Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Χαίροις Ζουμπάτα τοῦ Γρηγορίου Δέρκων Γενέτειρα»

Λαμπρές ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στήν Ζουμπάτα Ἀχαΐας, γενέτειρα τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέκρων, ὁ ὁποῖος ἀπηγχονίσθη ἀπό τούς Τούρκους, στίς 3 Ἰουνίου 1821, μπροστά στό Ἐπισκοπεῖο, στά Θεραπειᾶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Ἐθνοϊερομάρτυς Γρηγόριος Δέρκων, κατετάγη ἐπισήμως στάς δέλτους τῶν Ἁγίων, τό περασμένο ἒτος 2021.

Ὁ πρῶτος ἑορτασμός του πραγματοποιήθηκε ἐπισήμως στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου Πατρῶν, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στίς 3 Ἰουνίου 2022, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί σέ κλῖμα βαθειᾶς συγκινήσεως.

Στήν γενέτειρα τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος, ἐστήθη ἢδη ἀπό ἐτῶν, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου σέ συνεργασία μέ τόν πολιτιστικό Σύλλογοι Μοίρα-Ζουμπάτας, ἡ προτομή τοῦ Γρηγορίου Δέρκων καί κατ’ ἒτος τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ Ἰουλίου, τελοῦνται λαμπρές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν του.

Ἐφέτος ὁ ἑορτασμός τοῦ λαμπροῦ τέκνου τῆς Ζουμπάτας, Γρηγορίου Δέρκων, πραγματοποιήθηκε στήν γενέτειρά του, τήν Κυριακή 10 Ἰουλίου 2022 καί ἦτο ξεχωριστός, ἀφοῦ ἐτιμήθη πλέον ὡς Ἃγιος, ὁ λαμπρός καί ἡρωικός ὑπερασπιστής τῶν ἱερῶν καί τῶν Ὁσίων τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας.

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ζουμπάτας, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου ἡ Θεία Λειτουργία μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν. Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη στήν πολυδιάστατη καί μαρτυρική προσωπικότητα τοῦ Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος ἒλαμψε ὡς Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, διάδοχος τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἀνανίου, ὡς Μητροπολίτης Βιδύνης καί τέλος ὡς Μητροπολίτης Δέρκων ἀπ’ ὃπου καί μαρτυρικά ἐτελειώθη.

Μέ τίς θυσίες αὐτῶν ἐλευθερωθήκαμε, εἶπε
ὁ Σεβασμιώτατος, μέ τό αἷμα τοῦ Γρηγορίου Δέρκων καί τῶν ἂλλων ἱερῶν σφαγίων τοῦ Γένους μας, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, ἐποτίσθη τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας, ὣστε νά σκεπάζῃ ὃλους μας σήμερα καί νά καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί Ἓλληνες, ἀπόγονοι μεγάλων ἀγωνιστῶν καί ἡρώων ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος.

Τό μήνυμα τοῦ Γρηγορίου ἐπίκαιρο, στούς δύσκολους καιρούς πού ζοῦμε καί μάλιστα μπροστά στήν προκλητικότητα τῶν γειτόνων μας. Ἡ θυσία του λυτρωτική καί σωτήρια γιά τόν δικό μας ἀγῶνα καί τήν πορεία μας τῆς Πατρίδος μας στό μέλλον.

Ἂς κρατήσωμε τήν παρακαταθήκη πού μᾶς παρέδωσε καί ἂς διατηρήσωμε τήν λαμπάδα ἀναμμένη, γιά νά φωτίζῃ τήν πορεία μας μέ ἀσφάλεια, σέ ἓνα λαμπρό μέλλον ἀντάξιο τῆς αἱματηρῆς θυσίας καί προσφορᾶς τοῦ Γρηγορίου.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐσχηματίσθη λιτανευτική πομπή, μέ τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Δέρκων, ἡ ὁποία ἒφθασε στόν τόπο, πού ἒχει στηθῆ ἡ προτομή του καί ἐτελέσθη δοξολογία. Ἐν συνεχείᾳ ἀπεκαλύφθη ἀντίγραφον τοῦ πίνακος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί παρουσιάζει τούς ἐγκλείστους στή φρικτή φυλακή τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἀρχιερεῖς, ἐν μέσῳ τῶν ὁποίων ἳστανται ὁ Γρηγόριος Δέρκων. Ὃλοι οἱ εἰκονιζόμενοι Ἀρχιερεῖς ἐμαρτύρησαν ἀπό τούς Τούρκους τό 1821 καί ἢδη κατετάγησαν εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων. Ὁ Σεβασμιώτατος παρέδωσε τόν πίνακα καί τήν σημαίαν μέ τήν ὁποία ἦτο καλυμμένος, στόν Πρόεδρο τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μοίρα- Ζουμπάτας κ. Κωνσταντίνον Ἀγγελόπουλον, ὣστε νά τοποθετηθοῦν ὡς ἱερά κειμήλια στά Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου.

Ἐν συνεχείᾳ κατετέθησαν στέφανοι καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὓμνος.

Συμμετεῖχαν στόν ἑορτασμό ἀντιπροσωπεῖες πατριωτικῶν συλλόγων μέ ἐθνικές ἐνδυμασίες καί τό χορευτικό τμῆμα τῶν Παραδοσιακῶν ὃπλων καί στρατιῶτες οἱ ὁποῖοι ἐβάστασαν τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου κατά τήν Λιτανεία.

Παρέστησαν ἐκ μέρους τῆς Περιφερείας ὁ κ. Χρῖστος Μητρογιῶργος, ἐκ μέρους τοῦ Δήμου ἡ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀναστασία Τογιοπούλου, ὁ Βουλευτής Ἀχαΐας κ. Ἂγγελος Τσιγκρῆς καί ἂλλοι ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων.

Στόν τόπο αὐτό ὁριοθετήθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο σέ συνεργασία μέ τόν Ἱερέα Μοίρα- Ζουμπάτας, ὁ χῶρος πού θά ἀνεγερθῆ ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου καί ἢδη ἂρχισαν οἱ ἐργασίες, ὣστε συντόμως νά γίνῃ ἡ θεμελίωσις.

Νά σημειώσωμε ὃτι πρό ὀλίγου καιροῦ, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατετάγη εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων, ὁ Ἐνθοϊερομάρτυς Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, Ἀνανίας Λαμπάρδης, ὁ ἐκ Δημητσάνης, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ ἂμεσος προκάτοχος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Δέρκων, στήν Μητρόπολη Λακεδαιμονίας. Ὁποία εὐλογία γιά τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, ὁποία δωρεά καί χάρις. Ὁποία ὃμως καί εὐθύνη ἡμῶν ἁπάντων ἒναντι τῆς θυσίας αὐτοῦ τῶν μαρτύρων προγόνων μας. 


0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate