Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ- ΠΑΣΧΑ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2019
Ἀριθμ. Πρωτ.:  131
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 328η

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝΠρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως ΠατρῶνΠαιδιά μου εὐλογημένα,

«Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται. Πάσχα καινόν, Ἅγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον...».

 Πάσχα σήμερα καί Ἀνάσταση. Γιορτή λαμπρή καί μεγάλη. Ἡ  Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ἀποτελεῖ τό ἐπίκεντρο ὃλης τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Χωρίς αὐτό τό μέγιστο θαῦμα, τήν Ἀνάσταση δηλαδή, τό ἒργο τοῦ οὐρανίου καί θείου Λυτρωτοῦ μας, θά παρέμενε ἀνεκπλήρωτο καί ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή θά κατέρρεε.

   Γι’ αὐτό ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Παῦλος διαλαλεῖ μέ παρρησία μεγάλη. « Εἰ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἂρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ὑμῶν» (Α’ Κορ. 15, 14).

   Ἡ Ἀνάσταση κάνει τήν διαφορά τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὡς Ἀποκαλύψεως Θεοῦ καί Ὀρθοδόξου πίστεως καί θεολογίας, μέ ὃλες τίς θρησκεῖες.

   Ἐμεῖς δέν ἒχομε ὁδηγό καί διδάσκαλο ἂνθρωπο θνητό, ἀλλά ἒχομε ὡς κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας μας τόν Σωτῆρα μας, τόν Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἒγινε ἂνθρωπος, ἒπαθε καί Ἀνέστη γιά νά ἀνακαινίσῃ, νά συναναστήσῃ μαζί Του καί νά ἀπαθανατίσῃ τό ἀνθρώπινο γένος.

   Οἱ ἂνθρωποι, ὃσο ἱκανοί καί ἂν εἶναι, ἐάν δέν εἶναι υἱοί τῆς Ἀναστάσεως, τό καλύτερο πού θά μποροῦσαν νά κάνουν, εἶναι κοινωνικές ἐπαναστάσεις μέ ἀβεβαία ἢ καί τραγική τήν ἒκβαση.

   Ἡ Ἐκκλησία μέσα ἀπό τήν βιωματική ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως, ὁδηγεῖ στήν βεβαία νίκη τῆς Ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου, στήν νίκη τοῦ Φωτός, τό ὁποῖο ἀνέσπερο καί κατά τρόπο θαυμαστό ἀνατέλει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο, ἐναντίον τοῦ σκότους, στήν νίκη τῆς ἀφθαρσίας ἐναντίον τῆς φθορᾶς.

   Γι’ αὐτό ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζεται καί πανηγυρίζεται ἀπό τήν ὣρα τῆς εἰς Ἃδου καθόδου τοῦ Κυρίου μας καί λυτρωτικά καί ἐνθουσιαστικά ἐξαγγέλλεται ἀπό τίς ἀγγελικές δυνάμεις καί τῶν ἀνθρώπων τά συστήματα, μέ τό: «Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι».

Γι’ αὐτό σήμερα χαιρόμαστε καί εὐφραινόμαστε ἀφοῦ «θανάτου ἑορτάζομε νέκρωσιν, ἃδου τήν καθαίρεσιν, ἂλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν...»

   Γι’ αὐτό στόν ἀπογοητευμένο, πεισιθάνατο καί ἀπαισιόδοξο κόσμο, πού βαδίζει ἀπό τό τίποτα στό πουθενά, στόν κόσμο πού ἒχει χάσει τῆς ζωῆς τήν ἰκμάδα, προβάλλομε τήν Ζωή, τήν Χαρά, τήν Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ ἲδιος ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Κύριός μας καί τοῦ μεταφέρομε τήν μεγάλη ἀλήθεια, ὃτι ὁ θάνατος νικήθηκε καί καταργήθηκε.

Μόνο ἡ ζωή πλέον βασιλεύει καί ἡ αἰωνιότητα ἀνοίγεται ξανά μπροστά μας, ἐφ’ ὃσον βεβαίως εἲμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο.

Σήμερα, ἀλλά καί διαχρονικά, ἐνώπιον ὃλων τῶν συστημάτων πού κρατοῦν δέσμιο τόν ἂνθρωπο μέ τίς ἁλυσίδες τοῦ θανάτου, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὁ μέγας πανηγυριστής τῆς Ἀναστάσεως καί θερμουργός κήρυκας τοῦ Ἀναστασίμου μηνύματος μέ παρρησία κραυγάζει καί μαζί του ὃλοι ἐμεῖς, ὣστε νά ἀκουσθῇ ἡ Ἀναστάσιμη φωνή μας ἀπ’ ἂκρου εἰς ἂκρον τῆς ὑπ’ οὐρανόν.

«Ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος; Ποῦ σου θάνατε τό κέντρον; ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέβλησαι· ἀνέστη Χριστός, καὶ πεπτώκασι δαίμονες· ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι· ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο».

Ἀδελφοί μου,

Σήμερα πού μέ τήν χάρη τοῦ  Θεοῦ ζοῦμε αὐτή τήν μεγάλη γιορτή, ἀγκαλιάζομε ἀναστάσιμα καί ἀγαπητικά ὃλους τούς ἀνθρώπους, ὡς δημιουργήματα Θεοῦ, ὡς ἀδελφούς μας, ὃποιοι καί ἂν εἶναι, ὃπου καί ἂν εὑρίσκονται καί προσευχόμεθα γιά τόν φωτισμό καί τήν σωτηρία τους.


Σήμερα πού γιορτάζομε τό Πάσχα μας, τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας καί λαμπροφοροῦντες πανηγυρίζομε, ἐπιθυμῶ γιά μιά ἀκόμη φορά νά σᾶς διαβεβαιώσω γιά τήν ἀπέραντη πατρική ἀγάπη μου πρός ὃλους σας, νά σᾶς ἐναγκαλισθῶ ἀναστάσιμα καί νά σᾶς ἀσπασθῶ ἐν φιλήματι ἁγίῳ, εὐχόμενος τά ἒτη Σας νά εἶναι εὐλογημένα, Ἀναστάσιμα, ἒμπλεα τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐφροσύνης τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας καί πολλά.

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,
Χριστός Ἀνέστη!
      
   Ἅγιον Πάσχα 2019

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

          + Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

0 σχόλια:

«Ἡ θυσιαστική καί σωτήρια στάση τῆς Ἐκκλησίας»

«Ἡ θυσιαστική καί σωτήρια στάση τῆς Ἐκκλησίας»
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2019-2020

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2019-2020
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate