Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Σύναξις Ἱεροψαλτῶν στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

 

Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, πραγματοποιήθηκε γενική σύναξη τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στόν παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, τήν Δευτέρα τό ἀπόγευμα 23 Ἰανουαρίου 2023.

Στην ἀρχή τελέστηκε μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα, ἡ ὁποία προσεφέρθη πρός δόξαν Θεοῦ καί τιμήν τοῦ Οὐρανοβάμονος Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί εἰς εὐλογίαν τοῦ ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε λόγους ἀγάπης πατρικῆς πρός τόν ἱεροψαλτικό κόσμο, μίλησε γιά τήν τιμή νά δοξάζουν καί νά ὑμνολογοῦν τόν Θεόν, ἀπό τά ἱερά ἀναλόγια τῶν Ναῶν κατά τήν ὣρα τῆς Θείας Λατρείας, τούς ἐπήνεσε καί τούς εὐχαρίστησε, ἀλλά τούς μίλησε καί γιά πρακτικά θέματα τά ὁποῖα πρέπει νά τυγχάνουν τῆς προσοχῆς των, ὣστε ὃλα νά γίνωνται στήν Ἐκκλησία «κατά τάξιν καί εὐσχημόνως».

Μεταξύ τῶν ἂλλων ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.

1. Ὁ Θεός ἀγαπητοί μου, σᾶς ἐπέλεξεν, ὃπως καί ὃλους ὃσοι ὑπηρετοῦμε εἰς τό ἱερόν Γεώργιόν Του καί σᾶς ἐκάλεσε, ὣστε νά Τόν ὑπηρετήσετε μέ τρόπον θαυμαστόν καί ἐνδεικτικόν τῆς ἀγάπης Του πρός τά πρόσωπά Σας. Σᾶς ἐπροίκισε μέ ὡραίαν φωνήν, μέ ἂλλα τάλαντα καί πολλά χαρίσματα, τά ὁποῖα σᾶς καταξιώνουν εἰς τήν κοινωνίαν.

Ὠκονόμησε δέ νά σᾶς προσκαλέσῃ εἰς τόν ἃγιον οἶκον Του, εἰς τόν Ναόν τῆς δόξης Του δηλαδή, ὃπου τά ἃγια καί ἱερά τελεσιουργοῦνται Μυστήρια, μέ κέντρον τό Μυστήριον τῶν Μυστηρίων, δηλαδή τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὃπου Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς γίνεται κατά τόν χρυσοῦν τήν γλῶτταν πατέρα καί Οἰκουμενικόν διδάσκαλον, Ἃγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον. Σᾶς ἐκάλεσε νά Τόν ὑμνολογῆτε εἰς τάς ἱεράς τελετουργίας, ἐν ἑσπέρᾳ καί πρωί καί μεσημβρίᾳ, ὡς ἐκ προσώπου τοῦ πιστοῦ καί Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Πιστεύω ὃτι ἃπαντες, μνήμονες τῶν εὐεργεσιῶν παρά Κυρίου, Τόν δοξάζετε, Τόν εὐχαριστεῖτε, Τόν ὑπηρετεῖτε καί τά δῶρα ἀπό καρδίας ἀντιπροσφέρετε, ἂδοντες καί ψάλλοντες τάς δυναστείας Του.

2. Ἡ Ἀποστολική πόλις καί Μητρόπολις τῶν Πατρῶν ἒχει λαμπράν παράδοσιν εἰς τά τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς, ἀναγωγικῆς Μουσικῆς καί ψαλμωδίας, ἀφοῦ τά ἱερά ψαλτήρια τῶν μεγαλοπρεπῶν καί ἱστορικῶν Ναῶν της, ἀλλά καί τῶν ἂλλων Ναῶν, διηκόνησαν μεγάλα ἀναστήματα, Ἱεροψάλται καταξιωμένοι, οἱ ὁποῖοι τώρα ἐν οὐρανοῖς μετά τῶν ἀγγέλων συναυλιζόμενοι, ψάλλουν τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ.

Αὐτήν τήν ἱεράν παράδοσιν συνεχίζετε καί σεῖς μέ τοῦ Θεοῦ τήν χάριν∙ αὐτήν τήν παρακαταθήκην εἰς τάς χεῖρα σας ἢ τί λέγω εἰς τήν καρδίαν σας φυλάσσετε∙ αὐτήν τήν μελουργίαν καί ἱεράν μυσταγωγικήν μουσουργίαν προσφέρετε∙ αὐτήν τήν τέχνην εἰς τούς νεωτέρους παραδίδετε, ὣστε νά ὑπάρχῃ ἡ ἱερά συνέχεια τῆς ὑμνολογίας, τῆς ψαλτικῆς τέχνης καί ἱερᾶς ἀπό τά ἀναλόγια τῶν Ἐκκλησιῶν, διακονίας.

3. Ἐπιθυμῶ μέσῳ τῶν λιτῶν αὐτῶν γραμμῶν, βαθυκαρδίως καί εὐγνωμόνως νά σᾶς εὐχαριστήσω διά τάς ὑπηρεσίας τάς ὁποίας προσφέρετε εἰς τήν ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν, εἰς τήν κοινωνία μας, εἰς τήν Ὀρθόδοξον Πατρίδα μας. Ἐπεκτείνων δέ τόν λόγον θά ἒλεγα, διά τήν μεγάλην προσφοράν σας εἰς τόν πολιτισμόν καί εἰς τήν πατρώαν τέχνην τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Καί ὃσοι διακονεῖτε εἰς τήν μεγαλούπολιν τῶν Πατρῶν καί ὃσοι εἰς τούς Ναούς τῶν προαστείων, ἀλλά καί οἱ ἀδελφοί μας Ἱεροψάλται οἱ ὁποῖοι θυσιαστικά προσφέρουν τάς ὑπηρεσίας των εἰς τά ἱερά ἀναλόγια τῶν χωριῶν μας, μέχρι τoῦ μικροτέρου οἰκισμοῦ, ἀξίζετε τῶν συγχαρητηρίων μας, τῆς ἀγάπης, θά ἒλεγα καί τοῦ σεβασμοῦ μας, διά τήν ζέουσαν καρδίαν σας καί τήν ὁλοπρόθυμον διακονίαν σας…»

Στη συνέχεια μίλησε γιά τήν συμμετοχή στή Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, γιά τήν συνεργασία, γιά τήν ἀγάπη, τήν ταπείνωση, τήν ὑπομονή πού πρέπει νά ἒχουν ὃλοι ὃσοι ἀσχολοῦνται μέ τήν Ἐκκλησιαστικήν διακονίαν καί ἐν προκειμένῳ οἱ Ἱεροψάλται.

Ἀκόμη ἀνεφέρθη στήν χρήση τῶν ἡλεκτρονικῶν μέσων (τάμπλετ, ἰσοκράτης κ.λ.π.) καί ἐπέστησε τήν προσοχή ὡς πρός τό θέμα αὐτό, καί ὡς πρός τήν σωστή χρήση τῶν μικροφώνων, καί σέ ἂλλα πρακτικά θέματα. Μετά τό πέρας τῆς συνάξεως στόν Ἱερό Ναό, παρετέθη μικρά δεξίωσις στό παρακείμενο πνευματικό κέντρο, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτοκλήτου.
 

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate