Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ἐν Πάτραις τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου 2016       Ἀριθμ. Πρωτ.: 587
Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοὶ Λειτουργοί,
Ἀπευθύνομαι μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση, σὲ σᾶς, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ σᾶς εὐχηθῶ ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου νὰ ἔχετε ὑγεία καὶ δύναμη ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸ σπουδαῖο καὶ ἱερό λειτούργημά σας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ ἐκφράσω κάποιες σκέψεις καὶ κάποιους προβληματισμούς μου σχετικὰ μὲ τὸ θαυμάσιο ἔργο σας, τὸ ἐπιτελούμενο στοὺς σύγχρονους καιρούς μας.
Ἀγαπητοί μου, ὁ κόσμος ἔχει κατὰ πολὺ ἀλλάξει, ὡς πρὸς τὸν πνευματικὸ προσανατολισμὸ καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα. Θεωρῶ ὅτι ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἀδιαφόρησε περισσότερο γιὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπο καὶ γενικῶς γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀπ’ ὅσο σήμερα.
Τὰ οὐμανιστικὰ δυτικὰ πρότυπα, τὰ ὁποῖα ἀκολουθήθηκαν κατὰ τὸ παρελθόν, οὐδὲν ἀπέδωσαν, ἀφοῦ τὸν ἄνθρωπο τὸν εἶδαν ὡς μονάδα παραγωγῆς καὶ κατανάλωσης, ὡς οἰκονομικὸ δηλαδή, μέγεθος. Αὐτὸ δυστυχῶς συμβαίνει καὶ σήμερα μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα, ὄχι ἁπλῶς κουράζουν καὶ ἀδικοῦν τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, ἀλλὰ (ἐξ)εὐτελίζουν τὸ τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, τὸν ἄνθρωπο.
Τὰ πρότυπα αὐτὰ ἠθέλησαν καὶ θέλουν τὸν ἄνθρωπο ἀποκομμένο ἀπὸ τὶς πνευματικὲς ρίζες καὶ τὰ πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα, ψυχρό, ἀπάνθρωπο, χωρὶς αἴσθημα καὶ συναίσθημα καὶ ἀπομονωμένο μέσα στὰ φρικτὰ τείχη μιᾶς ἰδιότυπης καί τεχνηέντως ἐπιβαλλομένης μοναξιᾶς.
Τὸ Σχολεῖο καλεῖται νὰ θεραπεύσῃ αὐτὴ τὴ βαθειὰ ἀσθένεια καὶ νὰ θέσῃ τὰ πνευματικὰ ἐπιθήματα στὶς χαίνουσες πληγὲς, ποὺ πυορροοῦν εἰς βάρος τῆς ἐν γένει προόδου καὶ προκοπῆς τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος, τῶν παγκοσμίων ἀξιῶν καὶ τοῦ πανανθρώπινου πολιτισμοῦ, ποὺ στηρίζεται στὴ δύναμη τῆς ἀγάπης.
Στὸ Σχολεῖο παρέχεται παιδεία ἢ μᾶλλον πρέπει νὰ παρέχεται παιδεία (γιὰ νὰ εἴμεθα ρεαλιστὲς) ὄχι ἁπλῶς ὡς ἐκπαίδευση, ἀλλ΄ ὡς γνώση, ἀγαθὸ δηλαδή, τό ὁποῖο δὲν θὰ παραμένῃ στὴν παροχὴ κάποιων στείρων πληροφοριῶν, ἀλλὰ στὴν ἐμπέδωση τῶν ἀληθειῶν, ὅπως:
α) Ποιὸς εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί ποιά ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου.
β) Τί εἶναι πολιτισμός.
γ) Γιατί πρέπει νὰ ἀγαπᾶμε.
δ) Γιατί πρέπει νὰ ἀγωνιζώμεθα στὸ πεδίο τῆς ἔρευνας καὶ τῆς ἐπιστήμης.
ε) Ποιὸς εἶναι ὁ χῶρος ποὺ γεννηθήκαμε καὶ ζοῦμε καὶ ποιὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, ἡ ἰδιοπροσωπία, ἡ ταυτότητά του καὶ ἡ σχέση του μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο.
στ) Ποιὰ εἶναι ἡ πίστη μας καὶ ἡ πνευματική κληρονομιά μας καὶ πῶς αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ μᾶς συνδέουν, μέσα ἀπὸ τὸν σεβασμὸ καὶ τὸν διάλογο, μὲ τοὺς ἄλλους Λαούς.
ζ) Ποιὰ εἶναι ἡ γλώσσα μας καὶ ἡ ἐν γένει ἱστορία μας καί τόσα ἄλλα.
Ἀκόμη νὰ παρέχωνται στό Σχολεῖο τὰ ἐφόδια γιὰ τὸν σωστὸ πνευματικὸ καὶ ἐπαγγελματικὸ προσανατολισμό, καί συνελόντι εἰπεῖν νά τίθενται οἱ βάσεις γιὰ μιά ζωὴ γεμάτη αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νὰ ξεπερνοῦν τὶς δυσκολίες καὶ τὰ πολλὰ ἐμπόδια τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ζωὴ εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ ἀνεπανάληπτο καὶ ὡς ἐκ τούτου ἱερὸ καὶ κατά πάντα ἀξιοσέβαστο. Ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν καί μέσα ἀπὸ τὴν δική σας προσπάθεια.
Εἶναι τιμὴ γιὰ σᾶς, τὸ ὅτι σᾶς ἐπέλεξε ὁ Θεὸς γι’ αὐτὸ τὸ ἔργο. Εἶναι τιμὴ, γιατί καλεῖσθε νὰ ἐφαρμόσετε μέσα ἀπὸ τὸ Σχολεῖο, τοῦ Θεοῦ τὸ σχέδιο, γιὰ ἀγάπη, γνώση καὶ σεβασμὸ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος καί νά χτίσετε τά θεμέλια τοῦ μέλλοντος.
Ἔχομε ἐμπιστοσύνη, λοιπὸν σὲ σᾶς. Συνεχίστε τὸν ἀγῶνα σας, καὶ τὸ κοπιαστικό, ἀλλὰ ὡραῖο ἔργο σας μὲ ζέση ψυχῆς καὶ διάθεση καρδιᾶς, γιὰ θυσιαστικὴ προσφορὰ στὸ παιδί, στὴν κοινωνία ὁλόκληρη.
Σταθεῖτε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, ἀντισταθεῖτε μὲ τὸν λόγο σας, τὸ παράδειγμά σας, τὴν ζωὴ σας ὁλόκληρη, τὴν προσωπικότητά σας στὸν πνευματικὸ ὁδοστρωτῆρα τῆς ἐποχῆς.
Βοηθῆστε τὰ παιδιά, νὰ ἔχουν ἐνδιαφέροντα καὶ νὰ ξεκολλήσουν ἀπὸ τὸν ἐθισμὸ τῶν ὅποιων «πόκεμον» καὶ τῆς ὅποιας ἄλλης φωνῆς καὶ ἐπικίνδυνης πνευματικῆς προπαγάνδας καὶ ἐξάρτησης.
Ἐργαστεῖτε, γιὰ νὰ δημιουργήσετε ἐλεύθερες προσωπικότητες, ἀνθρώπους ποὺ θὰ κάνουν ὑπεύθυνα τὶς ἐπιλογές τους γιὰ τὴν ζωή, τὴν δική τους καὶ τῶν συνανθρώπων τους.
Στὴν προσπάθειά σας αὐτὴ δὲν εἶστε μόνοι σας. Ἔχετε τὴν βοήθεια τοῦ Θείου Διδασκάλου, ἔχετε τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας, ἔχετε τὶς ἱκεσίες τῶν Τριῶν μεγάλων Διδασκάλων καὶ Ἱεραρχῶν, τὶς προσευχὲς καὶ τὴν ἀγάπη ὅλων μας.
Καυχῶμαι ἰδιαιτέρως ἐν Κυρίῳ, διότι προέρχομαι ἀπὸ τὸν ὡραῖο καί ἀξιοζήλευτο πνευματικὸ χῶρο τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί γιά τοῦτο μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση ἀπευθύνομαι πρὸς ὅλους σας, εὐχόμενος ἀπὸ καρδίας ἐπιτυχία στὸ ἔργο σας, ὑγεία, χαρὰ καὶ κάθε εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ στό εὐλογημένο λειτούργημά σας. Εἴμαστε κοντά σας γιά ὅ,τι χρειαστεῖτε καί ἐπιθυμοῦμε νά βοηθήσωμε στήν προσπάθειά σας, μέσα ἀπό τό πνεῦμα μιᾶς κατά πάντα γόνιμης συνεργασίας, ὅπως ἐξ ἄλλου συμβαίνει μέχρι σήμερα.
Καλὴ σχολικὴ χρονιά.
Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ .
Καλή Χρονιά.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ O  ΠΑΤΡΩΝ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate