Σάββατο 4 Απριλίου 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝἘν Πάτραις τῇ 3ῃ Ἀπριλίου 2020

Ἀριθμ. Πρωτ.:143

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 355η


 Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον καί

τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν

   

  

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

Διά τῆς παρούσης σᾶς ἀποστέλλομε τήν ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 1626/711/2-4-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Περί τῶν ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 1.4.2020 ὡς πρός τό ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19» προκειμένου νά ἐνημερωθῆτε διά τάς σχετικάς ἀποφάσεις.

Πρός δέ τούτοις καί ὡς συνέχεια τῆς ἐπικοινωνίας μας σημειώνω μέ ἀγάπη πατρική τίς παρακάτω σκέψεις.

Ἐνωτίζομαι μετά συνοχῆς καρδίας πάντοτε τούς λόγους σας, τίς ἀναζητήσεις σας, τήν ἀγωνία σας, τόν πόνο τῆς καρδιᾶς σας καί διαβάζω μετά πολλῆς συγκινήσεως  τά ὃσα μοῦ γράφετε κατ’ αὐτόν τόν καιρό, γιά πολλά θέματα, κυρίως ὃμως γιά τό θέμα τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί βεβαίως τῆς Θείας Λειτουργίας καί γιά τήν βαθειά ἐσωτερική σας ἀνάγκη, ἀφ’ ἑνός μέν νά ἐκκλησιάζεσθε, ἀφ’ ἑτέρου δέ καί κυρίως νά κοινωνῆτε τῶν Θείων καί Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἐν’ ὂψει μάλιστα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς ἑορτῆς τῶν ἑορτῶν, τοῦ Ἁγίου Πάσχα, αὐτή ἡ ἀνάγκη γίνεται περισσότερον ἐπιτακτική.

Ὥς πνευματικά μου παιδιά, προφανῶς γνωρίζετε ὃτι ὁ πόνος καί τό ἂλγος καί τῆς ἰδικῆς μου καρδίας εἶναι μέγιστα κατ’ αὐτόν τόν καιρόν, ἓνεκα τῶν δυσκολιῶν πού προέκυψαν, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Θεός, ἀπό τήν ἐπέλαση τῆς φοβερᾶς λοιμικῆς νόσου, ἡ ὁποία δυστυχῶς ἁπλώθηκε σέ ὃλο τόν πλανήτη καί ἐξ’ αἰτίας τῆς ὁποίας χιλιάδες ἀδελφοί μας, ἀνά τόν κόσμον, ἒχασαν τήν ζωή τους καί πολλοί ἂλλοι παραμένουν στά Νοσοκομεῖα.

Συστρατευτήκαμε ἢδη ὃλοι μας εἰς θερμοτάτην προσευχήν καί συνεχίζομε δεόμενοι πρός τήν συμπαθεστάτην τοῦ Κυρίου ἀγαθότητα, ὣστε νά φανῇ ὁ οὐράνιος καί φιλεύσπλαχνος Πατήρ ἳλεως πᾶσιν ἡμῖν καί παρά τήν μεγίστην ἁμαρτωλότητά μας νά μᾶς ἐλεήσῃ, ἀποδιώκοντας τήν λοιμική νόσο ἡ ὁποία μαστίζει τόν κόσμο.

Κατ' αὐτό τόν καιρόν τῆς σκληρῆς δοκιμασίας συμπάσχομε μαζί σας. Τόσον ἡ ἐλαχιστότητά μου, ὃσον καί ὃλοι οἱ Ἱερεῖς μας, ἐπιτελοῦμε τό χρέος μας ἒναντι τοῦ Κυρίου καί ἒναντι τοῦ ποιμνίου μας. Λειτουργοῦμε, προσευχόμεθα, κηρύττομε, σᾶς ἐπιστηρίζομε παντί τρόπῳ, ἀσκούμενοι πρῶτοι ἐμεῖς στήν ὑπομονή, ἓως ὃτου ὁ Κύριος εὐδοκήσῃ τήν λύση ἐκ τῆς συνεχούσης ἡμᾶς λύπης καί ὀδύνης.

Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, δόξα τῷ Θεῷ, ἒχομε τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας, μέσῳ τοῦ τηλεοπτικοῦ μας σταθμοῦ «ΛΥΧΝΟΣ», τοῦ ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 88.4.fm stereo» καί οἱουδήποτε ἄλλου τρόπου, χρησιμοποιῶντας ὅλα τά σύγχρονα μέσα. Δόξα τῷ Θεῷ πού μᾶς ἒχει χαρίσει καί αὐτή τήν δυνατότητα.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὁ καθένας ἀπό μᾶς, ἐργαζόμεθα μέ ὃλες μας τίς δυνάμεις γιά ὃ,τι καλύτερο γιά τό ποίμνιό μας, φροντίζοντες ἀφ’ ἑνός μέν γιά τήν ψυχική του ὑγεία, ἀφ’ ἑτέρου δέ γιά τήν σωματική, ἀφοῦ τό σῶμα μας, ὡς λέγει ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι «ναός τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος».(Πρ.Κορινθ.Α’Στ,19)

Ἀγωνιζόμεθα διά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τό Ἃγιον Πάσχα, πάντοτε λαμβάνοντες ὑπ’ ὂψη μας καί ὃλες τίς παραμέτρους πού συνιστοῦν προστασία τοῦ Λαοῦ μας ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ άλλοτρίου καί νόσου λοιμικῆς.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν Θεία Κοινωνία, ἒχομε ἢδη δώσει κατευθυντήριες γραμμές στούς Ἱερεῖς μας. Δύνασθε νά ἐπικοινωνῆτε μέ τόν Ἐφημέριο τῆς Ἑνορίας σας διά τό θέμα αὐτό.

Ἀγαπητοί μου,  ὃλοι ὑποφέρομε πνευματικά κατ’ αὐτήν τήν περίοδο. Ὃμως, πάλιν διά τάς ἁμαρτίας μας, ὁ Κύριος οἰκονόμησε νά κάνωμε αὐτή τήν θυσία κατ’ αὐτόν τόν καιρόν. Θαυμάζομε τήν εὐλάβεια τῶν ἀνθρώπων, ὑποκλινόμεθα μπροστά στόν ἒνθεο ζῆλο τους. Ὃμως ὁ καθείς ἐξ’ ἡμῶν δέν λειτουργεῖ μόνος του. Ὃ,τι ἰσχύει γιά ὃλη τήν Ἐκκλησία, ἰσχύει καί γιά τόν καθένα μας. Δέν εἲμεθα αὐτόνομοι καί ἀνεξάρτητοι. Ἠ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Κεφαλή της εἶναι ὁ Χριστός καί ἐμεῖς τά μέλη τοῦ Σώματος.

Εὐτυχῶς, ἀδελφοί μου, φαίνεται ὃτι ὁ Θεός ἀγαπάει πολύ τήν Πατρίδα μας καί διά τόν λόγον αὐτόν, ἡ κατάσταση δέν εἶναι, εὐτυχῶς ἐπαναλαμβάνομεν, ἀνεξέλεγκτος. Τήν δέ πόλιν μας, πιστεύομεν ἀκραδάντως, ὃτι προστατεύει κατά τρόπον θαυμαστόν ὁ Ἂγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Κάρας, τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ Τάφου τοῦ ὁποίου, ἀδιαλείπτως προσευχές καί δεήσεις ἀναπέμπονται. Ἀπαραίτητη ὅμως εἶναι καί ἡ δική μας προσοχή καί ἡ λήψη τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων, προκειμένου νά μή βρεθοῦμε πρό μεγαλυτέρων δυσκολιῶν.

Προσωπικῶς, λαχταρῶ νά δῶ τά παιδιά μου ἐν τῷ οἲκῳ τοῦ Κυρίου καί προσεύχομαι νά εἶναι ὃλα ὑγιῆ. Δέν θά ἢθελα ποτέ νά δῶ κανένα παιδί μου στό κρεββάτι τοῦ πόνου καί τῆς ἀσθενείας, ἀκόμη δέ, τό χειρότερο, νά ἀγωνίζεται γιά τήν ζωή του μέσα σέ κάποια μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας. Ἐπίσης ποτέ δέν θά ἢθελα, νά φεύγουν κάποιοι συνάνθρωποί μας καί νά μή δύνανται οὒτε οἱ δικοί τους νά τούς ἀποχαιρετήσουν.

Γι’ αὐτό λοιπόν, ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, σᾶς διαβεβαιῶ ὃτι κάνω καί θά συνεχίσω νά κάνω, ὁποιαδήποτε θυσία, μέ τήν αἲσθηση βαθειᾶς εὐθύνης ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, γιά τήν διαφύλαξη τῆς ψυχοσωματικῆς ὑγείας τῶν πνευματικῶν μου παιδιῶν. Αὐτό πράττομε μέχρι σήμερα μέσῳ μάλιστα ὀδυνηρᾶς ὁδοῦ, τήν ὁποία μέ κόπο, ἀλλά καί ὑπομονή διατρέχομεν «ἀφορῶντες  εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν».(Ἐβρ.12,2)

Οἱ πάντες γνωρίζετε ὃτι ἡμέρα καί νύχτα τελοῦμεν, ἀφ’ ἑνός μέν προσευχόμενοι, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐπικοινωνοῦντες μέ τήν Ἐκκλησιαστική μας Ἀρχή (Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος), τούς ἁρμοδίους ἐπιστήμονας τόσον εἰς τοπικόν, ὃσον καί γενικώτερον ἐπίπεδο, ἀλλά καί μέ τούς ὑπευθύνους ἀπό τήν πλευρά τῆς Πολιτείας, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσωμε κατά τόν καλύτερο τρόπο τήν ὀδυνηρά αὐτή κατάσταση.

Προσευχηθῆτε, ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ καί ὑπέρ τοῦ Ἰατρικοῦ καί Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, τοῦ Διοικητικοῦ προσωπικοῦ καί ὅλων τῶν ἐργαζομένων, στά Νοσοκομεῖα τῆς πόλεως μας, τῆς Πατρίδος μας, ἀλλά καί τοῦ κόσμου ὅλου. Προσευχηθῆτε γιά τούς ἀσθενεῖς, ὥστε σύντομα νά ἰαθοῦν ἀλλά καί ὑπέρ τῶν κοιμηθέντων ἐκ τῆς λοιμικῆς νόσου ἀδελφῶν μας καί τῶν οἰκείων τους.

Κλείνοντας τήν ἀναφορά μου αὐτή στά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν, ἢ ἂν θέλετε τήν ἐπικοινωνία μας αὐτή, ἐπιθυμῶ νά γνωρίζετε ὃτι ὡς πνευματικός σας πατήρ, πράττω καί θά πράξω ὃ,τι εἶναι δυνατόν, ὣστε νά εὐεργετήσω πνευματικά τά παιδιά μου κατά τό διάστημα αὐτό. Γρηγορεῖτε, ἀδελφοί καί τέκνα, γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, ἳνα μή εἰσέλθητε καί εἰσέλθωμεν εἰς πειρασμόν ἐντονώτερον καί εἰς πλέον ἐπωδύνους καταστάσεις.Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ μέ ἀγάπη πατρική

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate