Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Ἐγκαίνια τοῦ νέου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας Παντανάσσης Πατρῶν.

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
12.10.2015.

Ἕνα στολίδι ἀπέκτησε ἡ Ἐνορία Παντανάσσης Πατρῶν, τό νέο πνευματικό της κέντρο, ὅπου θά στεγασθοῦν ὅλες οἱ μετά τήν Θεία Λειτουργία δραστηριότητες.
Πρόκειται, γιά ἓνα παραδοσιακό κτήριο, τό ὁποῖο ἐδώρισαν στήν Ἐνορία εὐσεβεῖς συμπολίτες μας, οἱ ὁποῖοι παρεκάλεσαν νά τηρηθῇ ἡ ἀνωνυμία τους.
Πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν, Ἱερεῖς καί ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν παρέστησαν στήν σεμνή καί συγκινητική τελετή τῶν Ἐγκαινίων.
Μετά τόν ἁγιασμό τόν ὁποῖο ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ὡμίλησε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παντανάσσης Πατρῶν, αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος εἶπε τά ἑξῆς:
«Αὔτη ἡ τῶν ἐγκαινίων ἡμέρα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τῆς Παντανάσσης τῶν Πατρῶν, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ »
Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Σᾶς καλοῦμε αὐτή τήν ὥρα τήν εὐλογημένη νά χαρῆτε μαζί μας, διότι ἕνα ὄνειρο ἐτῶν γίνεται γιά τήν ἐνορία μας πραγματικότητα.
Ἤδη πρό ὀλίγου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐτέλεσε τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό γιά νά ἐγκαινιάσῃ τό νέο Ἐνοριακό μας κέντρο, τό ὁποῖο εἶναι ἡ προέκταση τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παντανάσσης, καθώς τά πάντα ξεκινοῦν ἀπό τό Ἅγιο Θυσιαστήριο, τό ὁποῖο εἶναι τό ὄντως κέντρο τῆς ἐνορίας καί τῆς ζωῆς μας.
Τοῦτος ὁ χῶρος ποῦ ἐγκαινιάσθηκε σήμερα, θά δέχεται καί θά ἐξυπηρετῆ ὅλες τίς μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐκδηλώσεις, δηλαδή, τίς πνευματικές συναντήσεις, τούς κύκλους μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, τά κατηχητικά Σχολεῖα, τίς διαλέξεις καί ἄλλες κοινωνικές ἀνάγκες τῆς ἐνορίας μας.
Ἐπιτρέψατέ μου τήν ἱεράν αὐτή στιγμή ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἱερατείου καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ναοῦ μας, νά ἐκφράσω ἀπό καρδίας εὐγνωμοσύνη καί δόξα εἰς Τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ἡμῶν καί τήν ἔφορον τῆς ἐνορίας μας Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παντάνασσάν μας, διά τήν πολλήν καί ἄμετρον εὐλογίαν καί χάριν Της, ὥστε νά καθιερώνεται σήμερα τοῦτο τό κτήριο ὡς πνευματική κυψέλη τῆς ἐνορίας μας.
Ἐκ δευτέρου, καθηκόντως πράττοντες, εὐχαριστοῦμε θερμῶς τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, ἐνορίτες εὐσεβεῖς καί ἐκλεκτούς, οἱ ὁποῖοι ἐκ τῆς ἀγαπώσης τόν Κύριον καρδίας των καί τῆς εὐλαβείας των πρός τό Σεπτόν πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, συνεπικουροῦντες τό ἐπιτελούμενον πρός δόξαν Θεοῦ ἔργον, προέβησαν στήν δωρεάν ὁλοκλήρου αὐτοῦ του λαμπροῦ οἰκοδομήματος.
Σεβόμενοι τήν ἐπιθυμίαν τούς διά τήν τήρηση τῆς ἀνωνυμίας τους, ὀνομάζομε –χωρίς νά κατονομάζομε- μεγάλους δωρητές καί εὐεργέτες τῆς ἐνορίας μας, προσευχόμενοι διά τήν ὑγείαν τους καί τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους, ὡς ἀντίδωρο ἐκ τοῦ Παναγάθου καί Δωρεοδότου Θεοῦ.
Ἀκόμη, ἔκφραζομεν θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς δωρητές, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἠθικῶς, εἴτε ὑλικῶς, ὑπεστήριξαν αὐτή τήν εὐλογημένη προσπάθεια, ὥστε ἐν τῷ συνόλῳ της ἡ Ἐνοριακή δραστηριότητα νά ἀποδίδῃ καρπούς πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία ψυχῶν.
Ἐν τέλει, ὀφείλω νά καταθέσω τόν ἄπειρον σεβασμό ὅλων μας καί τίς εὐχαριστίες μας πρός τό πρόσωπόν Σας Σεβασμιώτατε, διά τήν ὑποστήριξιν Σᾶς εἰς τήν ἀποκατάστασιν τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ, ἀλλά, καί διά τήν ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνη ποῦ ἐπιδείξατε στή ταπεινότητά μας καί τούς συνεργάτες μας, μέ ἀποτέλεσμα σήμερα ὅλοι μαζί, ἱερός κλῆρος καί λαός τοῦ Θεοῦ, νά συνευφραινόμεθα στή μεγάλη αὐτή χαρά τῆς ἐνορίας μας.
Δόξα τῷ Θεῶ, πάντων ἕνεκεν».

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἀνεφέρθη στήν σημασία τῆς ἀποκτήσεως πνευματικοῦ κέντρου στήν Ἐνορία Παντανάσσης, στήν ἐργασία πού ἐπιτελεῖται στήν Ἐνορία καί στίς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, ἀλλά καί τῶν συνεφημερίων του καί τῶν λοιπῶν συνεργατῶν του.
Ἐπίσης, ἐτόνισε τήν ὡραία καί εὐγενῆ πράξη τῶν εὐσεβῶν Δωρητῶν τοῦ οἰκήματος, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά τηρηθῇ ἡ ἀνωνυμία τους, κάτι πού μαρτυρεῖ τήν σεμνότητα καί ταπείνωσή τους. Τούς προέβαλε δέ ὡς πρότυπα εὐσεβῶν καί ἐναρέτων ἀνθρώπων.
Ἀκόμη, ἔκανε λόγο γιά τούς ἐθελοντές στό ἔργο τῆς Ἐνορίας καί εὐχαρίστησε τίς ἱερατικές οἰκογένειες, τίς Πρεσβυτέρες καί τά τέκνα τῶν Ἱερέων, πού ὄχι μόνο στήν συγκεκριμένη Ἐνορία, ἀλλά σέ ὅλες τίς Ἐνορίες σηκώνουν τόν σταυρό τῆς ὡραίας πνευματικῆς καί κοινωνικῆς προσπαθείαςμαζί μέ τούς Ἱερεῖς μας.
Δέν παρέλειψε ὁ Σεβασμιώτατος νά ἀναφερθῇ στό σπουδαῖο καί πολυσχιδές ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖται μέ ζέση ψυχῆς σέ δύσκολους καιρούς, πρός δόξαν Θεοῦ καί κουφισμόν πνευματικό καί ἐνίσχυση τοῦ Λαοῦ μας.
Τέλος, ἀνεκοίνωσε ὅτι τά θυρανοίξια τοῦ πλήρως ἀνακαινισθέντος μεγαλοπρεποῦς καί ἱστορικοῦ Ναοῦ τῆς Παντανάσσης, ὁ ὁποῖος εἶχε ὑποστῆ πολύ μεγάλες ζημιές ἀπό τόν σεισμό τοῦ 2008, θά πραγματοποιηθοῦν στίς 21 Νοεμβρίου 2015.
Μετά τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων ἔγινε ἡ ξενάγηση στούς χώρους τοῦ πνευματικοῦ κέντρου καί παρετέθη μικρά δεξίωσις.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate