Δευτέρα 21 Απριλίου 2014

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 20ῇ Μαρτίου 2014          Ἀριθμ. Πρωτ.: 461

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 205η

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός
τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,
Μέσα στό πέλαγος τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐφροσύνης τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, μέσα στό φῶς τῆς Ἀναστάσιμης ἐμπειρίας, ἑορτάζομε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν νίκη τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου, τῆς ἀφθαρσίας ἐναντίον τῆς φθορᾶς, τῆς αἰωνιότητος ἐναντίον τῆς προσκαίρου βιοτῆς, καί μαζί μέ τόν Ἱερό Ὑμνογράφο, σαλπίζομε στίς ἐσχατιές τοῦ σύμπαντος:
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, Οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια».
Δέν ὑπάρχει λαμπρότερη ἡμέρα ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως. Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη γιορτή ἀπό τό Πάσχα. «Πᾶσα μέν ἡμέρα φαιδρά καί περίβλεπτος, ἡ δέ τῆς Ἀναστάσεως, πασῶν φαιδροτέρα καθέστηκεν» (Ἱερός Χρυσόστομος). 
Σήμερα ἡ Εκκλησία τῆς Ἀναστάσεως, ὡραϊσμένη μέ τό τίμιο Αἷμα τοῦ Πασχαλίου Ἀμνοῦ, ἀπευθύνεται μέ τήν γλυκυτάτη γλῶσσα τῆς ἀγάπης πρός τά παιδιά της καί τούς μεταφέρει τό μήνυμα τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδος, τῆς αἰσιοδοξίας καί τῆς ὄντως ζωῆς: 
«Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν, καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν, Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας».
Ἔτσι καί μεῖς, μέ τήν καρδιά μας γεμάτη ἀπό ἀγάπη ἀπευθυνόμεθα σέ σᾶς, τά εὐλογημένα καί περιπόθητα τέκνα μας, καί μεταφέρομε τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Φωτός καί τῆς Ἀναστάσεως.
Παιδιά μου, 
· Ἐσεῖς πού ἐβιώσατε τήν ἀνθρώπινη μοναξιά καί ἐθεωρήσατε πρός καιρόν, ὅτι πορεύεσθε μόνοι στά μονοπάτια τῆς ζωῆς, ἀτενίσατε σήμερα Ἐκεῖνον πού ὑπόσχεται, ὅτι εἶναι πάντα μαζί μας καί εὐαγγελίζεται, «οὐ μή σέ ἀνῶ, οὐδ’ οὐ μή σέ ἐγκαταλίπω» (Ἑβρ. ιγ’, 5), καί ἀλλοῦ, «ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. βη’, 20).
· Ἐσεῖς πού εἴδατε τά ὑλικά ἀγαθά νά γίνωνται σποδός ἐνώπιόν σας καί νά διαλύωνται κάτω ἀπό τά πόδια σας, βεβαιωθῆτε ἀπό Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος «οὐκ ἔχει ποῦ τήν κεφαλήν κλίνῃ» (Λουκ. θ’, 58), ὅτι τόν φωτοφόρο τόπο τῆς ἀναπαύσεώς Του εὑρίσκει στίς καρδιές πού εἶναι ἀπηλλαγμένες ἀπό τά βάρη τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. 
· Ἐσεῖς πού πολύ ἐκοπιάσατε καί κοπιάζετε ἀπό τήν ἀγωνία γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς σας καί σηκώνετε τό βαρύ της φορτίο, ἀκούσατε τόν λόγον τοῦ Ἀναστάντος Λόγου, ὁ Ὁποῖος ὑπόσχεται τήν μακαρία ἀνάπαυση: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς». (Ματθ. ια’, 28). 
· Ἐσεῖς πού ὑπομείνατε καί ὑπομένετε ποικίλους πειρασμούς ἀπό τόν μισόκαλο διάβολο, χαρῆτε σήμερα, διότι ἡττήθη κατά κράτος ὁ παμπόνηρος, ἀφοῦ «πάσης τῆς κτίσεως φαιδρυνομένης, σήμερον πενθήρη μόνον τόν διάβολον βλέπομεν. Ἡ γάρ ἡμετέρα χαρά τῶν δαιμόνων ἐστί συμφορά» (Ἱερός Χρυσόστομος). 
· Ἐσεῖς πού προπέμψατε στήν αἰωνιότητα ἀγαπημένα σας πρόσωπα, εὐφρανθῆτε σήμερα, γιατί ὁ Ἀναστάς Κύριος βεβαιώνει, ὅτι εὑρίσκονται ἐκεῖ ὅπου «ἦχος καθαρός ἑορταζόντων». Οἱ μητέρες πού εἴδατε τά παιδιά σας νά φτερουγίζουν στόν οὐρανό, ἰδού ἕστηκεν ἐνώπιόν σας ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου, ἡ πρώτη Μυροφόρος, πού ἔλαβε ἀπό τόν Ἄγγελο τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ της καί Θεοῦ ἡμῶν.
Ἀκούσατε πάντες ρῆμα καινόν καί φωνή ἀγαλλιάσεως:
«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾅδου τήν καθαίρεσιν». (Ἀπό τόν Κανόνα τῆς Ἑορτῆς), καί «τό ἄπληστον τοῦ θανάτου κεχαλίνωται στόμα, οἱ θνητοί δέ ὡς ἀδρανῆ λοιπόν καί πρόσκαιρον γελῶσι τόν θάνατον» (Ἱερός Χρυσόστομος).
· Ἀδελφοί μου, αὐτή τήν πανευφρόσυνη ὥρα καί ἁγία ἡμέρα, κατά τήν ὁποία «ἥλιος διασκεδάζει γνόφον, διώκει δέ νύκτα φωτοφόρος ἡμέρα... καί πάντα χαρᾶς καί φαιδρότητος γέμει.» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος), σᾶς ἐναγκαλίζομαι ὅλους μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καί σᾶς εὔχομαι ἀπό τά τρίσβαθα τῆς ψυχῆς μου, οἱ καρδιές σας, τά σπίτια σας, τά πάντα νά πλημμυρίσουν ἀπό τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί τήν οὐράνια εὐφροσύνη, πού βιώνουν οἱ Υἱοί τῆς Ἀναστάσεως, οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί σᾶς καλῶ νά κραυγάσωμε μαζί μέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο πανηγυρικῶς καί εὐφροσύνως:
«Ὦ Πάσχα, τό μέγα καί ἱερόν καί παντός τοῦ κόσμου καθάρσιον! Ὦ Λόγε Θεοῦ καί Φῶς καί Ζωή καί Σοφία καί Δύναμις! Ὦ Λόγε νοούμενε καί ἄνθρωπε θεούμενε, ὅς πάντα φέρεις ἀναδησάμενος τῷ ρήματι τῆς δυνάμεώς σου... Ὦ Πάτερ καί Λόγε καί Πνεῦμα τό Ἅγιον. Σοί πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καί κράτος, εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων».
Παιδιά μου εὐλογημένα, σᾶς ἀσπάζομαι ἐν φιλήματι ἁγίῳ καί σᾶς ἀπευθύνω τόν Πασχάλιο χαιρετισμό, 
Χριστός Ἀνέστη!
Τά ἔτη σας ἀναστάσιμα, εὐλογημένα καί πολλά.
Ἅγιον Πάσχα 2014


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate