Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΟΝΕΙΡΟ...


Ὁ προφήτης Δανιήλ εἶναι ἕνας ἀπό τούς τέσσερις μεγάλους προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Εἶναι ὁ προφήτης πού ἔβλεπε καθαρά, μακριά. Ἄν καί ἔζησε περίπου 600 χρόνια π.Χ., προκαθόρισε, μέ τήν πιό μεγάλη ἀπ᾿ ὅλους τούς προφῆτες ἀκρίβεια, τόν χρόνο τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο (προφητεία γιά τίς «ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες» ἐτῶν). 
Ἐμεῖς ὅμως σήμερα θά ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή μας σέ μιά ἄλλη ἀποκαλυπτική προφητεία πού εἶπε μέ ἀφορμή ἕνα ξεχασμένο ὄνειρο τοῦ Ναβουχοδονόσορα. Μέ αὐτήν τήν προφητεία φανέρωσε τόν Χριστό ὡς παντοδύναμο βασιλέα καί κυρίαρχο τῆς ἱστορίας καί ἀποκάλυψε τήν αἰώνια καί ἀκατάλυτη δύναμη τῆς βασιλείας Του.  (Δαν. κεφ. β΄) Μιά νύχτα, στήν ἀρχή τῆς βασιλείας του, ὁ Ναβουχοδονόσορ, βασιλιάς πανίσχυρος, ξύπνησε τρομαγμένος. Εἶδε ὄνειρο καί ταράχτηκε. ῎Εχασε τόν ὕπνο του καί ξέχασε τό ὄνειρό του. Καταλάβαινε πώς ὅ,τι εἶδε ἦταν βαρυσήμαντο, ἀλλά δέν τό θυμᾶται πλέον. 
Ζήτησε ἀμέσως νά καλέσουν τούς ἐξορκιστές, τούς θαυματοποιούς, τούς μάγους, τούς Χαλδαίους ἱερεῖς γιά νά τοῦ φανερώσουν τί εἶδε καί τί σημαίνει ὅ,τι εἶδε στό ξεχασμένο ὄνειρό του. Ἀπαίτηση παράλογη, ἀλαζονική, πού ἔφερε ὅλους σέ ἀπόγνωση καί μεγάλη ἀπορία. Τοῦ εἶπαν: 
— Πές, βασιλιά, στούς δούλους σου τί εἶδες, κι ἐμεῖς θά σοῦ ἀποκαλύψουμε τήν ἑρμηνεία. 
῾Ο βασιλιάς ὅμως δέν θυμᾶται. Θεωρεῖ πώς οἱ μάγοι θέλουν νά κερδίσουν χρόνο, νά τόν ξεγελάσουν. Τούς ἀπειλεῖ μέ τιμωρίες καί θάνατο, τούς τάζει πλούτη καί τιμές ἄν βροῦν τί εἶδε. Μάταια προσπαθοῦνε νά τοῦ ἐξηγήσουν πώς ὅ,τι ζητάει ξεπερνᾶ τή δύναμη τοῦ ἀνθρώπου. 
Τότε ὀργίστηκε ὁ βασιλιάς καί ἔδωσε ἐντολή νά τούς σκοτώσουν ὅλους. Ὧρες δραματικές σέ ὁλόκληρη τή Βαβυλώνα. Καί οἱ δοῦλοι τοῦ Ναβουχοδονόσορα ἀναζητοῦν τόν Δανιήλ μέ τούς τρεῖς φίλους του νά τούς σκοτώσουν, ἀφοῦ τούς ὑπολόγιζαν κι αὐτούς μαζί μέ τούς σοφούς τοῦ βασιλείου, κι ἄς μήν τούς εἴχανε ἀπό τήν ἀρχή καλέσει μέ τούς ἄλλους. 
— Γιατί, ἄρχοντα τοῦ βασιλιᾶ, βγῆκε τόσο σκληρή ἀπόφαση; ρώτησε ὁ Δανιήλ μέ φρόνηση τόν Ἀριώχ τόν προεξάρχοντα στήν ἄδικη αὐτή θανάτωση. 
Μαθαίνει τήν αἰτία καί τολμάει. Μπαίνει στά βασιλικά ἀνάκτορα, ζητάει ἀπό τόν βασιλιά μικρή ἀναβολή καί ὑπόσχεται νά τοῦ ἀποκαλύψει καί τό ὄνειρο καί τή σημασία του. ῞Υστερα ἐπιστρέφει στό σπίτι ὅπου ἔμενε μέ τούς τρεῖς ἄλλους παῖδες. Δέν σπαταλοῦν χρόνο σέ σχεδιασμούς. Προσεύχονται, ζητοῦν ἀπό τόν Θεό τοῦ οὐρανοῦ ἔλεος καί φωτισμό νά λύσουν τό μυστήριο. Τήν ἴδια νύχτα ἀποκαλύπτει ὁ Θεός στόν Δανιήλ τό ξεχασμένο ὄνειρο τοῦ βασιλιᾶ καί τό κρυμμένο νόημά του. Καί εὐλόγησε καί δοξολόγησε ὁλόκαρδα τόν Θεό ὁ Δανιήλ γι’ αὐτό τό δῶρο Του. 
῞Υστερα ὁ Δανιήλ ζητάει ἀπό τόν Ἀριώχ πρῶτα νά μή σκοτώσει τούς Χαλδαίους καί ὕστερα νά τόν ὁδηγήσει μπροστά στόν βασιλιά. 
—Ἀληθινά γνωρίζεις τό ὄνειρο πού εἶδα καί τή σημασία του; ρωτάει ὁ Ναβουχοδονόσορ. 
—Τό ὄνειρο πού εἶδες, βασιλιά, σοφοί καί μάγοι δέν μποροῦν νά σοῦ τό φανερώσουν. Μόνος ὁ ἀληθινός, ὁ ζωντανός Θεός ἀποκαλύπτει μυστήρια σάν αὐτό. Αὐτός σέ τίμησε καί σοῦ ἀποκάλυψε τί θά συμβεῖ στό μέλλον. Σέ μένα τό φανέρωσε, ὄχι γιατί εἶμαι πιό σπουδαῖος ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά μόνο γιά νά σοῦ πῶ τήν ἑρμηνεία του, νά βρεῖς ἀπάντηση στά ἐρωτήματά σου. 
Εἶδες στόν ὕπνο σου, βασιλιά, ἕνα ἄγαλμα πελώριο. ῾Η κεφαλή του ἤτανε ἀπό καθαρό χρυσάφι. Χέρια, στῆθος καί βραχίονες ἤτανε ἀσημένια, κοιλιά καί μηροί ἀπό χαλκό. Οἱ κνῆμες σιδερένιες καί τά πόδια του ἦταν μισό ἀπό σίδερο καί μισό ἀπό πηλό. Καί ἐνῶ θαύμαζες, βασιλιά, τό ἄγαλμα, κόπηκε πέτρα ἀπό τό βουνό, χωρίς χέρι ἀνθρώπινο νά τήν ἀγγίξει, καί κτύπησε τό ἄγαλμα στά πόδια καί τό σύντριψε. Τότε ὅλα, πηλός, σίδηρος, χαλκός, ἀσήμι καί χρυσός ἔγιναν σκόνη λεπτή σάν τό τριμμένο ἄχυρο, κι ἀέρας δυνατός τή σκόρπισε χωρίς νά μείνει ἴχνος, ἐνῶ ἡ πέτρα πού χτύπησε τό ἄγαλμα ἔγινε βουνό τεράστιο, πού γέμισε ὁλόκληρο τόν κόσμο. Αὐτά εἶδες στόν ὕπνο σου. 
Στό ἄγαλμα τό μεγάλο, βασιλιά, ἐσύ εἶσαι τό χρυσό κεφάλι. Ἐσένα ἔκανε ὁ Θεός ἔνδοξο, κοσμοκράτορα, κυρίαρχο παντοῦ. Μετά ἀπό σένα θά ἔρθει βασιλεία κατώτερη, ὕστερα τρίτη, πού θά κατακτήσει ὅμως ὁλόκληρη τή γῆ. ῞Υστερα βασιλεία τέταρτη ἰσχυρή σάν σίδερο ἀλλά καί ἀδύνατη, ὅπως ὁ πηλός. Τότε θ’ ἀναστήσει ὁ Θεός τοῦ οὐρανοῦ μιά βασιλεία αἰώνια. Αὐτή δέν θά καταστραφεῖ ποτέ κι ὅλες τίς βασιλεῖες τοῦ κόσμου θά συντρίψει, καθώς ἡ πέτρα σύντριψε τό ἄγαλμα. Τό ὄνειρό σου, βασιλιά, εἶναι ἀληθινό, σπουδαῖο, κοσμοϊστορικό καί ὁ Θεός ὁ μέγας θέλησε νά σοῦ τό ἀποκαλύψει. 
Θαυμαστή φάνηκε ἡ ἐξήγηση στόν Ναβουχοδονόσορα, πού γιά τοῦτο τίμησε τό Δανιήλ μέ πολλές τιμές. Θαυμαστή πιό πολύ φαίνεται σ’ ἐμᾶς, πού βλέπουμε ἀπό τήν Ἱστορία τήν ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς προφητείας. 
Στά 600 χρόνια, πού ἀκολούθησαν, ἔγιναν πραγματικά ὅλα ὅσα εἶδε στό ὄνειρό του ὁ Ναβουχοδονόσορ: 
  • Σαράντα πέντε σχεδόν χρόνια βασίλεψε ὁ ἴδιος. Ἡ δυναστεία του κράτησε 70 χρόνια καί ἦρθε αὐτοκρατορία κατώτερη, ὅσο κατώτερο εἶναι τό ἀσήμι ἀπό τό χρυσάφι. 
  • ῾Η αὐτοκρατορία Μήδων καί Περσῶν, οἱ δύο βραχίονες οἱ ἀσημένιοι στό ἄγαλμα, κυρίεψε τή Βαβυλώνα. 
  • Τούς Πέρσες νίκησαν οἱ ῞Ελληνες, πού μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο κατέκτησαν ὅλο τόν κόσμο. 
  • ῾Η αὐτοκρατορία ἀπό σίδερο εἶναι ἡ Ρώμη, πού νίκησε τούς ῞Ελληνες. Πανίσχυρη ἀλλά ἀνάμικτη ἀπό λαούς, ὅπως τά πόδια τοῦ ἀγάλματος μισά ἀπό σίδερο καί μισά ἀπό πηλό.  
  • Σ’ αὐτούς ὅμως τούς χρόνους ἔρχεται στόν κόσμο ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος, ἡ πέτρα ὅπου στηρίχτηκε ἡ Ἐκκλησία Του, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού καμιά δύναμη στούς αἰῶνες δέν μπορεῖ νά τή συντρίψει. 
Από το Κατηχητικό βοήθημα των Χ.Α.

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate