Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Ἡ Παντάνασσά μας.

Ἡ Παντάνασσά μας.
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. Χρυσοστόμου.
Α.
Στίς 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ἡ Παντάνασσά μας, ἡ Παναγία μας, ἡ πανακήρατος κόρη τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννης, ἡ πανύμνητος Παρθένος. Τήν ἡμέρα αὐτή χαιρόμεθα καί ἀγαλλόμεθα διότι ἐκ στείρας τίκτεται καρπός εὐκλεής, ἡ θεόπαις Μαρία, ἐξ’ ἧς προῆλθε ἡ λύση τῆς κατάρας, τήν ὁποία ἔφερε στόν κόσμο ἡ Εὒα, διά τῆς παρακοῆς.
Ἄν ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ φέρει μεγάλη χαρά στήν οἰκογένεια καί γενικῶς στήν κοινωνία, πόσο μᾶλλον, ἡ γέννηση τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου, ἡ ὁποία προορίσθη διά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀφοῦ ἔγινε ἡ σκηνή τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ γέφυρα πού ἕνωσε τόν οὐρανό μέ τή γῆ, ἡ κλῖμαξ δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεός στή γῆ καί ἀνέβη ὁ ἄνθρωπος στόν οὐρανό.
Αὐτή ἡ χαρά, ἡ τόσο μεγάλη καί τό ἐσωτερικό πανηγυρικό σκίρτημα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί συμπάσης τῆς κτίσεως, ὅλων τῶν κόσμων, ὡς θά ἔλεγε ὁ Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἐτυπώθη καί ἐξεφράσθη μέσα ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, κατά τρόπο μοναδικό καί ἐξόχως πανηγυρικό.
«Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγή τῆς ζωῆς, ἐκ τῆς στείρας τίκτεται, ἡ χάρις καρπογονεῖν, λαμπρῶς ἀπάρχεται. Εὐφραίνου Ἰωακείμ, τῆς Θεοτόκου γεννήτωρ γενόμενος, οὐκ ἔστιν ἄλλος ὡς σύ, τῶν γηγενῶν γεννητόρων θεόληπτε· ἡ γάρ θεοδόχος Κόρη, τοῦ Θεοῦ τό σκήνωμα, τό πανάγιον ὅρος, διά σου ἡμῖν δεδώρηται» ( Ἀπό τούς αἲνους τῆς Ἑορτῆς).
Συγκλονιστικά εἶναι τά λόγια τά ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὁ Ἱερός Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός γιά νά τιμήσῃ καί ὑμνήσῃ τήν Παναγία τῆς Θεοτόκου Γέννηση.
Παραθέτομε ἕνα ἀπόσπασμα, ἀπό τόν λόγο τοῦ ἱεροῦ Πατρός, τό ὁποῖο στή συνέχεια ἑρμηνεύομε.
« Ἄμπελος εὐκληματοῦσα ἐξ Ἄννης ἐβλάστησε καί βότρυν γλυκύτατον ἤνθισε, νέκταρ τοῖς γηγενέσιν αἰώνιον πηγάζοντα. Ἰωακείμ καί Ἄννα ἔσπειραν ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, καί ἐθέρισαν καρπόν ζωῆς· ἐφώτισαν ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως, καί Κύριον ἐξεζήτησαν, καί ἦλθεν αὐτοῖς γέννημα δικαιοσύνης. Θαρσείτω ἡ γῆ, καί τέκνα Σιών χαίρετε ἐπί Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι ἐβλάστησεν ἡ ἔρημος· στεῖρα ἤνεγκε τόν καρπόν αὐτῆς. Ἰωακείμ καί Ἄννα, ὡς ὂρη νοητά, γλυκασμόν ἀπεστάλαξαν. Εὐφραίνου Ἄννα μακαριστή, ὅτι θῆλυ τέτοκας· τοῦτο γάρ τό θῆλυ, Μήτηρ Θεοῦ, πολύφωτος πύλη ζωῆς, καί τό τῶν θηλειῶν διαλύσει ἔγκλημα (Ἰω. Δαμασκηνοῦ: Ἑλλ. Πατρολογία P.G.96, 672 ἒκδ. Κ.Ε.Π.Ε. Ἀθῆναι 1989).
Δηλαδή « Ἄμπελος μέ θαυμάσιο κλῆμα, ἐβλάστησε ἀπό τήν Ἄννα καί γλυκύτατο σταφύλι ἀπό αὐτήν ἄνθισε, νέκταρ οὐράνιο γιά νά ὁδηγηθοῦν οἱ ἄνθρωποι στήν αἰώνια ζωή. Ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα ἔσπειραν καρπόν δικαιοσύνης καί ἐθέρισαν καρπόν ζωῆς. Φωτίστηκαν μέ τό φῶς τῆς γνώσεως καί ἐζήτησαν νά εὓρουν, τόν Κύριο καί ἦλθε εἰς αὐτούς δικαιοσύνης γέννημα. Ἄς ἔχει θάρρος ἡ γῆ σύμπασα καί τά τέκνα τῆς Σιών ἄς χαρεῖτε μέ τήν ἀνεκλάλητη χαρά τοῦ Κυρίου, γιατί ἐβλάστησε ἡ ἔρημος, ἐκαρποφόρησε ἡ στεῖρα. Ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα, σάν τά ψηλά νοητά βουνά ἐστάλαξαν γλυκασμό. Ἂννα ἒχε μεγάλη χαρά γιατί ἔφερες στόν κόσμο κόρη. Αὐτή ἡ θυγατέρα σου θά γίνῃ μητέρα τοῦ Θεοῦ, πύλη τοῦ φωτός, πηγή τῆς ζωῆς καί θά διαλύσῃ τήν ἁμαρτία πού ἔφερε ἡ πρώτη γυναῖκα στόν κόσμο ».
Β.
● Ἄν ὅμως ὅλοι χαίρονται καί ἀγάλλονται γιά αὐτήν τήν λαμπρά ἑορτή τῆς Παντανάσσης, ἐξαιρέτως χαίρεται καί σκιρτᾶ ἡ τῶν Πατρέων περιώνυμος καί περιάκουστος πόλις, ἀφοῦ στήν Παντάνασσα περίλαμπρον Ναό ἀφιέρωσε, σέμνωμα ἱερό καί καύχημα πανσεβάσμιο, εἰς γενεάς γενεῶν.
Ὁ περικλεής τῆς Παντανάσσης Ναός, ἐφιλοξένησε καί φιλοξενεῖ τά φιλόθεα καί φιλοπανάγια αἰσθήματα τοῦ Λαοῦ αὐτῆς τῆς πόλεως, ἀφοῦ ὡς παλλάδιο ἱερό φυλάσσεται ἐντός αὐτοῦ ἡ θαυματουργός καί περίπυστος εἰκών τῆς Παντανάσσης Μαριάμ, ἡ ὁποία καθώς βαστάζει στά πανάχραντα χέρια Της τόν Υἱόν της καί Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, γλυκαίνει μέ τό ἱλαρό καί πανσεβάσμιο βλέμμα της τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ἁπαλύνει τόν πόνο τους, δίδει θάρρος καί ἐλπίδα, ἐμπνέει ἐνθουσιασμό, οὐράνια αἰσιοδοξία καί θεία δύναμη καί διώχνει τά φοβερά σκοτάδια πού ἐπιχειροῦν νά καλύψουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.
Αὐτός ὁ Ναός, ὁ ἠδύς τῶν Πατρέων ὀφθαλμός, ἐπληγώθη ἀπό τόν σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου 2008 πρός μεγίστη λύπη καί στενοχωρία πάντων ἡμῶν, παντός τοῦ εὐσεβοῦς Πατραϊκοῦ Λαοῦ.
Ἀπό τότε ἀγωνιστήκαμε πολύ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν προστασία τῆς Παναγίας μας γιά νά ἀποκαταστήσωμε τίς πολλές καί μεγάλες φθορές πού ἤρχοντο οὐχί μόνον ἐκ τοῦ σεισμοῦ, ἀλλά καί ἀπό παλαιότερα, ἀφοῦ ὁ χρόνος ἀφήνει ἀνεξίτηλο τό περασμά του.
Προσευχηθήκαμε μέ πολύ πόνο, ἐδεήθημεν μετά δακρύων, προκειμένου καί ἡ δύναμις νά ὑπάρξῃ καί οἱ πόροι νά εὑρεθοῦν ὥστε ὁ οἶκος ὁ πανάγιος τῆς Παναγίας, ὁ ὑψωθείς πρός δόξαν τοῦ Υἱοῦ Αὐτῆς, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τιμήν ἰδικήν Της, νά ἑτοιμασθῇ καί εὐτρεπισθῇ καί ὡς θρόνος ἱερός καί σεβάσμιος, τήν Παναγία εἰκόνα Της νά ὑποδεχθῇ καί ἐσαεί πλέον ἀρραγής, σύν Θεῷ, καί ἄσειστος νά φιλοξενήσῃ.
Διήλθομεν διά πολλῶν δυσκολιῶν καί ποικίλων δοκιμασιῶν, οὐδέποτε ὅμως ἀπηλπίσθημεν. Πρό ὀφθαλμῶν ἡμῶν, ἐπορεύετο ἡ Θεοτόκος καί ἡ ἐλπίς ἡμῶν ἐπί Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν.
Ἐνώσαμε τίς δυνάμεις μας καί ἐφθάσαμε πλέον, σχεδόν στό τέλος, ὥστε μετά ἀπό λίγο καιρό νά δυνάμεθα νά παραδώσωμε στήν Παντάνασσα καί στόν Λαό της, περικλεῆ καί ηὐτρεπισμένον τόν Ναόν της.
Πιστεύομε, σύν Θεῷ καί διά πρεσβειῶν Της ἁγίων, ὅτι ὀλίγον πρό τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, κατά τήν διάρκεια δηλ. τῶν Ἱερῶν Πρωτοκλητείων, θά τελέσωμε ἐν εὐχαριστίᾳ καί εὐγνωμοσύνῃ πρός τόν Θεόν καί τήν Θεόπαιδα, τά θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος καί πλήρως εἰς τήν πρώτην δόξαν καί αἴγλην καί ἒτι περισσότερον, ἀποκατασταθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ. Τότε θά εἴπωμεν τά δέοντα ἐν εὐγνωμοσύνῃ πρός τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον καί ὑμνούμενον Θεόν ἡμῶν καί τήν Παντάνασσά μας, ἀλλά καί πρός ὅσους ἦλθαν κυρηναῖοι στήν δύσκολη προσπάθειά μας γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ Ναοῦ.
Γ.
Ἀδελφοί μου, μετά ἀπό ὅσα ἀπό καρδίας ἐσημείωσα παραπάνω, σᾶς προσκαλῶ μέ ἀγάπη πατρική καί χαρά πνευματική, στούς λαμπρούς ἑορτασμούς τῆς Παντανάσσης Παναγίας μας, οἱ ὁποῖοι θά πραγματοποιηθοῦν στίς 7 καί 8 Σεπτεμβρίου στό ἱερό Παρεκκλήσιο πού ἀνεγείραμε πλησίον του Ἱεροῦ Ναοῦ, γιά νά φιλοξενοῦνται οἱ λατρευτικές ἀνάγκες τοῦ Λαοῦ, ἕως τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας μας.
Οἱ ἱερές λατρευτικές ἐκδηλώσεις θά πραγματοποιηθοῦν κατά τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:
● 7 Σεπτεμβρίου 2015 καί ὣρα 7μ.μ.
Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός.
Τό βράδυ, 10μ.μ.- 1π.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία.
● 8 Σεπτεμβρίου 2015 καί ὣρα 7- 10:30π.μ.
Ὂρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Τό ἀπόγευμα καί ὣρα 6:30μ.μ.
Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκληση πρός τήν Παναγία μας, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἑπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
Σᾶς περιμένομε μέ χαρά στή γιορτή τῆς Παναγίας μας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά ὅ,τι κάνετε γιά τήν μεγάλη μας Μάνα. Σᾶς ἐπαινοῦμε γιά αὐτό πού εἶστε, πιστά δηλαδή, λαμπρά καί ἀφοσιωμένα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας καί σᾶς ἀσπαζόμεθα ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate