Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

"H Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ τέως Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κωστῆ Στεφανόπουλου στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Παλαιοῦ Ψυχικοῦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
22.11.2016
 
Μέ κάθε ἐπισημότητα καί τίς δέουσες τιμές  ἐτελέσθη τήν Τρίτη 22.11.2016, ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ τέως Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κωστῆ Στεφανόπουλου στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Παλαιοῦ Ψυχικοῦ, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπρα καί ὅλης  τῆς Πολιτικῆς, Πολιτειακῆς καί λοιπῆς Ἡγεσίας τῆς Χώρας.

  Τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐξεπροσώπησε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο. Ἀμέσως μετά τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν ἐξεφώνησε τόν παρακάτω  ἐπικήδειο λόγο:
«Ἀoίδιμε Πρόεδρε, ἐξοχώτατε γιά πάντα στίς καρδιές τῶν Ἑλλήνων, Κωστῆ Στεφανόπουλε.
Σήμερα πού γράφεται ἡ τελευταία πράξη τοῦ βίου σου σ’ αὐτό τόν κόσμο καί παριστάμεθα μάρτυρες, Πολιτική Ἡγεσία καί Λαός, συνοδεύοντας προσευχητικά τήν οἰκογένειά σου, ἔχω τήν τιμή νά ἐκπροσωπῶ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, τοῦ ὁποίου οἱ προσευχές θερμές ἀναπέμπονται πρός τόν πανοικτίρμονα Θεόν γιά τήν ἀνάπαυσή σου ἐν χώρᾳ ζώντων καί μακάρων, ἔνθα ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώντων ἀπαύστως τό «Κύριε δόξα σοι» καί τοῦ ὁποίου τίς πατρικές ὁλόθυμες εὐχές καί τήν ἀγάπη μεταφέρω στήν ἀγαπημένη οἰκογένειά σου.
Ὅμως ἀοίδιμε, καί πάλιν λέγω, ἐξοχώτατε ἀδελφέ μας, ἔχω τήν τιμή αὐτή τήν ξεχωριστή γιά σένα στιγμή, σ’αὐτό τό δικό σου, τό προσωπικό, ἀναστάσιμο πανηγύρι, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς ἰδιαιτέρας σου Πατρίδος, νά ἐκπροσωπῶ τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν πιστό καί φιλόθεο Λαό τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως καί Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, ἡ ὁποία σέ ἐγέννησε καί σέ ἐγαλούχησε, σοῦ ἔδωσε τά πρῶτα σκιρτήματα τῆς καρδιᾶς καί σέ παρέδωσε στήν Ἑλλάδα, θά ἔλεγα δέ καί στόν κόσμο γενικώτερα, ὡς ἕνα ἄνθρωπο ἐλεύθερο καί ἀκέραιο, ὑπεύθυνο καί ὑπερήφανο (μέ τήν πνευματική βεβαίως ἔννοια τοῦ
ὃρου) καί γιά τόν ὁποῖο ἐκαυχᾶτο καί στήν συνέχεια θά καυχᾶται ἀφοῦ ἡ πνοή σου, ἡ μνήμη σου, τά πατήματά σου, θά εἶναι ἐκεῖ στήν πόλη πού τόσο ἀγάπησες καί σέ ἀγάπησε.
Ἡ Πάτρα ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε Πρόεδρε ἐκαυχᾶτο καί θά καυχᾶται γιά τόν Κωστῆ της, τόν ἀθλητή τοῦ στίβου καί τῆς ζωῆς, τόν Κωστῆ μέ τό ἀνήσυχο πνεῦμα καί τό σπινθηροβόλο βλέμμα, γιά τόν δεινό ρήτορα, γιά τόν πολιτικό ἄνδρα, παράδειγμα, γιά τόν Ἕλληνα ἡγέτη, ὁ ὁποῖος μέ παρρησία μίλησε ἐνώπιον ἰσχυρῶν γιά τήν μεγαλωσύνη, τίς θυσίες τήν προσφορά καί τά δίκαια τῆς Πατρίδος μας.
Θά σεμνύνεται ἡ Πάτρα, ὅπως καί ἡ Πατρίδα μας ὁλόκληρη, γιά τό σύμβολο τῆς ἑνότητος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, γιά τόν Πρόεδρο τῆς σεμνότητος καί τῆς εὐθύτητος, τῆς ἁπλότητος καί τῆς εὐθύνης. Γιά τόν Ἕλληνα μέ τήν βαθύτατη ἐπίγνωση τῆς ἐπιτελέσεως τοῦ χρέους ἔναντι τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος αὐτοῦ τοῦ τόπου.
Γιά τό Πρόεδρο πού ἤξερε ὅτι στούς ὤμους του σηκώνει μιά ἱστορία γραμμένη μέ αἷμα καί πνεῦμα, πού γνώριζε τήν ἀξία αὐτῆς τῆς κληρονομιᾶς, γιά τό παρόν τοῦ τόπου καί πού αἰσθανόταν πλήρως ὅτι αὐτή ἡ βαρειά καί ἱερά παρακαταθήκη ἔπρεπε καί πρέπει νά παραδοθῇ ἀτόφια στούς ἐπιγενομένους γιά νά ὑπάρξῃ ἡ ἀπαραίτητη συνέχεια γιά ἕνα αἰσιόδοξο καί ἐλπιδοφόρο μέλλον παρά τίς ὅποιες δυσκολίες καί ἀντιξοότητες τῶν καιρῶν.
Γιά τόν πολιτικό ὁ ὁποῖος μέ σιγουριά καί ἐμπιστοσύνη στήν Ἑλληνική φύτρα ἔλεγε ὅτι « Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμαστε γερό σκαρί καί θ’ ἀντέξωμε. Περάσαμε τόσα καί τόσα... Τώρα θά τούς κάνωμε τό χατήρι;...»
Ἀοίδιμε Πρόεδρε,
Ἀπό αὔριο θά ἀναπαύεσαι καί σωματικά στήν πόλη σου γιά πάντα, ἀφοῦ τό σκήνωμά σου φιλόστοργα θά τό ἀγκαλιάζῃ ἡ Πατραϊκή γῆ, ἡ γῆ τῆς πόλεως τῆς καρδιᾶς σου.
Ἐμεῖς καθώς πλησιάζει ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, θά ἑτοιμάζωμε τόν τόπο γιά νά σταθῇς μαζί μας, ἀφοῦ ποτέ δέν ἔλειψες ἀπ’ αὐτή τήν γιορτή καί οὔτε θά λείψῃς. Καί στήν ἀγαπημένη σου Ἐκκλησιά τῆς Εὐαγγελίστριας τῶν Πατρῶν, θά σκύβῃς εὐλαβικά γιά νά προσκυνῇς τόν Ἐπιτάφιο καί θά ἀκολουθῇς σεμνά τήν λιτανευτική πομπή γιά νά περάσῃς, νά φτάσῃς καί νά γιορτάσῃς τήν Ἀνάσταση, τό αἰώνιο Πάσχα, ἀφοῦ κατά τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο «οὐκ ἔχομεν ὦδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» καί ὅπως ἐσύ ἔλεγες «ἡ μεγαλύτερη προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο εἶναι ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση».
Ἀείμνηστε Πρόεδρε, πατρινέ πού σέ ἀγάπησε ὅλη ἡ Ἑλλάδα, σοῦ καταθέτομε τήν τιμή καί τήν εὐγνωμοσύνη γιά ὅ,τι ἤσουν καί γιά ὅ,τι ἔπραξες γιά τόν τόπο μας, γιά τήν Πατρίδα μας.
Στά παιδιά σου καί στά ἐγγόνια σου ἀφήνεις παρακαταθήκη πολύτιμη καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά αἰσθάνωνται καί θά εἶναι ὑπερήφανοι γιά σένα. Ἐμεῖς τούς ἐκφράζομε τήν ἀγάπη μας καί τίς θερμές εὐχές μας γιά συνέχιση ἐν ὑγιείᾳ τῆς ζωῆς τους καί ἐν εὐλογίαις πολλαῖς παρά Κυρίου.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε ἀδελφέ ἡμῶν, τέως Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Κωστῆ Στεφανόπουλε.»  


• Τά ἐπικήδεια προσφωνήματα ἐκορυφώθησαν μέ τόν ἐπικήδειο λόγο τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου.


0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate