Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Τιμή στόν Ἐθνομάρτυρα παπα- Γιώργη τῆς Πάτρας. (Κυριακή τῶν Βαΐων)

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν, ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἀλεξιωτίσσης, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ λειτουργεῖ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων κάθε χρόνο ὁ Σεβασμιώτατος, προκειμένου νὰ τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἱερέως Γεωργίου, Ἐφημερίου τοῦ ὡς εἴρηται Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἐσφαγιάσθη ὑπὸ τῶν Τούρκων, τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων τοῦ 1821, μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα, τὴν ὥρα ποὺ τελοῦσε τὴν Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὴ σφαγὴ τῶν Πατρινῶν ἐκείνη τὴν ἡμέρα στήν συγκινητική θυσία τοῦ παπα- Γιώργη καὶ στὴν ἡρωϊκὴ μορφὴ τῆς παπαδιᾶς τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἱερέως, ἡ ὁποία περιῆλθε χῶρες καὶ χωριὰ γιὰ νὰ βρῇ τὰ τρία παιδιά της ποὺ τὰ πούλησαν οἱ Τοῦρκοι στὰ σκλαβοπάζαρα.
Αὐτὲς οἱ μανάδες κράτησαν τὸ Ἔθνος, αὐτὲς οἱ ἠρωΐδες, μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα, στήριξαν τὸ ὑπόδουλο Γένος στὰ πικρὰ χρόνια της τουρκικῆς σκλαβιᾶς, εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ Σεβασμιώτατος.
Κατάφερε νὰ βρῇ ἕνα τὸν Κωνσταντῆ, τὸν ἐξαγόρασε καὶ τὸν ἔφερε πίσω στὴν Πάτρα.

Ὁ Κωνσταντὴς γράφει πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση:
«Πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν ἀγώνων Σεβαστὴν Ἐπιτροπὴν διὰ τοῦ Κυρίου Νομάρχου Ἀχαϊοήλιδος.
«Ὁ εὐσεβάστως ὑποσημειούμενος Κωνσταντῖνος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ἀναφέρω ταπεινῶς ὅτι, κατὰ τὸ ἔτος 1821, καθ’ ἢν ἐποχὴν οἱ Ἕλληνες ἔλαβον τὰ ὄπλα κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν, ὁ πατὴρ τοῦ ὑποφαινομένου Γεώργιος Ἱερεύς, ἐφονεύθη παρὰ τῶν Ἀγαρηνῶν, ἐνῶ ἐτέλει τὴν Θείαν Μυσταγωγίαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἀλεξιωτίσσης, ὅτι ὁ ὑποφαινόμενος καὶ ἕτεροι δύο ἀδελφοί μου αἰχμαλωτίσθησαν παρὰ τῶν Ἀγαρηνῶν καὶ ὅτι τρέξασα ἡ μήτηρ ἡμῶν εἰς διάφορα τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους μέρη, μόλις ἠδυνήθη νὰ σώσῃ καὶ νὰ λάβῃ τὸν ὑποφαινόμενον, μὴ δυνηθεῖσα οὐδόλως ν’ ἀνεύρῃ τοὺς ἑτέρους δύο ἀδελφούς μου καὶ εἰσέτι μένουσι ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἀγνοουμένου τοῦ τόπου τῆς διαμονῆς των, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ συννημένου πιστοποιητικοῦ πολιτῶν μαρτυρούντων τ’ ἀνωτέρω.
Τὰ δυστυχήματα ταῦτα εἶναι ἄξια λόγου ὅπως ληφθῆ καὶ ὁ ὑποφαινόμενος ἐν καιρῷ ὑπ’ ὄψιν καὶ λάβω τὴν δέουσαν καὶ ἀπαιτουμένην ἀμοιβήν.
Διά ταῦτα παρακαλῶ θερμῶς τὴν Σεβαστὴν Ἐπιτροπήν, ὅπως εὐαρεστουμένη λάβῃ ὑπ’ ὄψιν της ἐν καιρῷ καὶ τὸν ὑποφαινόμενον, ἀποδίδουσα ὅ, τι νόμιμον καὶ δίκαιον.
Ὁ κύριος Νομάρχης Ἀχαϊοήλιδος παρακαλεῖται νὰ διαβιβάσῃ τὴν παροῦσαν ὅπου δεῖ.
Εὐπειθέστατος
Κωνσταντῖνος Παπαγεωργίου»..
Τὸ γράμμα τοῦ Κωνσταντῆ, συνοδεύεται ἀπό τήν γραπτὴ μαρτυρία τῶν Προεστῶν τῆς Ἀχαΐας, ἔχουσαν ὡς ἑξῆς:
«Οἱ ὑπογραφόμενοι μεθ’ ὅρκου ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 1821 καθ’ ἢν ἐποχὴν οἱ Ἕλληνες ἔλαβον τὰ ὄπλα, ὁ συμπολίτης μας Γεώργιος Ἱερεύς, ἐκτελῶν τὴν Θείαν Μυσταγωγίαν ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Ἀλεξιωτίσσης, ἐφονεύθη παρὰ τῶν Ἀγαρηνῶν, αἰχμαλωτισθέντων καὶ τριῶν τέκνων του, πρὸς ἀπολύτρωσιν τῶν ὁποίων ἡ μήτηρ των τρέξασα εἰς διάφορα τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους μέρη, μόλις ἐδυνήθη νὰ σώσῃ καὶ λάβῃ τὸ ἕνα ἐκ τούτων ὀνόματι Κωνσταντῖνον, τῶν δύο ἑτέρων μενόντων ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἀγνοουμένης τῆς διαμονῆς των.
Κατ’ αἴτησιν ὅθεν τοῦ ἀπελευθερωθέντος Κωνσταντίνου δίδοται τὸ παρὸν αὐτὸ ἳνα χρησιμεύσῃ ὅπου δεῖ καὶ ὑποσημειούμεθα.
Ἐν Πάτραις τὴν α’ Ἰουνίου.
Μπενιζέλος Ροῦφος
Κ. Μπουκαούρης
Γεώργιος Γιαννόπουλος
Ζ. Νεράγκαθος
Κ. Θωμόπουλος
Ἀναστάσιος Ἡλιοπουλος
Ἄγγελος Ξηρομερίτης
Ἀναγν. Ἀνδρικόπουλος.
Τὸ 1971, στήθηκε μνημεῖο πρὸς τιμὴν τοῦ παπα- Γιώργη, ἔξω ἀπὸ τὸν Ναὸ τῆς Παναγίας Ἀλεξιωτίσσης Πατρῶν, ἀπὸ τὴν Ἀχαϊκὴ Ἑταιρεία, ἡ ὁποία σήμερα ὀνομάζεται Ἱστορικὴ καὶ Ἐθνολογικὴ Ἑταιρεία.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέηση ἐνώπιον τοῦ μνημείου, στὸν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐνῶ στεφάνια κατέθεσαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν καὶ Φορέων τῆς πόλης μας.
Στήν ἑορτή συμμετεῖχε ἡ Μπαντίνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν.
Σὲ ὅλους ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε Καλὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Καλὴ Ἀνάσταση.
 

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate