Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Πολλὲς ἐνέδρες ἔστησε ὁ Σύρος βασιλιὰς γιὰ νὰ παγιδεύσει τὸν ἰσραηλιτικὸ στρατό, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Ἕνας «κατάσκοπος» ματαίωνε συνεχῶς τὰ σχέδιά του. Τί συνέβαινε;

Ὁ προφήτης Ἐλισαῖος, ἔχοντας θεία πληροφορία, ἔστελνε ἀγγελιαφόρο στὸν βασιλιὰ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ φανέρωνε τὶς μυστικὲς ἐνέδρες τῶν Σύρων. Ὁ Σύρος βασιλιάς, ἀφοῦ κατ’ ἐπανάληψιν ἀπέτυχαν οἱ ἐνέδρες του, συγκάλεσε τὸ συμβούλιο τῶν ἐπιτελῶν του.

- Θὰ μοῦ πεῖτε τί γίνεται; ρώτησε. Ποιὸς μὲ προδίδει στὸν ἀντίπαλό μου;

- Κανένας, βασιλιά μου, ἀπάντησαν ἐκεῖνοι. Κανένας ἀπὸ μᾶς. Ἀλλὰ ὁ προφήτης Ἐλισαῖος μεταφέρει στὸν βασιλιά του τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ ὅσα λέγεις στὸ κρυφότερο δωμάτιό σου, ἐκεῖ ποὺ κοιμᾶσαι.

- Καὶ ποῦ βρίσκεται αὐτός;

- Στὴ Δωθαΐμ.

Ἀμέσως ἕνα ἰσχυρὸ ἀπόσπασμα μὲ ἱππικό, ἅρματα πολεμικὰ καὶ βαριὰ ὁπλισμένο πεζικὸ περικυκλώνει ἐν μέσῳ νυκτὸς τὴ Δωθαΐμ. Ἕνα παιδάριο ποὺ ὑπηρετοῦσε τὸν προφήτη, καθὼς ξύπνησε τὸ πρωὶ καὶ βγῆκε ἔξω, βλέπει τὴν πόλη περικυκλωμένη ἀπὸ παντοῦ. Τρομοκρατήθηκε. Μὲ κομμένα τὰ πόδια ξαναμπαίνει μέσα καὶ λέγει στὸν Ἐλισαῖο:

- Κύριέ μου, τί θὰ κάνουμε τώρα;

- Μὴ φοβᾶσαι! ἀπάντησε ὁ προφήτης. Ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι μαζί μας εἶναι πολὺ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ἐδῶ.

Ὕψωσε τὰ μάτια του καὶ προσευχήθηκε:

- Ἄνοιξε, Κύριε, τὰ μάτια τοῦ παιδαρίου γιὰ νὰ δεῖ.

Καὶ πράγματι ὁ Θεὸς ἄνοιξε τὰ μάτια τοῦ παιδιοῦ καὶ τί βλέπει; Τὸ βουνὸ ἀπέναντί τους ἦταν γεμάτο ἱππικό, ἐνῷ ἕνα πύρινο ἅρμα κύκλωνε προστατευτικὰ τὸν Ἐλισαῖο. Στρατεύματα ἀγγελικὰ εἶχαν κατακλύσει τὸν χῶρο.

Ὁ Ἐλισαῖος βγῆκε ἔξω. Προχώρησε πρὸς τοὺς Σύρους στρατιῶτες καί, ὅταν τοὺς πλησίασε, προσευχήθηκε:

- Κύριε, πάταξέ τους μὲ ἀορασία.

Ἔτσι καὶ ἔγινε. Οἱ στρατιῶτες εἶχαν ἀνοιχτὰ τὰ μάτια, ἔβλεπαν, μὰ δὲν καταλάβαιναν ποῦ βρίσκονται. Τοὺς εἶπε τότε ὁ Ἐλισαῖος:

- Δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ πόλη καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ζητᾶτε. Ἀκολουθεῖστε με καὶ θὰ σᾶς ὁδηγήσω σ’ αὐτόν.

Καὶ ἔτσι τοὺς ὁδήγησε στὴν τότε πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ, τὴ Σαμάρεια. Ὅταν μπῆκαν στὴν πόλη, ὁ προφήτης παρακάλεσε ξανὰ τὸν Θεό.

- «Ἄνοιξε» τώρα, Κύριε, τὰ μάτια τους.

Ὁ Κύριος «ἄνοιξε» τὰ μάτια τους καὶ μὲ τρόμο εἶδαν πὼς βρίσκονταν μέσα στὴ Σαμάρεια, παγιδευμένοι στὸ κέντρο τοῦ στρατοπέδου τοῦ ἰσραηλιτικοῦ στρατοῦ. Ὁ βασιλιὰς τότε ρώτησε:

- Νὰ τοὺς χτυπήσω, πάτερ;

- Ὄχι, ἀπάντησε ὁ Ἐλισαῖος. Δὲν ἔχεις δικαίωμα σὲ ὅσους δὲν συλλαμβάνεις μὲ τὸ σπαθί σου καὶ τὸ τόξο σου. Σ’ αὐτοὺς ἐδῶ βάλε νὰ φᾶνε καὶ νὰ πιοῦν καὶ στεῖλε τους πάλι πίσω, νὰ ποῦν τὰ νέα στὸν βασιλιά τους.

Πράγματι ὁ Ἰσραηλίτης βασιλιὰς τοὺς παρέθεσε πλούσιο τραπέζι καὶ μετὰ τοὺς ἄφησε ἐλεύθερους. Ἐκεῖνοι γύρισαν στὸν τόπο τους, ἔδωσαν λεπτομερῆ ἀναφορὰ στὸν βασιλιά τους γιὰ ὅλα καὶ δὲν ξαναδοκίμασαν νὰ εἰσβάλουν στὴ γῆ τοῦ Ἰσραήλ.

(Ἐλεύθερη ἀπόδοση ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ [Δ΄ Βασ. 6, 8-23]).

Πολλὲς φορὲς οἱ δυσκολίες ὅμως κυκλώνουν καὶ σένα. Ὄπως τώρα οἱ ἐξετάσεις σου. Ποὺ εἶναι σίγουρα μιὰ δυσκολία. Ὄχι βέβαια ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες τῆς ζωῆς σου. Ἀλλὰ μπορεῖ νὰ φαντάζει πελώρια μέσα σου. Καὶ νὰ σὲ γεμίζει ἄγχος.

Τί κάνεις λοιπὸν τώρα; Πῶς ἀντιμετωπίζεις τὰ πράγματα; Τί βλέπεις γύρω σου; Μόνο τὶς δυσκολίες; Καὶ τρομοκρατεῖσαι σὰν τὸ παιδάριο ποὺ ὑπηρετοῦσε τὸν Ἐλισαῖο;

Χρειάζεσαι τότε ἄλλα μάτια. Μιὰ δεύτερη ὅραση. Πού, πέρα ἀπ’ τὶς δυσκολίες, βλέπει καὶ τὰ «στρατεύματα» ποὺ καταφθάνουν γιὰ βοήθεια. Ἔχεις αὐτὴ τὴν ὅραση;

Σήκωσε λοιπὸν ψηλότερα τὰ μάτια σου. Ζήτα τὴ θεϊκὴ βοήθεια. Ὁ Θεὸς ἔχει τὴ δύναμη νὰ ὑπερκεράσει τὴν κάθε δυσκολία σου. Καὶ ὄχι μόνο μπορεῖ, μὰ καὶ τὸ θέλει νὰ σὲ βοηθήσει. Γιατὶ σὲ ἀγαπάει ὅσο δὲν φαντάζεσαι. Μὲ τρόπο μοναδικό. Τὸ νιώθεις αὐτό; Ἂν ὄχι, ψάξε νὰ βρεῖς τί φταίει. Πάσχεις μήπως κι ἐσὺ ἀπὸ κάποια ἀορασία; Μήπως κάτι δὲν πάει καλὰ σὲ σένα καὶ στὴ σχέση ποὺ χτίζεις μαζί Του;

Σὲ σένα λοιπὸν ἔγκειται λίγο-πολὺ τὸ πᾶν. Ἀπόκτησε τὴν ὅραση ποὺ σὲ φέρνει σ’ αὐτὸ τὸ ἄλλο ἐνεργειακὸ πεδίο, ὅπου δρᾶ ὁ Θεός. Διείσδυσε μὲ κοφτερὴ τὴν πνευματική σου ματιὰ στὸν χῶρο Του καὶ μὴ φοβᾶσαι τίποτε.

Ὅταν βάζεις τὸν ἑαυτό σου σὲ μιὰ τέτοια προοπτική, θά ’χεις ὁπωσδήποτε κάτι θετικὸ ν’ ἀποκομίσεις, ἂν καὶ ὄχι πάντοτε αὐτὸ ποὺ ἐσὺ ἄμεσα προσδοκᾶς. Σίγουρα ὅμως, ὅταν σὲ περιβάλλουν σὰν ἄλλο πύρινο ἅρμα οἱ θεϊκὲς ἐνέργειες, τὸ «ἱππικὸ» τοῦ Θεοῦ, στὴ ζωή σου ὅλη θὰ γεύεσαι μιὰ ἄλλη χαρά, θὰ ἔχεις πάντα μιὰ ἄκρως

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! π. Δημήτριος Μπόκος

Μάιος 2011

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate