Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε (α)


ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ
π. Δημητρίου Μπόκου
Στὸ πρῶ­το κι­ό­λας τρο­πά­ριο τοῦ κα­νό­να τοῦ Ἀ­κα­θί­στου Ὕ­μνου ἡ πα­ρου­σί­α τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου, εὐ­φρό­συ­να πα­ρη­γο­ρη­τι­κὴ μέ­σα στὸ κα­τα­νυ­κτι­κὸ φόν­το τοῦ Τρι­ῳ­δί­ου, προ­βάλ­λει δυ­να­μι­κὰ μὲ ἕ­ναν ὁ­λο­ζών­τα­νο συμ­βο­λι­σμὸ ἀ­πὸ τὰ προ­φη­τι­κὰ κεί­με­να τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης:
«Χρι­στοῦ βί­βλον ἔμ­ψυ­χον,
ἐ­σφρα­γι­σμέ­νην σε Πνεύ­μα­τι,
ὁ μέ­γας ἀρ­χάγ­γε­λος,
Ἁγνή, θεώμενος…»
Ὁ Γα­βρι­ήλ, ὑ­πουρ­γὸς (=ὑ­πη­ρέ­της) τοῦ με­γά­λου μυ­στη­ρί­ου τῆς Γεν­νή­σε­ως τοῦ Χρι­στοῦ, βλέ­πει τὴν Πα­να­γί­α σὰν ζωντανὸ βι­βλί­ο τοῦ Χρι­στοῦ, σφρα­γι­σμέ­νο ἀ­πὸ τὸ Ἅ­γιο Πνεῦ­μα.
Τὰ λό­για αὐ­τὰ θυ­μί­ζουν τὴ συνήθη προ­τρο­πὴ τοῦ Θε­οῦ νὰ γρά­ψουν οἱ προ­φῆ­τες τοὺς λό­γους του σὲ βι­βλί­ο καὶ ἐν συ­νεχείᾳ νὰ τὸ κλεί­σουν καὶ νὰ τὸ σφρα­γί­σουν, ὥ­στε νὰ φυ­λα­χθοῦν μὲ ἀ­σφά­λεια γιὰ τὶς μελ­λον­τι­κὲς γε­νι­ές. Ἔτσι, π. χ., «καὶ σύ, Δα­νι­ήλ, λέ­γει, κλεῖ­σε τοὺς λό­γους μου “καὶ σφρά­γι­σον τὸ βι­βλί­ον” ἕ­ως τὸν και­ρὸ τοῦ τέ­λους» (Δαν. 12, 4). Ἀν­τι­στοί­χως καὶ στὸν προ­φή­τη Ἡ­σα­ΐ­α λέ­γει: «Οἱ λό­γοι αὐ­τοὶ τοῦ Κυ­ρί­ου θὰ εἶ­ναι σὰν τοὺς λό­γους τοῦ βι­βλί­ου ποὺ μέ­νει σφρα­γι­σμέ­νο καὶ κλει­σμέ­νο. Ἂν δο­θεῖ αὐ­τὸ σὲ ἄν­θρω­πο ποὺ γνω­ρί­ζει γράμ­μα­τα καὶ τοῦ εἰ­ποῦν: “Δι­ά­βα­σε αὐ­τὰ ποὺ πε­ρι­έ­χει τὸ βι­βλί­ο”, ἐ­κεῖ­νος θὰ ἀ­παν­τή­σει: “Δὲν μπο­ρῶ νὰ τὰ δι­α­βά­σω, για­τὶ τὸ βι­βλί­ο εἶ­ναι κλει­σμέ­νο καὶ σφρα­γι­σμέ­νο”» (Ἡσ. 29, 11).
Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α συν­δέ­ει ἄ­με­σα τὶς προ­φη­τι­κὲς αὐ­τὲς εἰ­κό­νες μὲ τὴν Παρ­θέ­νο Μα­ρί­α, γιὰ νὰ τονίσει τὴν ἀπόλυτη καθαρότητά της, τὴν ἀμόλυντη παρθενία της. Αὐ­τὴ εἶ­ναι τὸ κλει­στὸ (σφρα­γι­σμέ­νο) βι­βλί­ο, ὅ­πως λέ­γεται στὰ προ­ε­όρ­τια τῆς Γέννησής της: «“Τὸ ἐ­σφρα­γι­σμέ­νον νῦν βι­βλί­ον ἀ­πο­τί­κτε­ται, ὅπερ ἀναγνώσεται οὐδόλως φύσεως νόμῳ βροτός”, τὸ ὁ­ποῖ­ο κα­νέ­νας θνη­τὸς δὲν θὰ ἀ­να­γνώ­σει κατὰ τὸν φυσικὸ νόμο, ἀ­φοῦ φυ­λάσ­σε­ται (κλει­στὸ) γιὰ κα­τοί­κη­ση τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ, ὅ­πως προ­φή­τευ­σαν τὰ βιβλία τῶν θε­ο­φό­ρων προ­φητῶν διὰ τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος» (Κανὼν 7ης Σε­πτ., ᾠ­δὴ ε΄).
Ἡ προ­φη­τι­κὴ ρή­ση τοῦ Ἡ­σα­ΐ­α ἐκ­πλη­ρώ­νε­ται τὴ στιγμὴ ἀ­κρι­βῶς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅταν ἀ­πο­στέλ­λε­ται ὑ­πὸ τοῦ Θε­οῦ ὁ ἀρ­χάγ­γε­λος Γα­βρι­ήλ, κομίζων «χαρᾶς εὐαγγέλια», πρὸς τὴν Παρ­θέ­νο Μα­ρί­α, ἀρ­ρα­βω­νι­α­σμέ­νη ἤ­δη μὲ τὸν Ἰ­ω­σήφ.
«Ἄ­κου­σε τί λέ­γει ὁ προ­φή­της γι’ αὐ­τὸν τὸν ἄν­θρω­πο καὶ γι’ αὐ­τὴν τὴν παρ­θέ­νο: “Θὰ δο­θεῖ αὐ­τὸ τὸ σφρα­γι­σμέ­νο βι­βλί­ο σὲ ἄν­θρω­πο, ποὺ γνω­ρί­ζει γράμ­μα­τα”. Τί ἄλ­λο ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὴν ἀ­μό­λυν­τη παρ­θέ­νο ση­μαί­νει τὸ σφρα­γι­σμέ­νο βι­βλί­ο; Ἀ­πὸ ποι­οὺς θὰ δο­θεῖ; Εἶ­ναι φα­νε­ρὸ πὼς θὰ δο­θεῖ ἀ­πὸ τοὺς ἱ­ε­ρεῖς. Σὲ ποι­όν; Στὸν Ἰ­ω­σὴφ τὸν ξυ­λουρ­γό. Αὐ­τὸς ὁ Ἰ­ω­σὴφ προ­η­γου­μέ­νως εἶ­χε συ­νά­ψει σε­μνὸ γά­μο καὶ ἀ­πέ­κτη­σε τέ­κνα. Ἀ­φοῦ ὅ­μως ἔχασε τὴ γυ­ναί­κα του, ζοῦ­σε τὴν ὑ­πό­λοι­πη ζω­ή του μὲ σω­φρο­σύ­νη, ἀ­να­τρέ­φον­τας τὰ τέ­κνα του “ἐν παι­δείᾳ καὶ νου­θε­σίᾳ Κυ­ρί­ου”. Οἱ ἱ­ε­ρεῖς λοι­πὸν ἀρ­ρα­βώ­νι­α­σαν τὴ Μα­ρί­α μὲ τὸν Ἰ­ω­σὴφ λό­γῳ τῆς σω­φρο­σύ­νης του καὶ τὴν ἐμ­πι­στεύ­τη­καν σ’ αὐ­τόν, ἀ­να­μέ­νον­τας τὸν και­ρὸ τοῦ γά­μου. Αὐ­τὸς ὅ­μως, ἀ­φοῦ ἔ­λα­βε τὴν Παρ­θέ­νο, ἔ­μελ­λε νὰ τὴ φυ­λά­ξει ἀ­μό­λυν­τη.
Αὐ­τὸ προ­α­να­φώ­νη­σε ἀ­πὸ πο­λὺ πα­λιὰ ὁ προ­φή­της: “Θὰ δο­θεῖ, λέ­γει, αὐ­τὸ τὸ σφρα­γι­σμέ­νο βι­βλί­ο σὲ ἄν­θρω­πο ποὺ γνω­ρί­ζει γράμ­μα­τα”, δη­λα­δὴ ποὺ ἔ­χει λά­βει πεί­ρα τοῦ γά­μου καὶ ἐ­κεῖ­νος θὰ πεῖ: “Δὲν μπο­ρῶ νὰ τὸ δι­α­βά­σω”. “Για­τί, Ἰ­ω­σήφ, δὲν μπο­ρεῖς;” “Δὲν μπο­ρῶ, θὰ ἀ­παν­τή­σει ὁ Ἰ­ω­σήφ, νὰ τὸ δι­α­βά­σω, για­τὶ τὸ βι­βλί­ο ἔ­χει σφρα­γι­σθεῖ (εἶ­ναι κλει­στό)”. “Γιὰ ποι­ὸν φυ­λάσ­σε­ται;” “Φυ­λάσ­σε­ται γιὰ κα­τοι­κη­τή­ριο τοῦ Δη­μι­ουρ­γοῦ τῶν ὅ­λων”» (ἅγ. Ἰ­ω. Χρυ­σό­στο­μος κ. ἄ.).  
Μὲ τὴν ἔλευση τοῦ ἀρχαγγέλου στὴν Παρθένο καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀρχαίας βουλῆς τοῦ ὑψίστου Θεοῦ, φανερώνεται ἀκριβῶς ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Παναγία σφραγίστηκε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ παραμένει κλειστὸ πλέον βιβλίο, απρόσιτο σὲ κάθε ἄνθρωπο. Ἡ ταπεινὴ κόρη θὰ εἶναι στὸ ἑξῆς Νύμ­φη ἀ­νύμ­φευ­τη τοῦ Πλαστουργοῦ της, πάντοτε παρ­θέ­νος στὸ σῶ­μα καὶ στὴν ψυ­χή, διὰ βίου πάνα­γνη σὲ παν­τέ­λει­ο βαθ­μό. «Ἀειπάρθενος». Γι’ αὐτὸ καὶ ἀ­ξι­ώ­νεται νὰ ἐγ­γρά­ψει μέ­σα της καὶ νὰ φα­νε­ρώ­σει μὲ ἀ­λη­θι­νὸ καὶ μο­να­δι­κὸ τρό­πο τὸν Χρι­στό. Νὰ γί­νει «Χρι­στοῦ βί­βλος ἔμ­ψυ­χος, ἐ­σφρα­γι­σμέ­νη» διὰ τοῦ Πνεύ­μα­τος.
Ἂς διδαχθοῦμε ἀ­πὸ τὸν τρό­πο της γιὰ νὰ γίνουμε κι ἐμεῖς βιβλίο Χριστοῦ. Νὰ γραφτεί «ἐ­πι­στο­λὴ Χρι­στοῦ» καὶ μέ­σα σὲ μᾶς, «ἐν πλα­ξὶ καρ­δί­ας σαρ­κί­ναις», στὶς σάρκινες πλάκες τῆς καρδιᾶς μας. Ὄ­χι μὲ με­λά­νι, «ἀλ­λὰ Πνεύ­μα­τι Θε­οῦ ζῶν­τος» (Β΄ Κορ. 3, 3).
Τί μᾶς ἐμ­πο­δί­ζει νὰ μαθητεύσου­με κοντά της;
(ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 380, Μάρτιος 2015 - ἐπηυξημένο)       
Ἀ ν τ ι ύ λ η
Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα
Τηλ. 26820 25861/23075/6980 898 504
e-mail: antiyli.gr@gmail.com

0 σχόλια:

«Ἡ θυσιαστική καί σωτήρια στάση τῆς Ἐκκλησίας»

«Ἡ θυσιαστική καί σωτήρια στάση τῆς Ἐκκλησίας»
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2019-2020

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2019-2020
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate