Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

Φανερή ἡ θαυμαστή παρουσία τοῦ ἉγίουΧαραλάμπους. (Εὑρέθη τό κλαπέν Λείψανό του καί ἐπεστράφη στό Ναό του στά Τσουκαλέϊκα Πατρῶν)

Μέ τρόπο θαυμαστό ἐνήργησε ὁ Ἃγιος Χαράλαμπος, ὁδηγώντας τά βήματα τῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν, στόν ἐντοπισμό τοῦ δράστου τῆς κλοπῆς τῆς λειψανοθήκης, μέ τό ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ του Λειψάνου καί ἂλλων ἱερῶν ἀντικειμένων, τά ὁποῖα ὁ ἐν λόγῳ ἱερόσυλος πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἀφήρεσε ἀπό τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στά Τσουκαλέϊκα Πατρῶν.

Τό ἱερό ἀπότμημα τοῦ μαρτυρικοῦ Λειψάνου, εὑρέθη κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, προσεκομίσθη ἀπό τούς Ἀστυνομικούς τῆς Ἀσφαλείας Πατρῶν, στόν Ἱερό Ναό καί παρεδόθη εὐλαβῶς στά χέρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος χοροστατοῦσε στήν ἑσπερινή Ἀκολουθία ἐπί τῇ ἑορτῇ καί ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου.

Ἡ λύπη τοῦ Ἱερέως καί ὃλων τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, μετετράπη σέ ἂφατη χαρά καί ἀγαλλίαση καί τά χείλη σέ προσευχή εὐχαριστήριο ἐκινήθησαν καί σέ δοξολογία πρός τόν Πανάγιο Κύριό μας.

Ἡ Ἀστυνομία εἰδοποίησε τηλεφωνικῶς τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Δημήτριο Μπιλιανό περί τῆς εὑρέσεως τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου, ἐνῶ εὑρίσκετο σέ ἐξέλιξη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ὁ Ἱερεύς ἐνημέρωσε ἀμέσως τόν χοροστατοῦντα Ἀρχιερέα.

Ἡ ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου ἒγινε πανηγυρικά καί συγκινητικά.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐμφανῶς συγκινημένος, ἀνέφερε ὃτι ἐνῶ εἶχε ἂλλο πρόγραμμα κατά τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, μιά παράξενη αἲσθηση καί ἐσωτερική δύναμη, τόσο ἒντονη, τόν ἒκαμε κατά τρόπο ἀνεξήγητο νά ἀλλάξῃ τό πρόγραμμά του καί νά μεταβῇ στά Τσουκαλέϊκα γιά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. Μάλιστα τόν Ἱερέα τόν ἐνημέρωσε γιά τήν παρουσία του μισή ὣρα πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ. Διά τοῦτο καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ὁ ἐντεταλμένος Ἱεροκήρυξ π. Προκόπιος, ὃπως ἦτο στό πρόγραμμα.

«Ἒτσι ἢθελε ὁ Ἃγιος Χαραλάμπης», εἶπε μεταξύ τῶν ἂλλων ὁ Σεβασμιώτατος, «νά τόν ὑποδεχθοῦμε ἐπισήμως κατά τήν ὣρα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς μνήμης του, ἀφοῦ κατ’ αὐτή τήν ἡμέρα καί ὣρα ἐνήργησε θαυμαστῶς γιά τόν ἐντοπισμό τοῦ δράστου τῆς ἱεροσυλίας καί τῆς εὑρέσεως τοῦ ἱεροῦ του Λειψάνου. Μέγα τό ὂνομα τῆς Παναγίας Τριάδος, τιμή ἐν ἐυλαβείᾳ πολλῇ καί προσκύνησις τῶν Ἱερῶν λειψάνων καί τῆς χαριτοβρύτου εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους...»

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς Ἀστυνομικούς τῆς Ὑποδιεθύνσεως Ἀσφαλείας Πατρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνημέρωσαν τόν Ἱεράρχη λεπτομερῶς γιά τό θέμα καί τοῦ ἀνέφεραν, ὃτι ὁ ἐν λόγῳ ἱερόσυλος, κατεῖχε παρανόμως πλῆθος ἱερῶν κειμηλίων καί ἀντικειμένων διά τά ὁποῖα θά ἀκολουθηθῇ ἡ ἀπαραίτητη διαδικασία, ὣστε νά ἀποδοθοῦν στούς Ἱερούς Ναούς ἀπ’ ὃπου ἀφηρέθησαν.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτέλεσε καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τήν Θεία Λειτουργία στόν περικαλλῆ νεόδμητο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στά Τσουκαλέϊκα, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὃπου ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο περί τῆς μαρτυρίας καί τοῦ μαρτυρίου τῶν Ἁγίων καί ἀνεφέρθη στήν θαυμαστή μεσιτεία πρός Θεόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ὁ ὁποῖος ἒσωσε ἐκ τῆς πανώλους λοιμικῆς νόσου, ἐπανειλημένως πολλές πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί θαυμαστῶς διέσωσε τούς κατοίκους τῶν Φιλιατρῶν ἀπό τήν σφαγή τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν.

Ἐπίσης μίλησε γιά τήν εὐλάβεια τῶν Τσουκαλαίων, τήν προστασία τους ἀπό τόν Ἃγιο Χαράλαμπο καί τή θαυμαστή συγκυρία τῆς εὑρέσεως τοῦ κλαπέντος ἱεροῦ Λειψάνου του κατά τήν ὣραν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς του.

Ἐκκλησιάσθη ὁ Γενικός Ἀστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Δυτικῆς Ἑλλάδος, Ὑποστράτηγος κ. Ἀπόστολος Μαρτζάκλης, στόν ὁποῖο ἐξέφρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες καί ἐν τῷ προσώπῳ του εὐχαρίστησε ὃλoυς τούς Ἀστυνομικούς καί ἰδιαιτέρως τούς τῆς Ἀσφαλείας γιά τίς ἐνέργειές τους πρός ἐντοπισμό τῶν ἱεροσύλων καί τῆς ἀνευρέσεως τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους καί γιά τήν ἐν γένει δράση τους πρός ὂφελος τῆς κοινωνίας μας.

Ἂς εὐχαριστήσωμε τόν Ἃγιο, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ὂχι μόνο τώρα, ἀλλά καί πάντοτε μέ τήν τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, μέ τήν μίμηση τῆ ζωῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους διά τῆς καλλιεργείας τῶν ἀρετῶν καί τῆς συμμετοχῆς μας στήν Μυστηριακή ζωή τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.


0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate