Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Mέ τήν ἒναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀπέστειλε μήνυμα πρός τούς Μαθητάς, τούς Δασκάλους καί τούς Καθηγητάς μέ θερμές πατρικές εὐχές καί εὐλογίες γιά ὑγιεία καί ἐπιτυχία στό τόσο ὡραῖο, ἀλλά καί δύσκολο ἒργο τους.

Α) Δημοτικά Σχολεῖα-Νηπιαγωγεῖα

Τήν Δευτέρα, τό πρωί, 12.9.2022 ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό ἐπί τῷ νέῳ σχολικῷ ἒτει στό Στρούμπειο Σχολεῖο τῶν Πατρῶν καί στό Νηπιαγωγεῖο καί ἐν συνεχείᾳ στό 11ο Δημοτικό Σχολεῖο τῆς πόλεως, τό ὁποῖο φέρει τό ὂνομα τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ὡς καί στό συστεγαζόμενο Νηπιαγωγεῖο.

Οἱ Διευθύντριες τῶν Σχολείων καί οἱ Δάσκαλοι, ὃπως καί οἱ Μαθητές καί οἱ Γονεῖς τῶν παιδιῶν, ὑπεδέχθησαν μέ πολύ χαρά καί σεβασμό τόν Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ ἁπλά λόγια, ἀπό καρδίας, τόσον στά παιδιά, ὃσο καί στούς Δασκάλους καί τούς Γονεῖς τῶν παιδιῶν. «Στά πρόσωπα τῶν μικρῶν παιδιῶν, βλέπομε ἀγγέλους καί τούς αὐριανούς κοινωνικούς ἐργάτες, λειτουργούς καί ἡγέτες τοῦ Λαοῦ μας. Τά παιδιά μας εἶναι ἡ χρυσή ἐλπίδα τῆς καρδιᾶς μας γιά ἓνα καλύτερο κόσμο...Εἶναι τό ὡραιότερο δῶρο τοῦ Θεοῦ»

Γι’ αὐτό τό Σχολεῖο, ἐκτός ἀπό τήν παροχή γνώσεων, ἒχει καί ὡς σκοπό τήν καλλιέργεια τοῦ ὃλου ἀνθρώπου. Ἐξ’ ἂλλου εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν ὃτι: «πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί πάσης ἂλλης ἀρετῆς, πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται...»(Πλάτων)

Ἐπήνεσε καί εὐχαρίστησε τούς Δασκάλους γιά τό σπουδαῖο ἒργο καί λειτούργημά τους καί τούς διεβεβαίωσε ὃτι τούς συνοδεύει ἡ ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας, οἱ θερμές εὐχές καί προσευχές γιά ὃ,τι καλό στή ζωή τους καί στό λειτούργημά τους, τό ὁποῖο καθίσταται ἰδιαιτέρως δύσκολο, ἓνεκα τῶν δυσχερειῶν τῆς ἐποχῆς μας.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τούς Γονεῖς τῶν παιδιῶν καί εἶπε χαρακτηριστικά ὃτι αὐτοί χτίζουν τό οἰκοδόμημα τῆς κοινωνίας, γι’ αὐτό πρέπει νά χρησιμοποιοῦν τά καλύτερα πνευματικά ὑλικά.

Ἀπευθυνόμενος μάλιστα στίς μητέρες, μέ συγκίνηση ἀνέφερε ὃτι στά πρόσωπά τους βλέπομε ἢ πρέπει νά βλέπωμε τά πρόσωπα καί τήν προσφορά τῶν Μητέρων τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν Μητέρων ἂλλων Ἁγίων.

Τίς ἐκάλεσε δέ νά συνεχίσουν νά ἐργάζωνται μιμούμενες τήν ζωή καί τήν δράση αὐτῶν τῶν Ἁγίων Μητέρων»

Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ νέος Διευθυντής τῆς Α/θμιας Ἐκπαίδευσης κ. Νικόλαος Κλάδης, οἱ Διευθύντριες τῶν Σχολείων καί τῶν Νηπιαγωγείων, ἡ Ἀντιδήμαρχος κ. Βίβιαν Σαμούρη καί στό 11ο Δημοτικό Σχολεῖο ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν Γονέων.

Β) Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν


Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν, στό Σχολεῖο τό ὁποῖο ἐπί δεκαετίες προσέφερε Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί γενικῶς καταξιωμένους ἀνθρώπους σέ διάφορα λειτουργήματα στήν κοινωνία μας καί συνεχίζει νά προσφέρῃ. Μάλιστα κατά τά τελευταῖα ἒτη ἀκμάζει, στεγαζόμενο σέ σύγχρονες ἐγκαταστάσεις, ὃπως καί ἡ Μαθητική Ἑστία, πού ἀνηγέρθησαν μέ κόπους καί μόχθους τού ἰδίου τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Πρός τούς Μαθητάς καί Καθηγητάς ὡμίλησε μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης ὁ Σεβασμιώτατος καί ἐτόνισε στούς Μαθητάς τήν μεγάλη σημασία τῆς φοιτήσεώς τους σέ ἓνα τέτοιο Σχολεῖο. Εἶναι ἓνα «πρότυπο» Σχολεῖο πού λειτουργεῖ ὑποδειγματικά ἐτόνισε ὁ Μητροπολίτης. Μέσα ἀπό τήν κατά Θεόν καί τήν κατά κόσμον γνώση καί σοφία καταρτίζονται τά παιδιά μας πνευματικά καί θωρακίζονται ψυχικά. Ἰδιαίτερα ἀνεφέρθη στίς ἱερές Ἀκολουθίες πού τελοῦνται στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί στήν ὃλη πνευματική ἐργασία πού γίνεται στό Σχολεῖο.

Μέ θερμά λόγια μίλησε ὁ Διευθυντής τοῦ Σχολείου κ. Ἰωάννης Κόττορος καί ὁ μαθητής Θεόδωρος Λιάκκος. Χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Περιφερειακός Διευθυντής τῆς Ἐκπαιδεύσεως κ. Κωνσταντῖνος Γιαννόπουλος, ὁ Βουλευτής Ἀχαΐας κ. Ἰάσων Φωτήλας καί ὁ κ. Χαράλαμπος Στανίτσας Δημοτικός Σύμβουλος καί παλαιός ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν.

Γ) Τριάντειος Ἐπαγγελματική Σχολή Πατρῶν


Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό στήν Τριάντειο Ἐπαγγελματική Σχολή Πατρῶν, τῆς ὁποίας ὁ ἲδιος προεδρεύει καί μίλησε στούς Μαθητάς καί στό Διδακτικό προσωπικό, εὐχηθείς τά δέοντα γιά τό νέο σχολικό ἒτος.

Ἡ Τριάντειος Σχολή λειτουργεῖ ἐπί ἑκατό περίπου ἒτη καί συντηρεῖται καί καλύπτει τίς ἀνάγκες της ἐκ τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς περιουσίας τοῦ ἀειμνήστου Θεοδώρου Τριάντη, μεγάλου Εὐεργέτου τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν.
Χαιρετισμό ἀπηύθυνε ἐπίσης, ἡ Βουλευτής Ἀχαΐας κ. Χριστίνα Ἀλεξοπούλου.

•Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό στό 12ο Γυμνάσιο Πατρῶν, στό Πρότυπο Γυμνάσιο καί Λύκειο Πατρῶν καί στό 2ο Λύκειο Πατρῶν, μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ἀπηύθυνε λόγους ἀγάπης στούς Καθηγητάς καί στούς Μαθητάς ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.

Ἃπαντες οἱ Ἱερεῖς, ἐπίσης ἐτέλεσαν τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στά Σχολεῖα τῆς Ἐνορίας τους.


0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate