Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠΙι ΤΗι ΥΠΟΔΟΧΗι ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 10.12.2023

Mακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. κ. Γεώργιε,

Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ τῆς Κύπρου στήν Ἑλλάδα,

κ. Πρόεδρε τῆς Ὀμοσπονδίας τῶν Κυπριακῶν Ὀργανώσεων τῆς Ἑλλάδος,

κ. Πρόεδρε τῆς Ἑνώσεως Κυπρίων Νομοῦ Ἀχαΐας,

Ἐντιμότατοι Ἂρχοντες ἁπαξάπαντες, ἡμέρα χαρᾶς καί μνήμης γιά τήν Πάτρα, τήν Ἑλλάδα, τήν Κύπρο, ἀφοῦ μᾶς συνεκέντρωσεν ἐνταῦθα τό χρέος μας ἒναντι τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, τοῦ ὁποίου τήν προτομή ἐντός ὀλίγου θά ἀποκαλύψωμε.

Μακαριώτατε,


Μέ αἰσθήματα ἰδιαιτέρας χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως Σᾶς ὑποδεχόμεθα εἰς τήν Ἀποστολικήν καί περιάκουστον πόλιν τῶν Πατρῶν, εἰς τήν πόλιν τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, τοῦ ὁποίου τήν πανέορτον καί πανσεβάσμιον μνήμην, μόλις πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἑορτάσαμε.

Γνωρίζομε Μακαριώτατε, τήν μεγάλην εὐλάβειαν τοῦ φιλοθέου καί φιλαγίου, τοῦ μαρτυρικοῦ Λαοῦ τῆς μαρτυρικῆς καί αἱματοβαμμένης, Μεγαλονήσου, τῆς Ἑλληνικοτάτης Κύπρου πρός τόν Ἃγιον, ἒνδοξον, Ἀπόστολον Ἀνδρέαν.

Ὁ νοῦς ὃλων μας τόσον κατά τήν ἑορτήν τοῦ Θειοτάτου Ἀποστόλου, ὃσον καί σήμερον πού Σᾶς ἒχομεν, ὁποία εὐλογία, ἐν μέσῳ ἡμῶν, θά ἒλεγον δέ καί ἀδιαλείπτως, εὑρίσκεται ἐκεῖ εἰς τήν ἱεράν ἀκρόριαν τῆς Μεγαλονήσου, ὃπου φυλακισμένο, κρίμασιν, οἷς οἶδεν Κύριος ὁ Θεός, παραμένει τό πανσεβάσμιο Μοναστήρι τοῦ Πρωτοκλήτου, ὃπως καί ὃλα τά κατεχόμενα ἐδάφη τῆς ἠγαπημένης μας Κύπρου-, ὁποῖον ἀληθῶς ὂνειδος διά τήν ἀνθρωπότητα, μέ τήν ἀνοχήν τῶν μεγάλων δυνάμεων.

Ἀπό μυχίων καρδίας, σεβάσμιε τῆς Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου Ἀρχιθύτα, ὑψώνομεν φωνήν ἱκεσίας πρός τόν πανοικτίρμονα Δεσπότην, ἳνα διά πρεσβειῶν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀποδώσῃ τήν γῆν τῶν Πατέρων Σας καί Πατέρων μας, εἰς τούς ἐκγόνους αὐτῶν, πρός χαρμονήν οὐχί μόνον τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν μας, ἀλλά καί πάντων τῶν Ἑλλήνων, θά ἐλέγομεν δέ καί παντός ἀνθρώπου εὐγενοῦς καί πολιτισμένου.

Εἰς τό πρόσωπόν Σας Μακαριώτατε, εἰς τούς φωτεινούς ὀφθαλμούς Σας, βλέπομε τούς ἀγῶνας, τά ἡρωϊκά κατορθώματα καί κλέα, ἡρώων καί μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι προσεφέρθησαν ὡς ἐθελόθυτα θύματα, ὡς ἀμνοί ἂμωμοι, ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, ἀπό τῶν παλαιοτάτων χρόνων, ἓως τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν καί οἱ ὁποῖοι ἀνέβησαν ἐνδόξως εἰς τούς οὐρανούς διά τήν ἐλευθερίαν τῆς φιλτάτης Κύπρου μας.

Ἡ παρουσία Σας, μᾶς μετέφερε ἢδη «στά φυλακισμένα μνήματα», ὃπου οἱ σταυραετοί τῆς Κύπρου ἀναπαύονται καί περιμένουν τήν Ἀνάσταση καί τήν λευτεριά τῶν σκλαβωμένων ἐδαφῶν τῆς Μεγαλονήσου μας. Ἢδη προσκυνοῦμε τούς τάφους καί τά μνήματα, τοῦ Γρηγόρη τοῦ Αὐξεντίου, τοῦ Καραολῆ, τοῦ Παλληκαρίδη καί τῶν ἂλλων γενναίων τῆς Κύπρου ἀγωνιστῶν καί ἀκούομε τήν ξάστερη καί ἡρωϊκή φωνή τοῦ λαμπροῦ παλληκαριοῦ, τοῦ Βαγορῇ τῆς Κύπρου, τῆς Ἑλλάδος, τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου.

«Θά πάρω μιάν ἀνηφοριά,

θά πάρω μονοπάτια,

νά βρῶ τά σκαλοπάτια πού πᾶν στήν λευτεριά.

Θ’ ἀφήσω ἀδέλφια συγγενεῖς,

τήν μάνα, τόν πατέρα,

μέσ’ τά λαγκάδια πέρα καί στίς βουνοπλαγιές.

Τώρα κι’ ἂν εἶναι, χειμωνιά, θά ‘ ρθει τό καλοκαίρι,

Τή λευτεριά νά φέρῃ σέ πόλεις καί χωριά».

Εἰς τό πρόσωπόν Σας Μακαριώτατε, βλέπομε μέ δέος καί συγκίνησιν βαθυτάτην, τόν συνεχιστήν τῶν ἀγώνων διά τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί τήν ἐλευθερίαν τῆς Κύπρου, τῶν ἀοιδίμων καί μακαρίων Προκατόχων Σας, Χρυσοστόμων καί Μακαρίων, ἓως καί τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Κυπριανοῦ, τοῦ ἱεροῦ Σφαγίου διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος, ὁ ὁποῖος μαρτυρικῶς δι’ ἀγχόνης ἐτελειώθη κατά τό ἒνδοξον 1821, ὑπό τῶν ἀνόμων καί βαρβάρων Τούρκων κατακτητῶν.

Οὐδεποσῶς ἀμφιβάλλομε Μακαριώτατε, ὃτι γράφετε ἱστορίαν χρυσέοις γράμμασι, εἰς τήν πηδαλιουχίαν τῆς κατά Κύπρον ἱερᾶς ὀλκάδος καί τό εὐχόμεθα ὁλοψύχως.

Ἡ θυσία τοῦ ἐνδόξου καί εὐκλεοῦς Κυπριανοῦ, ὃπως καί τῶν ἂλλων πολλῶν Κυπρίων καί λοιπῶν Ἑλλήνων Κληρικῶν εἰς τήν Μητροπολιτικήν Ἑλλάδα, κατ’ ἐκείνους τούς μαρτυρικούς καιρούς καί χρόνους, πού ὃσο καί ἂν ἠθέλησάν τινες νά τήν ἀπομειώσουν, τόσον ἐντονωτέρα καί φωτεινοτέρα καθίσταται καί ἐμπνέει τάς γενεάς τῶν ἐκγόνων των, εἰς τάς φλέβας τῶν ὁποίων, ρέει καθάριο, τῆς φυλῆς μας τό αἷμα.

Αὐτός, ὁ Κυπριανός, ὁ μάρτυρας, ὁ Ἱεράρχης τῆς ὀδύνης καί τοῦ χρέους, Σᾶς ἀπέστειλε σήμερον, εἰς τήν τῶν Πατρέων κλεινήν πόλιν, ὣστε μαζί μέ τῆς Κύπρου τά βλαστάρια, ἂνδρες καί γυναῖκες, μικρούς καί μεγάλους, πού ρίζωσαν ἐδῶ καί κοσμοῦν τήν πόλιν μας, νά μᾶς μεταφέρετε τό πνεῦμα τῆς θυσίας του, τήν ἀνδρεία καί τό μεγαλεῖο τοῦ πατριωτισμοῦ του, τό ἀνυπoχώρητον καί ἀντιστασιακόν του φρόνημα, διά τήν Ἑλληνορθόδοξoν πατρίδα μας, τήν Κύπρο, τήν Ἑλλάδα, διά τόν κόσμον ὁλόκληρον, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται διά τήν θεόσδοτον ἐλευθερίαν.

Τό μήνυμά του αὐτό, θά παραμένῃ πλέον νωπόν διά τούς προσκυνητάς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἀλλά καί διά κάθε ἂλλον ἂνθρωπον ἐπισκέπτην τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ἀπ’ ὃλον τόν κόσμον ἀφοῦ ἡ μαρμαρίνη προτομή του, ἢ τί λέγω, ἡ ὁλοζώντανη φωτεινή μορφή του καί παρουσία του, θά κοσμῇ τόν αὒλειον χῶρον τοῦ Ναοῦ τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν καί πάτρωνος τῆς Κύπρου, οὐρανομύστου καί πυρφόρου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ἐκεῖ εἶναι χαραγμένα, τά γράμματα πού μαρτυροῦν τῆς θυσίας του τό μεγαλεῖον. «Ο ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1821»

Ἐκεῖ εἶναι χαραγμένο, τό συγκλονιστικόν, ἰδικό Σας Μακαριώτατε, ἐπίγραμμα, τό ὁποῖον ὃταν οἱ ὀφθαλμοί τό ἀναγινώσκουν, σκιρτᾶ ἡ καρδία ἀπό δέος καί συγκίνησιν.

«ΕΝΑΝΕΤΙΖΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΙΑΝΕ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΛΕΙΝΕ ΑΡΧΙΘΥΤΑ ΤΛΗΜΟΝΟΣ ΠΑΤΡΗΣ ΜΗ ΕΠΙΛΑΘΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΛΥΣΕΩΣ ΔΕΣΜΩΝ ΤΥΧΕΙΝ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ»


Ἐπίσης ἐκεῖ ἐχαράξαμεν ἡμεῖς «γιά τήν θύμηση» τῆς μεγάλης διά τήν Πάτραν προσφορᾶς Σας.

Γεώργιος

ὁ τῆς Νέας Ἰουστιανιανῆς καί πάσης Κύπρου

Ἀρχιθύτης

Εὐλαβῶς ἀνέθηκεν

Μηνί Δεκεμβρίῳ 2023

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate