Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Στην Πά­τρα ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρέ­ας και Υ­πέρ­τι­μος Έ­ξαρ­χος Ι­α­πω­νί­ας κ. Αμ­βρό­σι­ος.

Την ερ­χο­μέ­νη Τε­τάρ­τη 17 Ι­ου­νί­ου με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου θα έρ­θει στην Πά­τρα ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρέ­ας και Υ­πέρ­τι­μος Έ­ξαρ­χος Ι­α­πω­νί­ας κ. Αμ­βρό­σι­ος.
Το α­πό­γευ­μα της ί­δι­ας η­μέ­ρας στις 7.30 θα μι­λή­σει στην νέα αί­θου­σα εκ­δη­λώ­σε­ων-ο­μι­λι­ών του Συλ­λό­γου Ορ­θο­δό­ξου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μι­α­ού­λη 68, με θέ­μα: «Η Ορ­θό­δο­ξη Μαρ­τυ­ρία μπρο­στά στις νέ­ες προ­κλή­σεις».
Προ­η­γου­μέ­νως θα τε­λε­στεί Α­γι­α­σμός για την έ­ναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας της νέ­ας Αί­θου­σας Εκ­δη­λώ­σε­ων, που βρί­σκε­ται πα­ρα­πλεύ­ρως του νε­ο­α­νε­γει­ρό­με­νου να­ού του Συλ­λό­γου.
Με­τά την ο­μι­λία θα προ­βλη­θεί DVD για την δρά­ση και την ζωή της Ορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας στην «Χώ­ρα της Πρω­ϊ­νής Γα­λή­νης». 
Την εκ­δή­λω­ση θα ε­πι­σφρα­γί­σει o Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας κ. Χρυ­σό­στο­μος και θα την πλαι­σι­ώ­σει βυ­ζαν­τι­νός χο­ρός υ­πό την δι­εύ­θυν­ση του Πρω­το­ψάλ­τη κ.Α­ρι­στεί­δη Μπου­χά­γι­ερ.
Ε­πι­συ­νά­πτον­ται: το βι­ο­γρα­φι­κό του Μη­τρο­πο­λί­τη Κο­ρέ­ας κ. Αμ­βρο­σί­ου κα­θώς και φω­το­γρα­φι­κό υ­λι­κό α­πό την ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα της Μη­τρό­πο­λης Κο­ρέ­ας και το Πα­νε­πι­στή­μιο HUFS, ό­που δι­δά­σκει. 
Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να ζη­τή­σε­τε α­πό τον πρό­ε­δρο του Συλ­λό­γου κ. Νί­κο Σί­μο στο τη­λέ­φω­νο 2610 329-737 κα­τά τις ερ­γά­σι­μες η­μέ­ρες και ώ­ρες.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Μητροπολίτου Κορέας και υπερτίμου Εξάρχου Ιαπωνίας κ. Αμβροσίου 

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορέας, υπέρτιμος και Έξαρχος Ιαπωνίας, κ. Αμβρόσιος (κατά κόσμο Αριστοτέλης) Ζωγράφος γεννήθηκε στην Αίγινα στις 15 Μαρτίου 1960. Στο νησί ολοκλήρωσε τις εγκυκλίους σπουδές του. Το 1983 έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1985 και Πρεσβύτερος το 1991. 
Ως κληρικός υπηρέτησε στην Ι. Μητρόπολη Νικαίας (υπεύθυνος Γραφείου Νεότητας και του ιδιαιτέρου Γραφείου του αειμνήστου Μητροπολίτη Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου) και εις την Ι. Μητρόπολιν Μονεμβασίας και Σπάρτης. Κατά τα έτη 1988-1989 εργάσθηκε στην περιώνυμο βιβλιοθήκη και πινακοθήκη της Ι. Μονής του Θεοβάδιστου Όρους Σινά. 
Το διάστημα 1991-1993 με υποτροφία της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής μετεκπαιδεύθηκε στη Θεολογική Σχολή του Τίμιου Σταυρού Βοστόνης, Η.Π.Α., από όπου έλαβε το δίπλωμα Th.M. (Πατρολογίας) και κατά τα έτη 1993-1996, με υποτροφία της Θεολογικής Σχολής του Princeton (PTS), παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Θεολογική Σχολή του Princeton University, και έλαβε το δίπλωμα Th.M. (Εκκλησιαστικής ιστορίας και ιστορίας Τέχνης), εργαζόμενος παράλληλα γιά την συγγραφή της διδακτορικής διατριβής του. 
Κατά τα έτη των μεταπτυχιακών σπουδών του στην Αμερική (1991-1996), υπηρέτησε αφ' ενός μεν ως περιοδεύων ιεροκήρυκας στις ελληνορθοδόξους Κοινότητες της περιοχής New England, απεσταλμένος υπό της Ι.Μητροπόλεως Βοστόνης, αφ' ετέρου δε ως εφημέριος στις Ελληνορθοδόξους Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας (Toms River, New Jersey) και Αγίας Τριάδας (Bargaintown, New Jersey). Τη 21ην Δεκεμβρίου 1998 αναγορεύθηκε αριστούχος Διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την 23ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους μετέβη στην Κορέα γιά να εργασθεί ιεραποστολικώς στην Ορθόδοξο Εκκλησία, της Κορέας, στην οποίαν υπηρέτησε ως ιερατικός προϊστάμενος του Καθεδρικού Ι.Ναό Αγίου Νικολάου Σεούλ και ως Πρωτοσύγκελος της νεοϊδρυθείσης Ι. Μητροπόλεως Κορέας. 
Την 21ην Δεκεμβρίου 2005 εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Βοηθός παρά τον Μητροπολίτη Κορέας Επίσκοπος, υπό τον τίτλο της πάλαι πότε διαλαμψάσης Επισκοπής Ζήλων. Εκτός από άρθρα και μελέτες, που έχει δημοσιεύσει σε διάφορα περιοδικά, έχει συγγράψει και τις εξής εργασίες: "The Social Teachings of St. Gregory Palamas, Based on his 63 Homilies", The Contribution of St. Basil the Great to the Formation of the Monastic Ideal", "Iconography in the Liturgical Life of the Medieval Greek Church", και Ο Γαβριήλ Θεσσαλονίκης και το αποδιδόμενο εις αυτόν ανέκδοτον Ομιλιάριον". 
Συμμετείχε ως μέλος της Πατριαρχικής αντιπροσωπείας στις Συνελεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Conference on World Mission and Evangelism), Σάο Πάολο, Βραζιλία (1997) και στην Αθήνα (2005) και στο Συνέδριου των ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών του "Συνδέσμου" στο Βελιγράδι (1998). 
Παράλληλα προς την εκκλησιαστική διακονία του εις την Ι. Μητρόπολη Κορέας υπηρετεί και ως Καθηγητής στο νεοσύστατο Τμήμα Ελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου HUFS (Hankuk University of Foreign Studies). Μητροπολίτης Κορέας και Υπερτιμος Έξαρχος Ιαπωνίας εξελέγη στις 28 Μαΐου 2008 από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι κατά σάρκα αδελφός του Μητροπολίτη Ύδρας Σπετσών Αιγίνης κ. Εφραίμ.

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate