Σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


     +   Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Ὁλοκληρώθηκαν οἱ Ἱερές Παρακλήσεις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ  
14.8.2019
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος κατά τήν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταυγούστου μετέβη στά χωριά τῆς Μητροπολιτικῆς του Περιφερείας, προκειμένου νά τελέσῃ τήν Θεία Λειτουργία, Ἑσπερινούς καί Ἱερές Παρακλήσεις πρός τήν Παναγία, νά ὁμιλήσῃ στούς κατοίκους, πού κρατοῦν τούς τόπους ζωντανούς καί νά τούς εὐχηθῇ γιά τήν ἐπικείμενη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Σέ ὃλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες συμμετεῖχαν ἑκατοντάδες εὐσεβῶν χριστιανῶν, πού προσέτρεχαν γιά νά ἐκκλησιασθοῦν, νά κοινωνήσουν τῶν Θείων καί Ἀχράντων Μυστηρίων, νά παρακαλέσουν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά ἀκούσουν λόγο παραμηθυτικό καί ἐπιστηρικτικό ἀπό τόν Σεβασμιώτατο.
Συγκεκριμένα ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στίς Ἱερές Ἀκολουθίες πού ἐτελέσθησαν :
 1. Στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λαμπιρίου. 
 2. Στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καστελλοκάμπου. 
 3. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης Νεοχωρίου (Μπινιαρέϊκα) Χαραυγῆς. 
 4. Στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χαλανδρίτσης. 
 5. Στόν βυζαντινό Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πλατανόβρυσης. 
 6. Στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἄνω Σουλίου. 
 7. Στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐλεκίστρας. 
 8. Στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἐλεούσης Πατρῶν. 
 9. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ζήριας. 
 10. Στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κρίνου.  
 11. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Μοιραλίου Πατρῶν.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - Ο ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ


Σε κλίμα κατάνυξης την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 εψάλλει ο Εσπερινός της αποδόσεως της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού και η Μικρή Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ετελέσθη η ακολουθία των Εγκωμίων της Θεοτόκου όπου οι πιστοί με ευλάβεια προσκύνησαν τον Θεομητορικό Επιτάφιο.

 

Πατρῶν Χρυσόστομος: «...Γηροκομήτισσα Δέσποινα σώζοις τήν κληρονομίαν σου...»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
12.8.2019
Γιά μιά ἀκόμη φορά ἡ εὐλάβεια τῶν Πατρινῶν κατέκλυσε τήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας στό λόφο τῆς Γηροκομήτισσας, ὣστε οἱ χιλιάδες τῶν προσκυνητῶν νά γονατίσουν καί νά ἀσπασθοῦν τό θαυματουργό ἐκτύπωμα τῆς Παναγίας μορφῆς Της, νά Τῆς ψάλουν τά ἱερά ἐγκώμια καί νά λιτανεύσουν τό ἱερό εἰκόνισμά Της.
Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἐτελέσθη τήν Κυριακή 11.8.2019, στό Μοναστήρι τῆς Γηροκομητίσσης Πατρῶν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί συγχοροστατούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων, Εὐκαρπίας κ. Ἱεροθέου (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο) καί Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Συμεών Χατζῆ, τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς καί ἄλλων Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. (Τά ἐγκώμια εἶναι ποίημα τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πατρῶν Διονυσίου τό 1541, διασκευασμένα ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Πατρῶν Νικόδημο.)
Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀνεφέρθη στήν κληρονομία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι καί τῆς Μητρός του κληρονομία καί ἀφορᾶ στό Λαό τοῦ Θεοῦ, στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, στήν Θεία Λατρεία καί στήν ἐν γένει παράδοση, ἡ ὁποία ἐκράτησε ὂρθιο τό Ὀρθόδοξο Γένος μας, ἐπί τόσους αἰῶνες. Αὐτή ἡ κληρονομιά εἶναι γιά μᾶς ὑπόθεση ἱερά καί ἁγία καί πρέπει νά τήν φυλάξωμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ.
Κατέληξε δέ μέ τόν ἀκροτελεύτιον ὓμνον ἐκ τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου: « Σώζοις ἀεί Θεοτόκε τήν κληρονομίαν Σου»


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
«Ἡ Μακεδονία εἶναι μόνο Ἑλληνική»

«Ἡ Μακεδονία εἶναι μόνο Ἑλληνική»
Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2018-2019

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2018-2019
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate