Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σχετικά μέ τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί τῆς δημιουργίας ἀποτεφρωτηρίου στήν Πάτρα.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14.1.2016.


Σχετικά μέ τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί τῆς δημιουργίας ἀποτεφρωτηρίου στήν Πάτρα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀπέστειλε στόν Δήμαρχο Πατρέων κ. Κωνσταντῖνο Πελετίδη καί στά μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τήν παρακάτω ἐπιστολή:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 14ῃ Ἰανουαρίου 2016
Ἀριθ. Πρωτ. : 3
  
Ἀγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε,
Ἀγαπητοί μου κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Εὐλογία παρά Κυρίου καί ἀσπασμό πρός ὅλους σας.
Ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως στό Δημοτικό Συμβούλιο τοῦ θέματος περί δημιουργίας στήν Πάτρα χώρου ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν, ὀφείλω ὡς πνευματικός πατήρ καί Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κατόπιν μάλιστα τῶν πολλῶν συζητήσεων καί τοῦ σχετικοῦ θορύβου πού ἐπικρατεῖ κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας, ὡς πρός τό ἐν λόγῳ θέμα, νά ἐκθέσω στήν ἀγάπη σας τά κάτωθι καί καθηκόντως ἀλλά καί ἐν τῷ πνεύματι τῆς συνεργασίας γιά τό καλό καί τήν πρόοδο τοῦ τόπου μας.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκει ἡ πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ γιά λόγους θεολογικούς, ἀνθρωπιστικούς καί κανονικούς, ἀρνεῖται τήν καύση τῶν νεκρῶν, ἡ ὁποία σημαίνει μηδενισμό, βία καί συμπεριφορά βάναυση ἐναντίον τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, παρέμβαση στή λειτουργία τῆς φύσεως, ἡ ὁποία κατά τήν ὑπό τοῦ Θεοῦ ὡρισμένη τάξη ἀναλαμβάνει τό ἒργο τῆς διαλύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἀκόμη δέ σημαίνει καί ἄρνηση τῆς ἀπό χιλιάδων ἐτῶν παραδόσεως καί βεβαίως αὐτῆς τῆς πίστεως στήν Ἀνάσταση.
Ὃλα τά ἀνωτέρω, περί τῆς Ὀρθοδόξου δηλαδή Θεολογίας καί τά σχετιζόμενα μέ τήν ἁγία πίστη καί παράδοσή μας, ἴσως νά μή τά συμμερίζονται κάποιοι γιά λόγους ἰδεολογικούς ἤ ἄλλους. Ὅμως εἶναι ἀδιανόητο νά μή λαμβάνῃ κάποιος ὑπόψη του ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει τή δική της πνευματική ταυτότητα. Καί ἄν αὐτό ἤθελε κάποιος παραβλέψῃ σέ ἄλλο τόπο, δύσκολα ἤ μᾶλλον ἀδύνατον εὑρισκόμενος στήν Πάτρα, παρακάμπτει, ἀφοῦ ἡ πόλη μας ἔχει τήν μεγίστη εὐλογία καί χάρη ἀπό τόν Θεό καί αὐτό τήν καθιστᾶ ξεχωριστή καί τῆς δίδει τήν ἰδιαίτερη ταυτότητά της παγκοσμίως, νά κατέχῃ τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν Ἁγία Κάρα του καί βεβαίως τόν τάφο του.
Ἀλήθεια, τί θά ἦταν ἡ Πάτρα χωρίς αὐτά; Τί θά ἦτο ἡ Πάτρα χωρίς τήν πανσεβάσμια Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου; Ἄν εἶχε ἀπό τούς Χριστιανούς υἱοθετηθῇ ἡ καῦσις τῶν κεκοιμημένων, ἡ Πάτρα θά ἦτο πτωχοτάτη καί ἄσημος, διότι θά ἔλειπε ὁ μέγιστος θησαυρός της, ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Εἶναι γνωστή ἡ τακτική τῶν εἰδωλολατρῶν νά καῖνε τά Λείψανα τῶν Ἁγίων μετά τό μαρτύριο γιά νά ἀφανίσουν τά ἲχνη τῶν ἀγωνιστῶν ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀξίας καί σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.
Ἀλλά, θά εἴπη εὔκολα κάποιος. Ἤδη ἔχει ψηφισθῆ νόμος ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί ἐπιτρέπει τήν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίων καί ἑπομένως ἔχει ὁ Δήμαρχος τήν δυνατότητα ὄχι μόνο νά συζητήσῃ τό θέμα, ἀλλά καί τόν ἀποτεφρωτικό χῶρο νά δημιουργήσῃ. Οὐδείς δύναται τοῦτο νά ἀμφισβητήσῃ.
Ὅμως σέ ἕνα τόπο τόν ὁποῖο ἀγαπᾶμε καί ἐν τῇ ἐπιτελέσει τοῦ χρέους μας ἔναντι τοῦ Λαοῦ τόν ὁποῖο ὑπηρετοῦμε, ὀφείλομε νά ἐκφράζωμε μέ ὑπευθυνότητα τίς θέσεις μας, μάλιστα ὅταν ἔχωμε ὑποθέσεις πού ἅπτονται πνευματικῶν ζητημάτων καί τῆς ὃλης ὀντότητος καί ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀγαπητοί μου ἐπιτρέψατέ μας, ἐν ἀγάπῃ πολλῇ νά εἲπωμεν ὃτι ἡ συζήτηση περί τοῦ ὡς εἴρηται θέματος καί βεβαίως ἡ δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου, οὐδέν ὄφελος προσπορίζει στήν πόλη μας καί τήν κοινωνία μας, διότι ὑπάρχουν ἄλλα καί μάλιστα τεράστια προβλήματα πού ταλανίζουν τήν Ἑλληνική κοινωνία καί τήν πόλη τῶν Πατρῶν, τά ὁποῖα ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τούς ζωντανούς καί τήν ποιότητα τῆς ζωῆς καί τήν ἐπιβίωσή τους καί ὄχι μέ τούς νεκρούς καί τίς τέφρες πού «σκοτώνουν» καί τήν παραμικρή ἐλπίδα γιά συνέχιση αὐτῆς τῆς πορείας μέ αἰσιοδοξία καί θάρρος καί μέ τήν βεβαιότητα τῆς αἰωνιότητος.
Τό ποσόν τό ὁποῖον ἀπαιτεῖται ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ ὑπευθύνου Ἀντιδημάρχου εἶναι πολύ ὑψηλόν μάλιστα σέ μιά ἐποχή κρίσεως οἰκονομικῆς, ἀνεργίας, φτώχειας καί ἀνέχειας πού μαστίζει, ὡς μή ὤφελε, τόν τόπο μας.
Εἴμαστε καθ’ ἡμέραν μάρτυρες τῆς ὁδύνης πού περνάει ὁ Λαός μας καί πολλοί, δυστυχῶς, θά ἔλεγα πάρα πολλοί συμπολίτες μας, ὑποφέρουν ἀκόμα καί ἀπό τήν ἒλλειψη βασικῶν ἀναγκῶν γιά τήν καθημερινή τους ἐπιβίωση. Γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δυσκολιῶν ὅλοι μας, Ἐκκλησία, Δῆμος καί ἄλλοι φορεῖς ἔχομε ἐνώσει τίς δυνάμεις μας.
Σήμερα, ὁ Λαός μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἑνότητα καί ὄχι ἀπό ἐνέργειες καί κινήσεις οἱ ὁποῖες δροῦν ἀντίθετα μέ τήν συνοχή του. Ἐν τῷ πνεύματι αὐτῆς τῆς ἑνότητος, ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη σας καί γραπτῶς, ἐπαναλαμβάνοντας ὃσα μετά τοῦ κ. Δημάρχου ἔχομε καί προφορικῶς συζητήσει.
Ἀκόμη, πιστεύομε ὅτι οὐδέν ὄφελος οἰκονομικό θά προσκομίσῃ ἡ λειτουργία τοῦ ἀποτεφρωτηρίου στήν πόλη μας καί στήν περιοχή μας, ἀφοῦ οἱ ἐπιθυμοῦντες νά καοῦν μετά θάνατον εἶναι ἐλάχιστοι, ἐξ’ ὅσων δυνάμεθα νά γνωρίζωμε καί τήν ἐνδεκαετῆ μέχρι τώρα διαποίμανση ὑφ’ ἡμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Τοῦτο συμβαίνει καί γενικώτερα. Σημειωτέον ὃτι οὒτε στήν Πρωτεύουσα τῆς Ἓλλάδος ἒχει προχωρήσει τό θέμα δημιουργίας ἀποτεφρωτηρίου.
Ταῦτα μετά πολλῆς ἀγάπης καί θερμῶν εὐχῶν μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ λόγος τῆς ἐλαχιστότητός μας, θά τύχῃ τῆς δεούσης προσοχῆς, ἀφοῦ γνωρίζετε οἱ πάντες πολύ καλά, ὅτι τό μόνο πού μέ ἐνδιαφέρει εἶναι ὁ Λαός μας καί ὁ τόπος μας, ὅπως βεβαίως καί ἐσᾶς.
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γνωρίζετε πόσο σᾶς ἀγαπᾶμε καί πιστεύομεν ὅτι εἶσθε βέβαιοι ἀπό τήν μέχρι τώρα συνεργασία μας, ὅτι βαθειά εἶναι ἡ ἐπιθυμία μας νά ἐπιτύχετε στό ἔργο σας γιά τό καλό τοῦ τόπου μας καί τοῦ Λαοῦ μας. Μέσα ἀπό αὐτό τό πνεῦμα δεχθῆτε καί τήν παρέμβασή μας αὐτή, ὡς μία ἔκφραση τοῦ ἐνδιαφέροντός μας γιά τήν πρόοδο τῆς κοινωνίας μας.

Μετ’ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


Δ/νσις: Βότση 34, Τ.Θ. 3155, Τ.Κ. 26221, Πάτραι
Τηλ.: 2610.320.602 - 261.0.321.289 - fax: 2610.279.533
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate