Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε (β)


Ο ΘΕΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΜΟΣ
π. Δημητρίου Μπόκου
Τὸ μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, τὸ σχέδιο δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν τελικὴ ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι «τὸ μυστήριον τὸ κεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ τῶν γενεῶν». Ὁ Θεὸς προετοίμαζε τὸν κόσμο γιὰ τὴ μέλλουσα σωτηρία ἀποκαλύπτοντας σταδιακά, διὰ μέσου τῶν προφητῶν, τὸ μυστικὸ περιεχόμενο τοῦ σχεδίου του. Λέγει στὸν προφήτη Ἡσαΐα: «Πάρε ἕνα βιβλίο (ἢ πίνακα) καινούργιο καὶ μεγάλο («τόμον καινοῦ μεγάλου»), καὶ γράψε «γραφίδι ἀνθρώπου», μὲ γράμματα καθαρὰ καὶ γλώσσα καταληπτὴ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, μιὰ προφητεία γιὰ κάποιον, ποὺ θὰ ἔρθει νὰ λαφυραγωγήσει γρήγορα καὶ ὁλοκληρωτικά» (Ἡσ. 8, 1).
Στὸν καινούργιο τόμο τοῦ Ἡσαΐα ἡ Ἐκκλησία βλέπει τὴν Ἀειπάρθενη Μητέρα τοῦ Θεοῦ. «Ἐλλαμφθεὶς Ἡσαΐας τῷ Πνεύματι, τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννης τὸ κύημα τόμον καινὸν ἑώρακεν, ᾧ ἐγράφη ὁ Λόγος σαρκούμενος» (Κανὼν 9ης Σεπτ., ᾠδὴ στ΄). Μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ Ἡσαΐας βλέπει τὸ κύημα τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννας (τὴν Θεοτόκο) σὰν καινούργιο τόμο, μέσα στὸν ὁποῖο γράφτηκε ὁ Λόγος, ἀποτυπώθηκε ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἐνσάρκωσή του.
Τὸ ἴδιο λέγει καὶ ἕνας ὕμνος ἀπ’ τὸν κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου, ποὺ ὑμνεῖ τὴν Παναγία ὡς τόμο (βιβλίο ἢ πίνακα), μέσα στὸν ὁποῖο ἔχει ἐγγραφεῖ ἀπὸ τὸ δάκτυλο τοῦ Θεοῦ Πατέρα ὁ Λόγος, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. «Χαῖρε ὁ τόμος, ἐν ᾧ δακτύλῳ ἐγγέγραπται Πατρὸς ὁ Λόγος, Ἁγνή». Ἐδῶ ὑπονοεῖται καὶ ἡ παρθενία τῆς Θεοτόκου, διότι ἡ μυστικὴ αὐτὴ ἀποτύπωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ μέσα της δὲν ἔγινε μὲ ἀνθρώπινη μεσολάβηση, ἀλλὰ μὲ θεϊκὴ ἐνέργεια, ἀχειροποίητα, ὑπερφυσικά. Ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπινο χέρι, ἀλλὰ «δακτύλῳ Πατρός». Ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ. Καὶ τοῦτο, διότι ἀπὸ ὅλες τὶς γενιὲς τῶν ἀνθρώπων, αὐτὴν μονάχα ἔκρινε ἄξια ὁ Θεὸς νὰ τῆς ἀποκαλύψει τὸ «χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένον μυστήριον». Θεώρησε ὅτι μόνο αὐτὴ ἦταν ἱκανὴ νὰ ὑπηρετήσει τὸ ἐπὶ αἰῶνες κρυμμένο σχέδιο τῆς σωτηρίας μας.
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἡ Θεοτόκος Μαρία ἔγινε ἕνα βιβλίο ποὺ ἔκλεισε μέσα του τὴ θεία βουλή, τὸ ἀρχέγονο ἑπτασφράγιστο μυστικὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας, «βουλὴν Ὑψίστου ἀρχαίαν, ἀληθινήν». Καὶ τὸ κατόρθωσε αὐτὸ ἡ Παναγία, διότι εἶχε ἐνδύσει τὸν ἑαυτό της μὲ «χιτῶνα ἀμόλυντον» καὶ τὸν εἶχε ἀσφαλίσει μὲ «σφραγῖδα ἄθραυστον». Καὶ ἡ σφραγίδα αὐτὴ ἦταν καὶ ὅλα τὰ ἄλλα βέβαια χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ κυρίως ἡ παρθενία καὶ ἡ ἁγνότητά της. Ἡ ἁγία Παρθένος φυλάττει τέλεια τὰ θεῖα μυστήρια ποὺ τῆς ἐμπιστεύεται ὁ Θεός, διότι εἶναι «τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη καὶ παρθενίᾳ φυλαττομένη». Ἔτσι ἡ Παναγία γίνεται «Χριστοῦ βίβλος ἔμψυχος, ἐσφραγισμένη» διὰ τοῦ Πνεύματος (βλ. καὶ ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 380, Μάρτ. 2015).
Ὄντας ὅμως ἡ Θεοτόκος «βίβλος ἔμψυχος, μυστικῶς γεγραμμένη», καὶ «τόμος θεόγραφος» (ἅγ. Νεκτάριος), κατάφερε νὰ φέρει εἰς πέρας τὴ μεγάλη της ἀποστολὴ ἀπολύτως μυστικά, νὰ ἐπιτελέσει ἐντελῶς ἀθόρυβα «τὸ μέγα μυστήριον τοῦ τόκου» της, «τὸ πρὶν τοῖς ἀγγέλοις ἄγνωστον καὶ πρὸ αἰώνων τηρούμενον». Καὶ οἱ ἄγγελοι ἀκόμη, πλὴν τοῦ Γαβριήλ, «οὐκ ἔγνωσαν πῶς ἐσαρκώθη» ὁ Κύριος. Ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο ἦταν, ὅτι ὅλα αὐτὰ διέφυγαν τῆς προσοχῆς τοῦ διαβόλου. «Καὶ ἔλαθε τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρθενία Μαρίας καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου». Τρία κραυγαλέα μυστήρια, τὰ ὁποῖα ὅμως πραγματοποιήθηκαν μέσα στὴ σιγή, «ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ» (ἅγ. Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας).
Τὴν ὑπέροχη Θεομήτορα, ποὺ μᾶς τιμάει ἀφάνταστα μὲ τὸ νὰ δέχεται νὰ εἶναι καὶ δική μας μητέρα, ἂς ὑμνοῦμε καὶ μεῖς μὲ τὰ λόγια τοῦ ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου: «”Χαῖρε, βιβλίον ἐσφραγισμένον, …χαῖρε, τόμος καινοῦ μυστηρίου”, ἐσὺ ποὺ λόγῳ τῆς ἀφθαρσίας σου ἔμεινες ἄθικτη ἀπὸ τὰ πάντα καὶ ὅπου ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ ἔχει πρῶτα (ὁρατὴ) μορφή, ζωγραφίστηκε μὲ γραφίδα ἀνθρώπινης μορφῆς, ἔλαβε δηλαδὴ σῶμα ἀπὸ σένα, αὐτὸς ποὺ ἔγινε σὲ ὅλα ὅμοιος μὲ μᾶς, πλὴν τῆς ἁμαρτίας».
Καὶ κυρίως ἂς μιμούμαστε τὴν ἁγία ζωή της, μὲ τὸ νὰ δεχόμαστε καὶ μεῖς «νόμον θεόγραφον ἔνδον, ἐν πλαξὶ τῶν καρδιῶν ἡμῶν θεόθεν», ὅπως ἔπραξε ἐκείνη καὶ ὅλη ἡ χορεία τῶν ἁγίων μας (Κανὼν 20ῆς Μαρτ., ᾠδὴ ζ΄). (ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 404, Μάρτιος 2017)
Ἀ ν τ ι ύ λ η
Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα
Τηλ. 26820 25861/23075/6980 898 504

0 σχόλια:

ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2019

ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2018-2019

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2018-2019
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate